DISTRIBUIȚI

Examinând proiectul bugetului local în prima lectură, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din
Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24,
47 şi 55 al Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale; art. 21 din
Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale; art. 47 şi 48 din Legea nr. 419/2006 cu
privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de
prevederile Setului Metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat
prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 209/2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor
nr. 06/2-07din 04.11.2019, Consiliul Local Selemet DECIDE:

1. Se aprobă bugetul Primăriei s.Selemet pe anul bugetar 2020 la:
Venituri în sumă de 6727,0 mii lei,
Cheltuieli în sumă de 6727,0 mii lei.
1.1. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local se prezintă în
anexa nr. 1
1.2. Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2
1.3. Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe
se prezintă conform anexei nr. 3
1.4. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din primăria s.Selemet, conform
anexei nr. 4
1.5. Nomeclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către Primăria s.Selemet
se prezintă în anexa nr. 5
2. Primarul, în comun cu conducătorii instituţiilor bugetare va asigura respectarea următoarelor
prevederi:
2.1. Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul
informaţional de management financiar;
2.2. Legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

2.3. Utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la
bugetul de stat;
2.4. Achitarea datoriilor creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2020 ale autorităţilor/
instituţiilor bugetare din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an;
2.6. Raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.
3. Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de
necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi
menţinerea echilibrului bugetar;
4. Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri
publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.
5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Primarului
satului şi contabilului-şef al primăriei Selemet.
6. Prezenta decizie intră în vigoare de la data de 01.01.2020.