DISTRIBUIȚI

Privind evolu ia situa iei epidemiologice a infec iei ția situației epidemiologice a infecției ția situației epidemiologice a infecției ția situației epidemiologice a infecției

COVID-19

În cadrul Comisiei na ionale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
examinată situa ia epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendin ele de evolu ie ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
a bolii la nivel global, regional i na ional. Se constată ca la data de 15 martie și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
2020, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri de COVID-19 (10 de
import i 2 cu transmitere locală). și național. Se constată ca la data de 15 martie
La data de 11.03.2020 Organiza ia Mondială a Sănătă ii a anun at faza de ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
transmitere pandemică a infec ia SARS-CoV-2. De asemenea, infec ia COVID-19 ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
se înregistrează în toate ările UE, cu ritm sporit de cre tere a cazurilor de boală. ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
Aceste ări sunt intens vizitate de către cetă enii Republicii Moldova, precum i ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
sunt frecvent ări de re edin ă temporară a acestora. ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
În urma analizei situa iei epidemiologice actuale la nivel global, regional i ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
na ional privind COVID-19 i a recomandărilor organiza iilor interna ionale în ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
domeniu, Comisia Na ională Extraordinară de Sănătate Publică, ționale extraordinare de sănătate publică a fost
HOTĂRĂŞTE:
1. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura sistarea tuturor curselor
aeriene regulate de pasageri cât i a charterelor regulate de pasageri pentru care și național. Se constată ca la data de 15 martie
decolarea este planificată mai târziu de 17 martie 2020 orele 00:00 pînă la
01.04.2020 orele 00:00.
2. Se sistează rutele feroviare interna ionale de transport pasageri ale ționale extraordinare de sănătate publică a fost
căror plecare este planificată mai târziu de 17 martie 2020 orele 00:00 pînă la
01.04.2020 orele 00:00.
3. A interzice din data de 17 martie 2020, orele 00.00 autorizarea trecerii
frontierei de stat moldo-ucrainene i din data de 17 martie 2020, orele 20.00 și național. Se constată ca la data de 15 martie
autorizarea trecerii frontierei de stat moldo-române, a cetă enilor străini pe sensul ționale extraordinare de sănătate publică a fost
de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat
deschise traficului.
4. Prin derogare de la punctul 3., se autorizează intrarea în Republica
Moldova a cetă enilor străini i apatrizilor domicilia i sau cu edere ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
permanentă/temporară, conducătorilor auto i personalului de deservire a și național. Se constată ca la data de 15 martie
mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajelor
aeronavelor/navelor i brigăzilor garniturilor de tren. și național. Se constată ca la data de 15 martie
5. Prin derogare de la punctul 3., se autorizează intrarea în Republica
Moldova a membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în
Republica Moldova, ai organiza iilor/misiunilor interna ionale, precum şi ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
membrilor de familie ale acestora. Intrarea în Republica Moldova a altor categorii

de cetă eni străini se va autoriza urmare coordonării cu Ministerul Afacerilor ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Externe i Integrării Europene. și național. Se constată ca la data de 15 martie
6. Se sistează până la 01.04.2020 orele 00:00:
– Activitatea de comer a unită ilor comerciale cu amănuntul, cu excep ia ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
unită ilor de comercializare a produselor alimentare, a produselor ționale extraordinare de sănătate publică a fost
farmaceutice i a produselor petroliere și național. Se constată ca la data de 15 martie ;
– Activitatea pie elor comerciale; ționale extraordinare de sănătate publică a fost

– Activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneo-
sanatoriale;

– Activitatea unită ilor de alimenta ie publică, în localurile i în spa iile ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
amenajate/autorizate ale acestora, cu excep ia activită ilor de preparare i ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
distribuire a produselor în regim catering.
7. Centrele comerciale vor asigura func ionarea în regim normal a ționale extraordinare de sănătate publică a fost
unită ilor de ționale extraordinare de sănătate publică a fost comercializare a produselor alimentare i a produselor farmaceutice, și național. Se constată ca la data de 15 martie
amplasate în incinta acestora.
8. Se obligă entită ile prestatoare de servicii publice i private să ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
organizeze i să asigure un regim fluidizat de acces al persoanelor în locurile de și național. Se constată ca la data de 15 martie
prestare a serviciilor, care nu va admite încălcarea distan ei sociale. ționale extraordinare de sănătate publică a fost
9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică i va servi temei pentru tragere și național. Se constată ca la data de 15 martie
la răspundere contraven ională i/sau penală a persoanelor vinovate. ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
10. Ministerul Afacerilor Externe i Integrării Europene va informa și național. Se constată ca la data de 15 martie
reprezentan ele diplomatice ale statelor străine acreditate în Republica Moldova ționale extraordinare de sănătate publică a fost
referitor la limitările instituite.
11. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul aprobării cu
publicarea pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova.
Pre edinte al Comisiei, ședinte al Comisiei,
Prim-ministru Ion CHICU

Vicepre edinte al Comisiei, ședinte al Comisiei,
ministru al sănătă ii, muncii ția situației epidemiologice a infecției
ședinte al Comisiei, ția situației epidemiologice a infecției i protec iei sociale Viorica DUMBRĂVEANU