DISTRIBUIȚI

Privind evoluția situației epidemiologice a infecției țională extraordinară țională extraordinară țională extraordinară

COVID-19

În cadrul Comisiei na ionale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
examinată situa ia epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendin ele de evolu ie ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
a bolii la nivel global, regional i na ional. Se constată ca la data de 15 martie și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
2020, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri de COVID-19 (10 de
import i 2 cu transmitere locală). și național. Se constată ca la data de 15 martie
La data de 11.03.2020 Organiza ia Mondială a Sănătă ii a anun at faza de ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
transmitere pandemică a infec ia SARS-CoV-2. De asemenea, infec ia COVID-19 ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
se înregistrează în toate ările UE, cu ritm sporit de cre tere a cazurilor de boală. ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
Aceste ări sunt intens vizitate de către cetă enii Republicii Moldova, precum i ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
sunt frecvent ări de re edin ă temporară a acestora. ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
În urma analizei situa iei epidemiologice actuale la nivel global, regional i ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
na ional privind COVID-19 i a recomandărilor organiza iilor interna ionale în ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
domeniu, Comisia Na ională Extraordinară de Sănătate Publică, ționale extraordinare de sănătate publică a fost
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabile te asigurarea respectării distan ei sociale între persoane de și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
minim un metru.
2. Se stabilesc Măsuri de sănătate publică i reguli de comportament și național. Se constată ca la data de 15 martie
aplicabile persoanelor fizice, conform anexei nr.1.
3. Se stabilesc Măsurile de sănătate publică aplicabile unită ilor de comer i ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
prestări servicii (care cad sub inciden a codurilor CAEM R90.0, 91.0 i 93.0), cu ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
excep ia comer ului en-gros i a comer ului cu amănuntul a produselor alimentare, ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
a produselor farmaceutice i a produselor petroliere, conform anexei nr.2. și național. Se constată ca la data de 15 martie
4. Se stabilesc Măsurile de sănătate publică i regulile de comportament și național. Se constată ca la data de 15 martie
aplicabile în privin a transportatorilor care prestează servicii de transport rutier ționale extraordinare de sănătate publică a fost
şi/sau desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi operatorilor de
transport rutier străini în perioada declarării „Cod ro u” a urgen ei de sănătate și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
publică la COVID-19, conform anexei nr.3.
5. Se pune în sarcina pre edin ilor Comisiilor teritoriale pentru situa ii și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
excep ionale sarcina de a constitui (prin ordin/dispozi ie) celule de monitorizare ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
permanentă a evolu iei infec iei COVID-19. ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost

6. Se instituie Mecanismul de func ionare a Celulelor teritoriale de ționale extraordinare de sănătate publică a fost
monitorizare permanentă a evolu iei infec iei COVID-19, conform anexei nr.4. ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
7. Angaja ii Agen iei Na ionale pentru Sănătate Publică, institu iilor ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
medico-sanitare, Inspectoratului General al Poli iei de Frontieră, Agen iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Na ionale pentru Siguran a Alimentelor, precum i ale altor institu ii desemnate ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
responsabile, în limitele competen elor func ionale, vor asigura ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
comunicarea/difuzarea măsurilor de sănătate publică i a informa iei cu referire la și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
efectele nerespectării acestora.
8. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va asigura difuzarea
informa iei cu referire la măsurile de sănătate publică stabilite, prin prezenta ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Hotărâre.
9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în anexele prezentei
hotărâri constituie pericol pentru sănătatea publică i va servi temei pentru tragere și național. Se constată ca la data de 15 martie
la răspundere contraven ională i/sau penală a persoanelor vinovate. ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
10. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul aprobării cu publicarea
pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova.

Pre edinte al Comisiei, ședinte al Comisiei,
Prim-ministru Ion CHICU

Vicepre edinte al Comisiei, ședinte al Comisiei,
ministru al sănătă ii, muncii țională extraordinară
ședinte al Comisiei, țională extraordinară i protec iei sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ

Anexa nr.1
la Hotărârea Comisiei
na ionale extraordinare de sănătate publică ționale extraordinare de sănătate publică a fost
nr. 8 din 15 martie 2020
Măsuri de sănătate publică i reguli de comportament aplicabile ședinte al Comisiei,

persoanelor fizice

1. Persoanele care s-au aflat în contact cu o persoană infectată cu
COVID-19 i cele care s-au întors de peste hotarele Republicii Moldova, se ședinte al Comisiei,
obligă la respectarea măsurilor i regulilor de comportament: ședinte al Comisiei,
1.1. În cazul lipsei simptomelor de boală respiratorie:
a) Autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile;
b) Să informeze medicul de familie despre locul de autoizolare;
c) Să nu părăsească locul de autoizolare;
d) Să- i monitorizeze temperatura corporală de cel pu in 3 ori pe zi; și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
e) Să informeze zilnic medicul de familie despre evolu ia stării de sănătate, ționale extraordinare de sănătate publică a fost
prin intermediul telefonului sau altui mijloc de comunicare după cum a fost
convenit cu medicul de familie;
f) Să evite contactul cu alte persoane, respectând distan aționale extraordinare de sănătate publică a fost socială de cel
pu in 1 metru; ționale extraordinare de sănătate publică a fost
g) Să respecte condi iile de igienă personală. ționale extraordinare de sănătate publică a fost
1.2. În cazul apari iei simptomelor de boală respiratorie: țională extraordinară
a) Să comunice imediat medicului de familie sau să apeleze Serviciul
na ional pentru apelurile de urgen ă 112; ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Să respecte cu stricte e cerin ele medicale i de comportament comunicate de ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
medicul de familie/lucrătorul medical/operatorul Serviciului na ional pentru ționale extraordinare de sănătate publică a fost
apelurile de urgen ă 112/angajatul Poli iei/Inspectoratului General al ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Carabinierilor.
2. Persoana suspectă de infec ia COVID-19 i/sau pacientul diagnosticat țională extraordinară ședinte al Comisiei,
cu COVID-19 se obligă să respecte cu stricte e cerin ele medicale i regulile de ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
comportament stabilite, precum i să nu părăsească locul de tratament stabilit. și național. Se constată ca la data de 15 martie

3. Persoana care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova se obligă la respectarea următoarelor măsuri i reguli de ședinte al Comisiei,
comportament:
a) Să accepte procedura de control;
b) Să furnizeze angaja ilor Poli iei de Frontieră informa ii complete i ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
veridice despre:
– toate zonele ( ările) prin care a călătorit în ultimele 14 zile; ționale extraordinare de sănătate publică a fost
– contactul cu persoanele diagnosticate cu infec ia COVID-19; ționale extraordinare de sănătate publică a fost
– precum i alte informa ii relevante cu referire la starea generală de sănătate și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
în ultima perioadă de timp;
c) Să completeze cu date veridice fi a epidemiologică pusă la dispozi ie; și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
d) Să accepte izolarea de ceilal i pasageri (în cazul stării febrile sau semne ționale extraordinare de sănătate publică a fost
clinice de infec ie respiratorie); ționale extraordinare de sănătate publică a fost
f) Să respecte regulile stabilite la punctele de control i de trecere a frontierei și național. Se constată ca la data de 15 martie
de stat, precum i cerin ele angaja ilor Poli iei de Frontieră; și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
g) Să respecte cerin ele medicale i de comportament comunicate de către ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
medici/lucrătorii medicali/angaja ii Poli iei de Frontieră/angaja ii Poli iei, în ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
legătură cu necesitatea transportării către o institu ie medicală; ționale extraordinare de sănătate publică a fost

Anexa nr.2
la Hotărârea Comisiei
na ionale extraordinare de sănătate publică ționale extraordinare de sănătate publică a fost
nr. 8 din 15 martie 2020
Măsurile de sănătate publică aplicabile unită ilor de comer i prestări țională extraordinară țională extraordinară ședinte al Comisiei,
servicii (care cad sub inciden a codurilor CAEM R90.0, 91.0 i 93.0) țională extraordinară ședinte al Comisiei, , cu
excep ia comer ului en-gros i a comer ului cu amănuntul a produselor țională extraordinară țională extraordinară ședinte al Comisiei, țională extraordinară
alimentare, a produselor farmaceutice i a produselor petroliere ședinte al Comisiei,
Administratorii unită ilor de comer , agrement, recreere, sălilor de sport, ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor,
sălilor de concerte, muzeelor i a altor unită i pentru antrenament i recreere (care și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
cad sub inciden a codurilor CAEM R90.0, 91.0 i 93.0), precum i administratorii ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie și național. Se constată ca la data de 15 martie
încăperilor din gestiunea confesiunilor religioase se obligă la respectarea măsurilor
și național. Se constată ca la data de 15 martiei regulilor:
a) Să sisteze activitatea unită ilor pe care le administrează, până la ționale extraordinare de sănătate publică a fost
01.04.2020;
b) Să asigure punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei na ionale ționale extraordinare de sănătate publică a fost
extraordinare pentru sănătate publică în partea în care vizează unită ile pe care le ționale extraordinare de sănătate publică a fost
administrează;
c) La solicitarea Autorită ilor publice locale, Ministerului Afacerilor Interne, ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Agen iei Na ionale pentru Sănătate Publică, Agen iei Na ionale pentru Siguran a ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Alimentelor, Celulelor de supraveghere permanentă a evolu iei infec ia COVID-19 ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
să furnizeze informa iile i datele solicitate în condi iile i termenele indicate; ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
d) Să coopereze cu toate institu iile statului în vederea prevenirii i ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
combaterii COVID-19.

Anexa nr.3 la
Hotărârea Comisiei
na ionale extraordinare de sănătate publică ționale extraordinare de sănătate publică a fost
nr. 8 din 15 martie 2020
Măsurile de sănătate publică i regulile de comportament aplicabile în ședinte al Comisiei,
privin a transportatorilor care prestează servicii de transport rutier şi/sau țională extraordinară
desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi operatorilor de
transport rutier străini în perioada declarării „Cod ro u” a urgen ei de ședinte al Comisiei, țională extraordinară

sănătate publică la COVID-19

1. Transportatorii persoane fizice i juridice care prestează servicii de ședinte al Comisiei,
transport rutier interna ional şi/sau desfăşoară activităţi conexe transportului țională extraordinară
rutier, inclusiv cele ocazionale, precum şi operatorii de transport rutier se
obligă:
1) Să nu admită îmbarcarea călătorilor, persoane de altă cetă enie, decât ționale extraordinare de sănătate publică a fost
cea moldovenească, care vin către Republica Moldova. Excep ie fiind persoanele ționale extraordinare de sănătate publică a fost
apatride i cetă enii străini cu domiciliu, re edin ă sau permis de edere în și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
Republica Moldova;
2) Să declare Inspectoratului General al Poli iei de Frontieră rutele de ționale extraordinare de sănătate publică a fost
deplasare, în special când pornesc i/sau traversează statele cu focar de răspândire și național. Se constată ca la data de 15 martie
a infec iei COVID-19; ționale extraordinare de sănătate publică a fost
3) Să declare Inspectoratului General al Poli iei de Frontieră i Agen iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Na ionale pentru Sănătate Publică datele persoanelor fizice transportate din ările ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
cu focar de infec ie COVID-19; ționale extraordinare de sănătate publică a fost
4) Să informeze pasagerii despre îmbarcarea persoanelor din statele cu
transmitere locală, despre prezen a persoanelor care prezintă simptome de viroze i ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
boli respiratorii;
5) Să declare Inspectoratului General al Poli iei de Frontieră i Agen iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
Na ionale pentru Sănătate Publică datele persoanelor fizice transportate cărora pe ționale extraordinare de sănătate publică a fost
perioada transportării li s-au administrat medicamente de scăderea febrei;
6) Să nu admită, iar când îi este cunoscut, să comunice imediat despre
inten iile de declara ii false la Punctele de Trecere a Frontierei, în special la ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
completarea fi elor epidemiologice. și național. Se constată ca la data de 15 martie
2. Transportatorii persoane fizice i juridice care prestează servicii de ședinte al Comisiei,
transport rutier şi/sau desfăşoară activităţi conexe transportului rutier,
inclusiv cele ocazionale, precum şi operatorii de transport rutier se obligă:
1) Să dezinfecteze la fiecare sta ie terminus sau la fiecare sta ionare cu o ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
durată mai mare de 15 minute interiorul mijlocului de transport;

2) Să asigure condi ii pentru respecrea igienei mîinilor tuturor ționale extraordinare de sănătate publică a fost
pasagerilor la îmbarcarea în mijlocul de transport;
3) Să asigure transportarea persoanelor doar pe scaune.

Anexa nr.4
la Hotărârea Comisiei
na ionale extraordinare de sănătate publică ționale extraordinare de sănătate publică a fost
nr. 8 din 15 martie 2020
Mecanismul de func ionare a Celulelor teritoriale de monitorizare țională extraordinară

permanentă a evolu iei infec iei COVID-19 țională extraordinară țională extraordinară

1. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evolu iei infec iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
COVID-19 are misiunea de gestionare a informaţiilor referitoare la evoluţia
acestuia, întocmirea rapoartelor periodice şi informarea factorilor de decizie,
menţinerea fluxului informaţional cu structurile de asigurare a activităţii comisiilor
pentru situaţii excepţionale din cadrul organelor centrale de specialitate ale
administraţiei publice, altor autorităţi administrative centrale i organelor și național. Se constată ca la data de 15 martie
administraţiei publice locale.
2. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evolu iei infec iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
COVID-19 se constituie prin ordinul/dispozi ia pre edintelui Comisiei teritoriale ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
pentru situa ii excep ionale; ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
3. Conducerea Celulei de supraveghere permanentă a evolu iei infec iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
COVID-19 este asigurată de către pre edintele Comisiei teritoriale pentru situa ii și național. Se constată ca la data de 15 martie ționale extraordinare de sănătate publică a fost
excep ionale iar, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată prin ționale extraordinare de sănătate publică a fost
ordin/dispozi ie; ționale extraordinare de sănătate publică a fost
4. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evolu iei infec iei ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
COVID-19 realizează următoarele sarcini de bază:
a) în limita unită ii administrativ-teritoriale, colectează, analizează, ționale extraordinare de sănătate publică a fost
generalizează şi sistematizează informa ii privind persoanele contacte, suspecte i ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
confirmate COVID-19;
b) asigură pregătirea propunerilor pentru adoptarea deciziilor de către
preşedintele comisiei pentru situa ii excep ionale; ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
c) coordonează ac iunile autorită ilor la nivel local pentru stabilirea ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
comunicării cu persoanele suspecte, confirmate i contacte; și național. Se constată ca la data de 15 martie
d) coordonează activitatea de monitorizare a situa iei privind persoanele ționale extraordinare de sănătate publică a fost
aflate în autoizolare la domiciliu;
e) coordonează ac iunile autorită ilor locale privind supravegherea ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
procesului de sistare a activită ii institu iilor/obiectivelor stabilite prin prezenta ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
hotărîre;
f) aduce la cunoştinţă executorilor deciziile adoptate şi asigură controlul
îndeplinirii acestora;
g) cooperează cu entităţile similare din unită ile administrativ-teritoriale ționale extraordinare de sănătate publică a fost
adiacente, în scopul schimbului de informaţii operative;

h) reie ind din evaluarea riscurilor, propune instituirea măsurilor de și național. Se constată ca la data de 15 martie
carantină în privin a localită ilor sau unită ii administrative teritoriale; ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost
i) verifică veridicitatea datelor prezentate privind listele persoanelor
aflate în autoizolare la domiciliu i contactele stabilite; și național. Se constată ca la data de 15 martie
j) la solicitare, prin intermediul po tei electronice sau mijloacelor de și național. Se constată ca la data de 15 martie
comunicare, prezintă datele relevante pentru Centru de lucru, constituit la nivel
na ional în vederea gestionării fluxului informa ional i asigurării procesului ționale extraordinare de sănătate publică a fost ționale extraordinare de sănătate publică a fost și național. Se constată ca la data de 15 martie
decizional.