Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Selemet pentru anii 2020-2025

Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Selemet pentru anii 2020-2025

744
DISTRIBUIȚI

MSP_Selemet_final (2)– Strategia PDF

Strategia de Dezvoltare Comunitară

a satului Selemet

pentru anii 2020-2025

Selemet, iulie 2020

 Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică creat prin Dispoziția primarului nr. 3 din 30 ianuarie 2020 și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

La elaborarea documentului s-au luat în vedere abordările și recomandările experților Programului Comunitatea Mea și ai proiectelor PNUD/Migrație și dezvoltare locală (compartimentele Migrație, Economie) și UE/Primarii pentru creștere economică (compartimentul Economie), la care este parte satul Selemet.

Cuprins

 

Lista de figuri 4

Lista de tabele. 4

 1. Introducere și rezumat executiv. 5

1.1.     Fișa de rezumat PSM.. 5

1.2.     Contextul național și regional 5

1.3.     Comisia și echipele PSM.. 5

1.4.     Aprobarea consiliului local 6

 1. Introducere în planificarea strategică. 7

2.1.     Dezvoltarea metodologiei de pregătire a strategiei 7

2.2.     Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară. 7

2.3.     Informații generale despre comunitate. 8

 1. Profilul și analiza comunității 9

3.1.     Caracteristici geografice și de mediu. 9

3.1.1.     Caracteristici fizico-geografice. 9

3.1.2.     Planificare spațială. 10

3.1.3.     Resurse naturale. 10

3.1.4.     Factorii de poluare a mediului 10

3.2.     Demografie. 11

3.2.1.     Resurse umane. 11

3.2.2.     Forța de muncă. 12

3.2.3.     Profilul migraționist 13

3.3.     Servicii sociale. 15

3.3.1.     Caracteristicile grupurilor vulnerabile. 15

3.3.2.     Servicii sociale. 17

3.4.     Economia. 23

3.4.1.     Dezvoltarea economică locală. 23

3.4.2.     Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri 24

3.4.3.     Sectorul agriculturii 24

3.4.4.     Comerțul și serviciile. 25

3.4.5.     Gestionarea bunurilor 25

3.5.     Infrastructura. 27

3.5.1.     Infrastructura utilităților Publice. 27

3.5.2.     Fondul locativ. 28

3.6.     Buna guvernare și management 28

3.6.1.     Gestionarea administrativă. 28

3.6.2.     Bugetul local 32

3.6.3.     Societatea civilă. 33

3.7.     Analiza SWOT. 33

 1. Strategia de dezvoltare socio-economică. 37

4.1.     Viziunea comunității 37

4.2.     Cadrul de planificare și direcțiile strategice. 37

4.3.     Planul de acțiuni 39

3.4.     Verificare și revizuire. 55

3.4.5.     Etape de implementare. 55

3.4.6.     Monitorizarea strategiei 55

Anexe. 58

Anexa 1. Portofoliul de proiecte. 58

Anexa 2. Rezultalele sesiunii de prioritizare. 63

 

 

Lista de figuri

Figura 1. Evoluția natalității în 2017-2019. 11

Figura 2. Dinamica populației în vârsta aptă de muncă în 2017-2019. 11

Figura 3. Gradul de echipare a fondului locative cu utilități publice. 27

 

Lista de tabele

Tabelul 1. Dinamica populației după genuri 12

Tabelul 2. Numărul populaţiei ocupate formal şi neformal (la început de an) 12

Tabelul 3. Repartizarea populației ocupate pe tipuri de activități economice, persoane. 12

Tabelul 4. Date cantitative privind situaţia migranţilor 13

Tabelul 5. Situaţia populaţiei sărace. 15

Tabelul 6. Persoanele cu dizabilități, la începutul anului 2020. 16

Tabelul 7. Persoanele în etate, la începutul anului 2020. 17

Tabelul 8. Detalii privind nstituțiile de învățământ 17

Tabelul 9. Sectoarele (sub-sectoarele) de creștere și provocările asociate. 23

Tabelul 10. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică, care activează în localitate. 24

Tabelul 11. Structura intravilanului localității 26

Tabelul 12. Necesitățile sectorului privat în domeniul terenuri și infrastructură. 26

Tabelul 13. Dinamica asigurării localităţii cu servicii edilitare. 28

Tabelul 14. Cadrul normativ-organizațional al APL. 28

Tabelul 15. Structura APL, în 2020, persoane. 29

Tabelul 16. Serviciile publice şi atribuțiile lor 30

Tabelul 17. Participarea comunităţii în cadrul proiectelor în ultimii 5 ani 31

Tabelul 18. Veniturile bugetului local, în perioada 2017-2020, mii lei 32

Tabelul 19. Structura cheltuielilor, executate în perioada 2017-2020, mii lei 32

 

 

 

1.          Introducere și rezumat executiv

 

1.1.        Fișa de rezumat PSM

 

Acest document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (în continuare SDC) a satului Selemet pentru perioada anilor 2020 – 2025. Strategia a fost elaborată cu suportul Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului s. Selemet nr. 3 din 30.01.2020, cu asistența tehnică și metodologică din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului Comunitatea Mea implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 

Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americiii.

Strategia a urmărit realizarea analizei situației existente, elaborarea viziunii, obiectivelor strategice și planului de acțiuni pentru perioada 2020-2025, mecanismului de monitorizare și evaluare, precum și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte ale Strategiei.

 

Strategia pune în valoare punctele forte ale satului și se bazează pe potențialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, servicii publice, instituțiile infrastructurii educaționale, culturale, sociale și de afaceri precum și pe capacitatea autorităților publice locale și structurilor societății civile privind asumarea responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.

Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale eficiente și responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ și (iii) promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local.

 

1.2.        Contextul național și regional

SDC reprezintă principalul document de dezvoltare a localității, fiind un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază documentele de programare locală: (Planul de Dezvoltare Economică Locală 2020-2021), raională (Programul de dezvoltare social-economică a raionului Cimșlia (2016-2020)), regională (Strategia de dezvoltare regională Sud (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra-naționale (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia UE pentru Regiunea Mării Negre 2020-2030).

 

1.3.        Comisia și echipele PSM

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Selemet pentru anii 2020-2025, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizarea a APSL elaborat de programul USAID / Comunitatea Mea (CM) Moldova.

 

Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida acțiunile Administrației Publice Locale, în strânsă cooperare cu mediul asociativ, sectorul economic și instituțiile publice de nivel local, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces continuu şi coerent de dezvoltare a localității.

 

Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grupul de lucru, componența căruia a fost aprobată prin Dispoziția primarului nr.3 din 30.01.2020, după cum urmează:

 

 

Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică

#

Numele, prenumele

Locul de muncă

Funcția

1.        

Badan Tatiana

Primăria Selemet

primar

2.        

Moraru Elena

Primăria Selemet

secretarul Consiliului Local

3.        

Ciocoi Valerian

AO „ApiFloraSelemet”

președinte

4.        

Ciocoi Valentina

Primăria s. Selemet

perceptor fiscal

5.        

Vulpe Alexei

Primăria s. Selemet

asistent social comunita

6.        

Jaloba Larisa

ÎI Crizantema Jalovă

director

7.        

Natalia Florea

Grădinița de copii Luminița

director

8.        

Zaiaț Victoria

IGPM Segiu Coipan

director

9.        

Zaiaț Ion

Primăria Selemet

inginer funciar

10.     

Prodius Maria

Căminul Cultural

director

11.     

Răileanu Vasile

Consiliul Local

consilier local

12.     

Pelivan Svetlana,

Biblioteca publică

bibliotecară

13.     

Morari Maria

IGPM Segiu Coipan

profesoară

14.     

Sîrbu Svetlana

Primăria Selemet

contabil

15.     

Borodin Natalia

IGPM Segiu Coipan

profesoară

16.     

Jaloba Maria Mădălina

IGPM Segiu Coipan

elevă, lider AdB Junior

17.     

Tataru Vlad

IGPM Segiu Coipan

elev, membru AdB Junior

18.     

Aramă Silvia

Primăria s. Selemet

contabil sef

19.     

Taracila Maria

Centrul Social

director

20.     

Milcev Ana

Comorschi-Grup SRL

contabil-șef

21.     

Țurcanu Oxana

Centrul Social

asistent social

 

Consultanți în planificare strategică, Institutul de Dezvoltare Urbană

Guțuțui Veaceslav, Meleșteanu Ion, Burcă Ana.

 

 

1.4.        Aprobarea consiliului local

 

Strategia a fost aprobată prin prin Decizia Consiliului Local Selemet nr. 7/5 din 27 iulie 2020.

 

2.          Introducere în planificarea strategică

 

2.1.        Dezvoltarea metodologiei de pregătire a strategiei

Prezentul document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a localității pe perioada 202-2025, de a stabili repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității (inclusiv din Diasporă) și cu atragerea diferitor parteneri, direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, cu respectarea principiilor de dezvoltare durabilă.

 

Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii:

 • Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea parților interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă instituțiile publice din teritoriu) și a responsabililor pe domenii. Această analiză, ce conține o dimensiune tematică, dar și una integrată, a servit drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru: economic, social-educațional, mediu, infrastructură, administrație publică.
 • Analiza SWOT – instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a satului, evidențiază punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri de lucru sectoriale, interviuri, ateliere de lucru, focus grup-uri, dezbateri cetățenești).
 • Strategia conține viziunea, obiectivele generale și specifice de dezvoltare și principalele direcții strategice de dezvoltare ale satului. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanță și rezultate concrete.
 • Planul de acțiuni 2020 – 2025 conține acțiunile concrete de întreprins pe termen scurt și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie.
 • Mecanismul de monitorizare și evaluare include elementele de bază pentru a crea sistemul de verificare, monitorizare, evaluare și raportare a progreselor realizate în implementarea Strategiei.

 

În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, ateliere de lucru, focus grup-uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esențiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii și reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, apartenență religioasă, categorii vulnerabile, etc.). De asmenea, au fost realizate chestionări și interviuri cu băștinașii plecați în afara localității (în țară și peste hotare), asigurând astfel participarea Diasporei la elaborarea prezentului document.

 

Pe baza planului de acțiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activități la nivelul Consiliului local și a Primăriei.

 

 

2.2.        Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară

Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Selemet pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un document de planificare strategica integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de decizie, pentru părțile interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate cele mai bune soluții pentru creșterea calității vieții pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în comunitate.

 

Strategia a fost elaborată cu suportul de Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului s. Selemet nr. 3 din 30.01.2020, cu asistența tehnică și metodologică din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului Comunitatea Mea implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 

Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americiii.

 

2.3.        Informații generale despre comunitate

Selemet este un sat din raionul Cimișlia, de dimensiuni medii, care se întinde pe o lungime de 7 km, cu o lăţime de 3,5 km şi cu o suprafață de intravilan 460 ha. Este traversat de râul Schinoasa pe o lungime de 7 km. Satul este situat în partea de sud a Republicii Moldova, între două dealuri. Localitatea se află la 50 km sud-est de oraşul Tighina şi 60 km de oraşul Chişinău.

Localitatea a fost fondată în anul 1766. Numărul total al populației alcătuieşte 4174 persoane, dintre care 2244 – femei (53,7%) și 1930 bărbați  (46,3%). Fondul locativ  constituie 102 900 m2.

Conform cadastrului funciar, suprafaţa totală a fondului funciar din sat înregistra 6191,55 ha, inclusiv intravilanul localității 415,5 ha.

Lungimea celor 57  străzi şi drumuri din localitate constituie 27 km. În localitate activează 12 agenţi economici, preponderent în sectorul agricol și comerț.

Adresa juridică  – MD 4116, Republica Moldova, r-ul Cimişlia, s. Selemet.

 

 

3.          Profilul și analiza comunității

 

3.1.        Caracteristici geografice și de mediu

 

Poziționarea geografică | Satul Selemet este amplasat în partea de sud a Republicii Moldova, fiind situat între două dealuri, pe ambele părţi ale rîului Schinoasa, la 50 km sud-est de oraşul Tighina şi 60 km de oraşul Chişinău. Distanţa până la centrul raional Cimişlia este de 12 km. La nord s.Selemet este delimitat cu teritoriul primăriei Satul Nou, la sud cu teritoriul primăriei satului Mihailovca, la vest cu teritoriul primăriei Cimişlia.

Conform cadastrului funciar la data de                         01.01.2011, suprafaţa totală a fondului funciar din sat înregistra 6191,55 ha, inclusiv intravilanul localității 415,5 ha.

 

Istoric  | Potrivit unei legende, pe care bătrânii o transmit, denumirea satului  provine de la “Salamat” – numele fetei unui bogătaş turc, care a stăpânit cândva locurile de prin împrejurimi. Într-o  zi s-a abătut o apă mare care a înecat totul în cale, moşierul a reuşit să fugă însă fiica sa “Salamat” a nimerit sub valuri. Bogătaşul a trimis înapoi slugi ca s-o salveze însă nimeni din acei oameni nu s-a mai întors la stăpân. După aceea toţi au început să zică: „Mă duc la Salamat”, adică acolo unde s-a înecat fiica de moşier. Cu timpul denumirea satului se pronunța diferit, până când oamenii au început să-i zică „Selemet”.

 

Satul Selemet este fondat în anul 1766. Între satul Selemet şi Satul Nou trece „Valul lui Traian” construit prin anii 105-110 era noastră.

 

Prin sat trece calea ferată Chişinău-Reni construită prin 1870. În 1874 a fost construită biserica „Sfântul Dumitru”, care a activat fără întrerupere (Hramul satului se sărbătorește pe data de 8 noiembrie). Ceva mai tîrziu şi anume în 1893 a fost construită şi deschisă o şcoală, edificiul căreia a fost utilizat pănă în 1983 cînd a fost dată în exploatare o şcoală de tip nou cu 1628 de locuri. Din toate timpurile ocupaţia de bază  a locuitorilor a fost vităritul şi agricultura.

În martie 1949 pe baza gospodăriilor agricole mici s-a format colhozul. Pe parcursul anilor 1949-1992 această gospodărie a înregistrat performanţe devenind cea mai profitabilă  unitate din raionul Cimişlia. În aceşti ani s-a construit şcoala de cultură generala,  casa de cultură cu 700 de locuri, grădiniţa de copii de 360 de locuri, baia publică etc. În 1994 gospodăria se divizează  ca mai apoi să se formeze 4 unităţi economice cu profil agricol.

 

3.1.1.           Caracteristici fizico-geografice

Suprafața satului este de 6191,55 ha. Arealul teritorial-administrativ dispune de resurse naturale relativ reduse.

 

Din suprafața totală a terenurilor agricole de 4723,87 ha, 0,5% o constituie terenuri degradate şi supuse eroziunii. Suprafața intravilanului satului constituie 415,50 ha. Circa 1050 ha (17 %) de terenuri sunt formate din pășuni, pajiști și păduri ceea ce creează premise pentru dezvoltarea sectorului zootehnic (bovine), producerea masei lemnoase, colectarea plantelor medicinale. APL dispune de terenuri de rezerva de 20 ha, care pot fi vândute sau închiriate antreprenorilor.

Pentru o utilizare eficientă a terenurilor și spațiilor proprietate APL este necesară o inventariere a acestora și un management  respectiv.

 

Bazine acvatice  | Pe teritoriul satului curge râul Sculeanca cu lungimea de 5 km. Satul dispune de 2 iazuri cu o suprafață totală de 39,75 ha, 7 fântâni arteziene şi 56 fântâni de mină. Debitul de apă potabilă de care dispune localitatea nu este suficientă pentru îndestularea cerințelor zilnice. În mediu, pe cap de locuitor zilnic revine circa 60-70 l de apă, media pe republică fiind de circa 100 l. În anii secetoși, majoritatea fântânilor satului seacă. În partea de jos a satului apa din fântâni este poluată. Din aceste considerente revitalizarea sistemului de apeduct şi construirea unor noi porțiuni este o probleme prioritară pentru localitate.

 

3.1.2.           Planificare spațială

Localitatea nu dispune de un Plan Urbanistic General. Conform primăriei, satul este împărțit convențional în 4 părți.

 

3.1.3.           Resurse naturale

Arealul teritorial-administrativ dispune de resurse naturale relativ reduse. Fondul funciar este   comparativ cu alte localităţi rurale.

Suprafaţa totală a fondului funciar atribuit localităţii constituie 6191,55 ha, inclusiv 3124,59,38 ha de teren arabil, 577,72,45 ha de terenuri ocupate cu plantaţii multianuale, 726,11 ha cu păşune, plantaţii forestiere – 1062,79 ha,  39,75 ha sub ape , intravilan-460,68 ha,alte terenuri – 199,91 ha.

 

3.1.4.           Factorii de poluare a mediului

Calitatea aerului. În satul Selemet volumul noxelor degajate în atmosferă este minim, reieșind din faptul că pe teritoriul satului nu există depozite de îngrășăminte și pesticide, nu au fost construite benzinării.

Principalele surse de poluare a mediului constituie transportul auto, gunoiștile neautorizate,  arderea tuturor tipurilor de combustibil în gospodăriile personale, arderea ilegala a miriștii și deșeurile de la animale din gospodăriile personale.

 

Calitatea solului. Principalul factor de degradare a solurilor este eroziunea. Activitatea economică a condus la intensificarea proceselor de degradare a terenurilor și învelișului de sol. Reducerea exagerată a aplicării îngrășămintelor conduce la epuizarea conținutului de elemente fertile în soluri și la scăderea productivității terenurilor. Practica agricolă demonstrează că, capacitatea de producție și recoltele cresc prin utilizarea tehnologiilor avansate, mașinilor și uneltelor perfecționate, utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor, efectuarea lucrărilor de irigare, desecare, drenare, de prevenire și combatere a eroziunii solului, etc. Nerespectarea acestor cerințe duce la micșorarea roadelor și degradarea  stratului fertil a solului-humusul.

În localitate sunt proprietari de terenuri agricole care utilizează tehnologii avansate de producere agricolă, folosind diverse chimicale, pesticide, ceea ce respectiv influențează asupra calității solului. De asemenea impact semnificativ are arderea miriștilor.

 

Calitatea apei potabile. Analiza apei din fântânile satului, iaz, râu efectuată în anul 2016 de către Centrul de sănătate Cimişlia, a scos în evidență faptul că apa potabilă a 72% din fântânile supuse analizei are un procent înalt de nitrați, nitriți și urme de amoniac ce întrec cotele admisibile. Analizele repetate efectuate, au demonstrat că apa potabilă din fântânile localității nu s-a îmbunătățit.

 

Gestionarea deșeurilor, ca și în majoritatea localităților din republică, este o problemă existentă și la Selemet. Deși, la inițiativa primăriei s. Selemet, a fost creat și dotat serviciul intercomunitar de salubrizare pentru 8 localități din raionul Cimișlia, transportarea și depozitarea deșeurilor este realizată nesatisfăcător.

 

Iresponsabilitatea locuitorilor față de mediul  înconjurător, cu părere de rău a dus la crearea a câtorva gunoiști neautorizate în extravilan, unde gunoiul este aruncat în mod arbitrar. Nu se efectuează diguirea și compostarea gunoiului. Atitudinea iresponsabilă a locuitorilor față de amenajarea gunoiștii și depozitarea gunoiului în locuri interzise (margini de drum, malurile râului și a iazurilor, pe pășuni, în păduri) contribuie la crearea unor focare de infecție cu influență asupra sănătății locuitorii și cu grav impact asupra mediului înconjurător.

 

3.2.        Demografie

 

3.2.1.           Resurse umane

Populația totală a satului Selemet la 01.01.2020 a fost de 4174 de locuitori, dintre care 1930 (46,2%) bărbați și 2244 (53,8 %) femei.

 

Figura 1. Evoluția natalității în 2017-2019

În perioada analizată (2017-2019) numărul populației a rămas constant. Reieșind din evoluția populației în anul 2019, s-a înregistrat un spor natural negativ, mortalitatea (45 persoane) depășind de două ori natalitatea (23 persoane). Față de anul 2018 natalitatea a scăzut cu 39 %, iar mortalitatea a rămas aceeași. În satul Selemet, la fel ca și în toată țara, se înregistrează un proces de îmbătrînire sporit, cauzat de o natalitate scăzută.

 

 

 

Figura 2. Dinamica populației în vârsta aptă de muncă în 2017-2019

 

La începutul anului 2019, în satul Selemet ponderea cea mai mare o dețineau persoanele în vârstă aptă de muncă (15-56/61) și anume 66,1%. Mai mult de jumătate din populația satului este aptă de a munci și de a contribui la dezvoltarea locală. Restul populației sunt persoanele sub vârsta aptă de muncă (17,5%) și peste vârsta aptă de muncă (16,2%).

Satul Selemet în ultimii ani (2017-2019) s-a confruntat cu creșterea numărului locuitorilor cu vârsta 57/62+ ani, se constată că satul se

 

confruntă cu proces de îmbătrânire a populației. În anul 2017 persoane peste vârsta aptă de muncă erau cu 23 % mai puține decât în 2019.

Populația în vârsta aptă de muncă pe perioada anilor 2017-2019 a fost într-o continuă descreștere. În anul 2019 față de 2017 se observă o descreștere cu aproximativ 9%. Conform datelor demografice a localității, copiilor cu vârstă preșcolară le revine o pondere de doar 1,3 % (55 copii) din totalul populației, iar copiilor de vârstă școlară (7-18 ani) aproximativ 5%, unul din factorii care generează astfel de indicatori scăzuți, este natalitatea redusă.

Tabelul 1. Dinamica populației după genuri

Populaţia satului

Masculin

Feminin

Total

Total

1930

2244

4174

inclusiv:

 

 

 

– De vârstă preşcolară (0-6 ani)

 

 

55

Dintre aceştia frecventează grădiniţa

72

53

125

– 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)

115

92

207

·      Dintre aceştia elevi în clasele 1-4

51

33

84

·      Dintre aceştia elevi în clasele 5-9

64

59

123

·      Dintre aceştia elevi în clasele 10-12

Care nu frecventează şcoala

Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească

3

0

3

Sursa: Primăria localității

 

3.2.2.           Forța de muncă

Aspecte ocupaționale: În perioada analizată (2017-2019) numărul populației economic active a rămas neschimbat și constituie 2608 persoane (62,4%), dintre care 23 % o reprezintă populația care este angajată în câmpul muncii. Ponderea populației inactive este 11,2%.

 

Tabelul 2. Numărul populaţiei ocupate formal şi neformal (la început de an)

Indicatori

2017

2018

2019

2020

Populaţia economic activă

2608

2608

2608

2608

Populaţie inactivă

 

 

469

469

Populaţie ocupată în economie

 

 

602

602

Total formal

 

 

511

511

Total neformal

 

 

91

91

Sursa: Primăria localității

 

Circa 10 % din populației este antrenată în agricultură, cca 1,5% în comerț, la fel și în învățământ (1,5%). Restul 47% din totalul persoanelor economic active activează în administrație publică, sănătate și asistență socială și alte tipuri de activități. Ocupațiile ce se regăsesc în rândul populației sunt agricultura, comerțul, zootehnia, apicultura, producerea produselor lactate, preparea şi livrarea produselor alimentare la evenimente.

 

Tabelul 3. Repartizarea populației ocupate pe tipuri de activități economice, persoane

Indicatori

2017

2018

2019

Total

2608

2608

2608

Agricultură

360

280

280

Comerţ

39

41

41

Migraţie

1011

1120

1180

Administraţie publică

7

7

7

Învăţământ,

41

39

39

Sănătate şi asistenţă socială

11

11

9

Alte tipuri de activităţi 

1139

1110

1052

Sursa: Primăria localității

3.2.3.           Profilul migraționist

În satul Selemet, în ultimii 5 ani, numărul persoanelor plecate la muncă în afara localităţii a fost în creştere. În prezent, fiecare a patra  persoană din localitate se află la muncă în afara localităţii.

 

Din 1 180 de migranţi, majoritatea sunt migranţi oficiali (83,47%), fiind de regulă migranţi permanenţi- 71%. În structura pe sexe, predomină femeile (55%). Față de anul 2019 numărul migranților a crescut cu 84 de persoane. De cele mai multe ori bărbații activează peste hotare în domeniul construcțiilor sau fac studii, iar femeile în domeniul de îngrijre pentru bunăstarea persoanelor în etate, la munci agricole sezoniere. Totodată sunt cca 280 de persoane vârstnice (majoritatea de vârstă pensionară), care au grijă de copiii migranţilor.

Astfel, din cauza migrației un număr impunător de copii (180 de copii şi elevi) sunt lipsiți de grija părintească și sunt crescuți de bunei sau rude. Acest grup de oameni au nevoi specifice, cum ar fi: venituri reduse, sănătate precară, necesitatea de servicii sociale la domiciliu, nepoții în grijă acestora.

 

Tabelul 4. Date cantitative privind situaţia migranţilor

Denumirea indicatorului

Valoare

Total populaţie

·      Femei

·      Bărbați

Persoane implicate în migrație

·      Oficial

·      Neoficial

·      Femei

·      Bărbați

Temporar

Permanent

Număr vârstnici rămași acasă

Număr copii rămași acasă

100%; 4174 locuitori

53,76%; 2244 persoane

46,24%; 1930 persoane

28,27%; 1 180 persoane

83,47%; 985 persoane

16,53%; 195 persoane

53,76%; 2244 persoane

46,24%; 1930 persoane

29,9%; 353 persoane

71,1%; 827 persoane

283 persoane

Cca. 180copii rămași acasă

Sursa: Primăria localității

 

Țările principale de destinație, ca pondere, din numărul celor plecaţi, sunt:

 • Italia – 44.1%
 • Federația Rusă –7%
 • Portugalia –2%
 • Irlanda – 2%
 • Germania –2 %
 • Franța – 2.7 %
 • Altele (20 ţări) –9%

Consecințele procesului migraționist sunt în mare parte negative, acesta afectează atât localitatea cât și fiecare persoană în parte.

 

În baza unor interviuri şi chestionări desfăşurate în cadrul proiectului PNUD/MiDL din ferbruarie-martie 2020, prin intermediul APL Selemet şi Asociaţiei Baştina Selemet, au fost colectate mai multe informaţii privind fenomenul migraţionist, care au permis formularea unor concluzii. Majoritatea celor chestionaţi au fost din ţările UE.

 

Astfel, conform interviurilor realizate, creşterea numărului de persoane plecate la muncă în afara localității este explicat în mare măsură prin: 1) lipsa locurilor de muncă şi salariile mici; 2) calitatea serviciilor: lipsa canalizării, iluminatul stradal, care nu acoperă teritoriul întregii localităţi, casă de cultură necesită reparaţii; 3) starea nesatisfăctoare a infrastructurii fizice, în primul rând a drumurilor locale; 4) îmbătrânirea populaţiei. Pentru a soluţiona aceste probleme, persoanele migrante consideră necesară intervenţia statului, dar şi implicarea băştinaşilor la proiecte şi dechiderea de locuri de muncă.

 

Principalele provocări ale activiţii APL, precum şi a altor instituţii publice locale, a dezvoltării locale ţin de lipsa unei farmacii, a serviciilor medicale spitaliceşti.

 

Potenţialul de dezvoltare a localităţii, în viziunea Diasporei ţine de aplicarea la diferite proiecte, la dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu ambasade şi alţi partneri internaţionali, la transformarea satului Selemet într-o localitate europeană modernă.

Persoanele chestionate așteaptă de la APL susţinerea localnicilor, modernizarea localităţii și dezvoltarea infrastructurii, diverificarea fomelor de comunicare în regim on-line.

 

Localnicii au o atitudine pozitivă asupra fenomenului de migraţie, majoritatea din ei au păreri bune şi foarte bune despre migranţi. Acest fapt este demonstrat prin realizarea unui număr impunător de proiecte şi iniţiative de dezvoltare a comunităţii, în diferite domenii, cu susţinerea localnicilor şi emigranţilor. Migrația cetăţenilor se asociază cu diferiţi factori: bunăstarea materială, grija față de familie, bunătate şi implicare, calitatea ridicată a vieţi, prosperitate economică.

 

Majoritatea celor chestionaţi au apreciat bine şi foarte bine, gradul de mulţumire despre cum arată şi se dezvoltă localitatea în prezent. Aceasta se datorează că APL Selemet şi Asociaţia de băştinaşi Baştina Selemet au realizat mai multe proiecte cu susţinerea diferitor parteneri pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi a infrastructurii locale.

Gradul de satisfacţie privind serviciile Primăriei s-a împărţit în mod egal: între bun şi foarte bun. Majoritatea celor intervievaţi au încredere în actele elaborate de Primărie şi Consiliul Local. Totodată majoritatea din ei au specificat că sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi privind interacţiunea lor cu instituţiile locale şi Primăria. Aceasta denotă că în localitate există un partneriat neformal între diferite instituţii, care permite prestarea serviciilor publice la nivelul aşteptărilor cetăţenilor.

 

Băştinaşii-migranţi apelează la serviciile Primăriei pentru eliberarea de certificate şi adeverinţe, achitarea impozitelor şi taxelor. Apelează şi la sfaturile primarului. Migranții doresc ca personalul Primăriei, care este unul profesionist, să continuie la fel şi permanent să se perfecţioneze, prin vizite de studiu şi cursuri de instruire.  Astfel, așteptările în general sunt bune. Majoritatea băştinaşilor utlizează pagina de Facebook a Primăriei, destul de des (permanent sau la câteva zile).

 

Cea mai mare parte a băştinaşilor ar dori să se implice în procesul decizional local. Iar o jumătate din cei intervievaţi au fost implicate în activitățile asociației de băştinaşi.

De serviciile Primăriei, băştinaşii au beneficiat ca perioadă de timp, în mod diferit, în funcţie de necesităţi şi perioada de aflare acasă.

 

Totuși migrația își are și latura ei pozitivă, din cauza veniturilor foarte mici la locul de baștină, multe familii reușesc să supraviețuiască datorită câștigurilor obținute pste hotare. O mare parte din remitențe sunt orientate pentru consumul curent și o mică parte sunt utilizați la crearea sau întreținerea unei afaceri.

 

Astfel în ultimii ani din banii câștigați peste hotare au fost inițiate următoarele afaceri de familie:

 

Activităţi  comerţ şi servicii |

 • SRL”Rodinic-Service” – disco-bar, piscină (manager Prodius Nicolae, migrant Germania)
 • ÎI ”Prodius Ion” – comerţ (materiale de construcţie), diverse servicii tehnice (manager Prodius Ion, migrant Germania;
 • ÎI ”Rusu Ana” – servicii de alimentaţie publică şi ceremonii (manager Rusu Ana, migrant Rusia).
 • GŢ Dulap Valentina – agricultură (administrator Dulap Alexandru).
 • La fel sunt înregistrate cazuri cînd migranții au contribuit financiar la soluționarea anumitor probleme locale, în diverse domenii:

 

Activităţi sportive şi agrement | Utilaj şi echipament sportiv pentru echipa de fotbal „Spartanii-Selemet”, Secţia Lupte Libere, Gimnaziu, Grădiniţa de copii de la diferiţi băştinaşi din Germania şi Federaţia Rusă.

 

Activităţi socio-economice

Ajutoare în formă de dulciuri, fructe, jucării, îmbrăcăminte, utilaj tehnic, construcţia gardului şi instalarea porţii la Cimitirul Vechi, poarta de la Cimitirul Nou, răstigniri, punţi, construcţia unei porţiuni de drum în varianta albă.

 

Activităţi voluntare| Participare în lucrările de salubrizare şi amenajare a localităţii (în perioada lunii august – luna de vacanţă pentru migranţi), participarea la implementarea proiectelor locale (munca de voluntariat şi co-finanţarea proiectelor).

 

3.3.        Servicii sociale

 

3.3.1.           Caracteristicile grupurilor vulnerabile

Populația săracă | La începutul anului 2020 în satul Selemet existau 158 de familii sărace, 21 de familii cu mai mult de 3 copii și 14 familii monoparentale (conduse de femei).

Categoria populației sărace în s. Selemet constituie 3,6% din numărul total al locuitorilor satului, ponderea cea mare o dețin femeile, urmate de vârstnici şi bărbați. Persoanele în etate si persoanele cu dizabilități, au preponderent venituri din gospodăriile agricole individuale, practică o agricultură de subzistentă si participă foarte puțin la schimburile comerciale. În localitate se atestă un număr sporit de gospodării casnice părăsite – 218 sau 14,5% din totalul celor existente

 

Tabelul 5. Situaţia populaţiei sărace

Indicatori

Masculin

Feminin

Total

Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească

3

0

3

Numărul total de familii:

 

·      Sărace (conform cu Direcţia de Asistenţă Socială)

158

·      Cu mulţi copii (cu 3 şi mai mulţi copii)

21

·      Monoparentale conduse de femei

14

–      Inclusiv cele conduse de femei

8

Numărul total de gospodării:

1500

–      gospodării părăsite

218

Sursa: Primăria localității

 

Principalele cauze ale sărăciei sunt specifice majorității localităților rurale din republică: venitul familiei nu corespunde cheltuielilor elementare de întreținere, salariile şi pensiile sunt mizere.

Persoane cu dizabilități  | Numărul de persoane cu grad de invaliditate este considerat a scăzut (181 persoane), sub 5% şi constituie 4,3% din populație, inclusiv 10 copii. Majoritatea din aceste persoane sunt de genul masculin – 60,2%. În structura de dizabilităţi, cea mai mare pondere o au persoanele cu dizabilități fizice (90 de persoane sau 49,7% din total), urmate de persoanele cu dizabilităţi medii, capabili pentru activităţi, fără ajutorul extern – 34 de persoane. Lipsa de acces pentru scaune cu rotile la instituțiile publice, magazine creează obstacole pentru obținerea unor servicii elementare. Condițiile sanitar-igienice în care trăiesc ei sunt nesatisfăcătoare. Indemnizațiile pe care le primesc, media indemnizației pe localitate este de 600-700 lei lunar, nu acoperă nici strictul necesar de cheltuieli. Majoritatea sunt în incapacitate de muncă. De menționat că asistenții sociali sunt receptivi la necesitățile lor şi autoritatea publică locală se implică după posibilitate în soluționarea problemelor lor.

 

Tabelul 6. Persoanele cu dizabilități, la începutul anului 2020

Indicatori

Total

Femei

Bărbați

Copii

Persoanele cu dizabilităţ, total

181

72

109

10

Persoanele cu dizabilităţi fizice

90

37

53

9

Persoanele cu dizabilităţi mentale

7

4

3

0

Persoanele cu dizabilităţi grave (care nu pot supravieţui fără ajutorul extern)

16

8

8

0

Persoanele cu dizabilităţi medii (capabili pentru activităţi fără ajutorul extern)

34

13

21

1

Persoanele cu dizabilităţi angajate în câmpul muncii

22

6

16

0

Persoanele cu dizabilităţi în etate

12

4

8

Sursa: Primăria localității

 

Procesul de incluziune a acestora în societate este în derulare, deoarece vizează schimbarea unei mentalități, si este unul de durată si care trebuie abordat prin activități constante si consecvente.  Motivul pentru care persoanele cu dizabilități nu se bucură de acces comun, cu celelalte persoane, la spațiul public este pentru că acestora nu le este oferită o distribuire uniformă în societate, ci sunt sprijinite doar de anumite instituții.

 

Minorități etnice/lingvistice | În localitate nu sunt atestate careva minorităţi etnice.

 

Minorități religioase | Populația localităţii este constituită 97,6% din creștini ortodocși, care frecventează cu regularitate, în proporție de 25-30% biserica creștin-ortodoxă „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”, cu hramul care se sărbătorește la 08 noiembrie de Sfântul Dimitrie.

 

Ca minoritate religioasă pe teritoriul localității conviețuiesc cca 100 persoane de religie baptistă (40 de familii), ceea ce constituie 2,4% din populație. În localitate nu au fost înregistrate conflicte religioase. Persoanele de confesiune baptistă susțin că nu au remarcat fapte de discriminare, unii din ei fiind antrenați în instituțiile publice, iar câţiva din ei sunt apicultori. Comunitatea a apărut la începutul anilor 2000. Persoanele de confesiune baptistă în preajma sărbătorilor de iarnă organizează campanii de ajutorare a bătrânilor şi a famiilor cu mulţi copii.

 

Persoane în etate | Persoanele în etate reprezintă una din cea mai vulnerabilă categorie socială existentă în localitate, majoritatea dintre care trăiesc în sărăcie. Cu regret este evidenta îmbătrânirea populației, ca rezultat al scăderii natalității și migrației tinerilor. Persoanele in etate reprezintă 3,6% din populație, dintre care 65% sunt femei. Majoritatea persoanelor din categoria dată dețin un teren agricol, pe care-l îngrijesc pentru a-şi asigura existența.

Această categorie a populației se confruntă cu probleme economice grave, cum ar fi: lipsa de surse financiare pentru procurarea lemnelor şi a carburanților de foc. Un sprijin important este funcționarea  cantinei sociale, unde  se alimentează 40 de persoane. Deși pensiile au fost majorate, acestea nu acoperă coșul minimal de consum şi cei mai mulți dintre ei necesită acordarea ajutoarelor materiale. Efectiv această stare de lucruri nu diferă mult de la un an la altul.

 

Tabelul 7. Persoanele în etate, la începutul anului 2020

Total persoane în etate

Femei în etate

Persoane singure în etate

Femei singure

în etate

Vârstnici cu dizabilități

Femei în etate cu dizabilități

105

67

38

1

12

4

Sursa: Primăria localității

 

Situația social-economică şi nivelul de trai scăzut au influențat negativ asupra nivelului de trai al populației. În general populația satului se confruntă de următoarele problemele: starea economică precară, sporul natural scăzut, pensii mici, potențialul redus al administrației publice locale de a ajuta categoriile social-vulnerabile.

 

3.3.2.           Servicii sociale

Satul Selemet, precum şi toate localitățile din republică, are tradiții frumoase în ceea ce privește educația copiilor, care mențin nivelul moral şi spiritual al comunității în general. Sistemul educațional existent în localitate este diversificat, find reprezentat de următoarele niveluri:

 • Preșcolar (grădiniță de copii), cu o capacitate de 121 copii, frecventează 125 copii, fiind suprasolicitată
 • Primar/Secundar (gimnaziu, cu o capacitate de 800 elevi, frecventează 207 elevi
 • Artistic (şcoala de muzică), cu o capacitate de 90 elevi, frecventează 83 elevi.

 

Obiectul major al procesului educațional este formarea şi pregătirea copiilor pentru viață şi activitate într-o societate democratică, precum şi adaptarea lor la condițiile mereu schimbătoare ale societății.

 

Tabelul 8. Detalii privind nstituțiile de învățământ

Instituția

Beneficiari

Nr. copii/elevi

Limba de predare

Accesibilitatea (localizarea)

Grădinița de copii

Copiii din localitate de vârsta preșcolară

125

Română

Până la 3 km distanță

Liceu

Copiii din localitate

207

Română

Până la 3 km distanță

Şcoala de muzică

Copiii din localitate şi din cele vecine

83

Română

 

Sursa: Primăria localității

 

Educația preșcolară | Educația preșcolară în satul se realizează în cadrul grădiniței de copii „Luminiţa”. Grădinița este amplasată în centrul satului şi are o capacitate de 121 locuri, este frecventată în mediu de 125 copii, ceea ce constituie 100%.

 

Corpul didactic al grădiniței este constituit din 8 persoane, personalul auxiliar 15 persoane, fiind suficient pentru asigurarea bunei funcționări a instituției. Vârsta medie a angajaților grădiniței constituie 40 ani. Instituția dispune de 5 grupe şi 2 blocuri.

 

 

Caracteristicile tehnice ale grădiniţei

 • Anul înființării: 1984
 • Capacitatea: 121 locuri
 • Suprafață totală: 730,6 m2. Suprafață utilizată: 730,6 m2
 • Starea generală tehnico-edilitară este una buna. Necesită reparație cosmetică.
 • Aprovizionarea cu apă. Apă este rece și caldă, se livrează permanent.
 • Canalizarea este locală, cu sistem de evacuare, dar care este insuficient.
 • Sistem de încălzire. Sistem de încălzire pe cazan lemne-cărbune, se preconizează trecerea la sistemul de gaze.
 • Acestea sunt în amplasate înăuntru. Veceurile sunt separate pentru băieți și fete.
 • Accesibilitatea în instituție: există un drum în stare satisfăcătoare, pe drumul central al satului. Ușile nu sunt adaptate pentru persoane cu cărucior. Transportarea copiilor nu este asigurată.

 

Învățământul primar și secundar general | Învățământul primar și gimnazial se realizează în cadrul Gimnaziului „Sergiu Coipan”. Gimnaziul poartă numele ofiţerului de poliţie, băştinaşului s. Selemet, Sergiu Coipan, cavaler al Ordinului Ștefan Cel Mare și Ordinului Meritul Civic postmortem, mort la 29 martie 2005, în timpul reținerii a doi infractori periculoși. Prima şcoală a fost fondată în 1956, în această clădire acum se află primăria localităţii. În 1982 este construită o şcoală nouă, în care în prezent se află gimnaziul.

 

În gimnaziu învață 207 de elevi. Gimnaziul activează într-un schimb de la ora 08.00 până la 14.00. La gimnaziu învaţă 207 elevi: 95 fete şi 115 băieţi. Gimnaziiul dispune de 15 săli de clasă, o sală de sport, ospătărie şi o clasă cu 16 calculatoare. În liceu lucrează 19 de cadre didactice, majoritatea având studii superioare. Vârsta medie a profesorilor este de 50 de ani. Gradul de școlarizare constituie 99.9%, al calității – 63,5%, al reușitei- 99,76%, promovabilitatea – 100%. Nota medie de însușire constituie 7,45.

La gimnaziu se organizeaz diferite activităţi extrașcolare şi cercuri:  teatrul de păpuși, clubul de dezbateri, suvenir Moldovenesc. În gimnaziu funcţionează Consiliul elevilor.

 

Caracteristicile tehnice ale gimnaziului

 • Anul înființării: 1982
 • Capacitatea proiectată: 800 locuri, utlizată în proporție de 25,9%
 • Suprafață totală: 6 859 m. Suprafață utilizată: 1 695 m2
 • Starea generală tehnico-edilitară este una buna. Necesită reparație: consolidarea pereţilor, sistemului de încălzire pe gaze.
 • Aprovizionarea cu apă. Apă este rece, dar se livrează cu întreruperi.
 • Canalizarea este locală.
 • Sistem de încălzire. Sistem de încălzire există pe cazan, dar este uzat.
 • Acestea sunt în amplasate înăuntru. Veceurile sunt separate pentru băieți și fete.
 • Accesibilitatea în instituție. Are un drum în stare nesatisfăcătoare, iar ușile nu sunt adaptate pentru persoane cu cărucior. Transportarea elevilor nu este asigurată.

 

Învățământul artistic | Învățământul artistic se realizează în cadrul şcolii de muzică, fondată în 1963. La şcoală activează 13 persoane,  inclusiv 5 profesori. La şcoală învaţă 83 de elevi:  49 fete şi 34 băieţi.

 

Caracteristicile tehnice ale şcolii de muzică

 • Anul înființării: 1963
 • Capacitatea: 90 locuri, utilizată 83 de elevi
 • Suprafață totală: 418 m2. Suprafață utilizată: 418 m2
 • Starea generală tehnico-edilitară este una buna. Necesită reparaţie capitală: uşi, podea, veceuri, pardoseli interioare.
 • Aprovizionarea cu apă. Apă este doar rece, se livrează permanent.
 • Canalizarea este locală, cu sistem de evacuare.
 • Sistem de încălzire. Sistem de încălzire pe cazan lemne-cărbune, se încălzește cu întreruperi.
 • Acestea sunt în amplasate înăuntru. Veceurile sunt separate pentru băieți și fete.
 • Accesibilitatea în instituție. Clădire cu un etaj, în trepte. Are un drum în stare satisfăcătoare, în imediata apropiere de drumul central al satului. Ușile nu sunt adaptate pentru persoane cu cărucior. Transportarea elevilor nu este asigurată.

 

În 2019, au fost realizate lucrările de reparație a acoperișului Scolii de muzică, executarea lucrărilor exterioare a Școlii de muzică, reparația tocului, construcția scărilor, lucrări de amenajare, donație din partea Organizației Umanitare Norge-Moldova, în sumă de 317 275 lei. 

 

Cultura | Căminul cultural din localitate a fost dată în exploatare în anul 1972. Dispune de o capacitate de 600 locuri. Starea tehnică a clădirii este nesatisfăcătoare, fiind necesară reparaţia capitală a acesteia, conform proiectului tehnic existent.

Căminul Cultural nu dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, sistem de încălzire, mobilier nou. Manifestările culturale ce se desfășoară țin de sărbătorile tradiționale ale neamului şi sunt foarte atractive, dar organizarea lor necesită mijloace financiare care sunt insuficiente.

Este deja tradițional desfășurarea hramului satului, care se sărbătorește la data de 8 noiembrie, în cinstea Sfântului Dumitru.

În cadrul Căminului Cultural activează  6 colective artistice de copii şi sunt angajate 6  persoane.

 

Biblioteca publică: instituţia este situată în clădirea Casei de cultură, unde sînt repartizate 2 săli şi 1 depozit. Spaţiul folosit este de 292 m2, care se utilizează la 50 % din capacitate. În cadrul instituţiei sînt angajaţi 2 bibliotecari 1 angajat tehnic. Fondul bibliotecii îl constituie circa 11300 de cărţi. Necesităţile sunt legate de reparaţia capitală a încăperilor.

Spațiul rezervat bibliotecii este restrâns şi nu permite completarea fondului de carte şi crearea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activității.

 

Muzeul localităţii este fondat în 1990, dat în exploatare în 1992 şi înregistrat la Ministerul Culturi. Muzeul dispune de peste 8 000 piese muzeale, unele din ele fiind unice pentru Republica Moldova. Muzeul este împărţit în mai multe secţiuni tematice. O mare parte din exponate au fost adunate încă din anul 1974. Cu ajutorul copiilor și a sătenilor s-au colectat obiecte vechi, prosoape, haine, obiecte casnice, obiecte de cîmp etc. Pe baza acestor obiecte în clădirea vechii școli s-a fondat muzeul. Fondatoarea muzeului este o localnică a satului dna Elena Televca care și în prezent îngrijește de muzeu. În fiecarea an dumneaei, colectează diferite obiecte care încă se mai păstrează la localnicii satului. Muzeul conține o colecție de prosoape fiecare cu istoria lui, care sunt povestite de ghidul muzeului.

Printre exponatele din muzeu, sunt prezente și urme a culturii sovietice, începând cu haine, cărți, slogane, care de fapt amintesc despre acea perioadă.

 

Spaţiul muzeului nu este amenajat conform actelor normative în vigoare, fiind necesară reparaţia capitală a acestuia: a acoperişului, instalarea sistemului de încălzire și ventilare.

 

Prin localitate trece Valul lui Trăian – monument istoric, care din lipsă de resurse nu sunt luate măsuri de protecție sau restabilire a monumentului.  Valul lui Train era rută  comercială şi cale de comunicare cu vechiul hotar al Imperiului Roman, ce va ademeni trecutul, prezentul şi viitorul prin o armonizare a segmentelor turistice regionale, inclusiv locale cu tentă economică şi stabilire de parteneriate durabile.

Localitatea este străpunsă de fortificațiile construite în secolul III, în timpul romanilor.

 

În anul 2012 a fost editată prima monografie a satului Selemet „Vatră de istorie – Vatră de memorie”, autor Elena Televca.

 

În Selemet există unicul bust din Republica Moldova a regelui geto-dac Burebista, monumente postbelice şi interbelice nominative după I, II război mondial.

 

Din 2015 a fost inițiat Festivalul iProsop”, eveniment de valorificare şi promovare a artizanatului şi țesutului manual, folclorului, tradițiilor şi obiceiurilor din Zona Sud a Republicii Moldova, prin promovarea turismului şi a produselor locale. La acest festival s-a identificat un număr de participanți de 5 mii de persoane. De asemenea, localitatea se distinge prin activismul de organizare a evenimentelor culturale, dar  totodată și prin păstrarea tradițiilor și a datinei Ziua Diasporei, Hramul Satului, Crăciunul, Paștele etc. Mai mult, religia creștină ortodoxă joacă un rol semnificativ în viața localnicilor, fiind parte integratoare la majoritatea evenimentelor culturale.

 

Capitalul socio-cultural îl constituie și colectivele muzicale și de dans. În Selemet, reprezentative sunt colectivele „Mărunțica”și „Cununița”, ansamblul de fluieriști, meșterii populari, inclusiv și persoanele care țes și croșetează şi transmit tezaurul cultural a datinii moldovenești generațiilor tinere.

 

Toate aceste resurse importante, pot fi utilizate pentru diferite forme de turism în dezvoltarea unei imagini constante de a Descoperi Moldova Acasă la Tine, prin crearea unei rute cu destinaţii turistice nevalorificate în prezent.

De asemenea, una din modalitățile de valorificare a patrimoniului istoric este prin evenimente culturale, înscenări a evenimentelor ce au avut loc în acea perioadă. Împreună cu celelalte destinații, inclusiv din România și Ucraina pot fi organizate evenimente și festivaluri de promovare a patrimoniului istoric și cultural, cum ar fi festivalul iProsop și altele.

 

Ocrotirea sănătății | În Selemet activează oficiul medicilor de familie, cu o capacitate de 20 persoane/zi. Starea lui tehnică este medie, necesită dotare cu mobilier, tehnică medicală, reparație capitală a grupului sanitar. În cadrul centrului activează 5 pesroane, inclusiv 2 medici de familie. O ambulanța de la Cimi;lia ajunge în localitate timp de 25-30 minute.

 

Programul de activitate al instituțiilor medicale a raionului au avut ca obiectiv major consolidarea şi modernizarea continuă a sistemului de ocrotire a sănătății, coordonarea activităților organelor centrale şi locale în soluționarea problemelor de sănătate, organizarea şi eficientizarea activităților instituțiilor medicale, utilizarea rațională a resurselor umane şi a materialelor în scopul ameliorării sănătății populației.

 

Persoanele fără asigurări de sănătate sunt persoane apte de muncă fără loc de muncă cuprinși între 16-57 (62) ani. Motivele din care aceste persoane nu au asigurare medicală sunt neangajarea în câmpul muncii şi lipsa resurselor pentru procurarea poliței de asigurare, dezinteres în calitatea serviciilor medicale.

 

Accesul la tratarea bolilor cronice al populației din sat este moderat. Cazuri de îmbolnăvirii se înregistrează cel mai des la populația săracă. Între cazurile de morbiditate predomină afecțiunile aparatului cardiovascular şi digestiv.

Asistența medicală pre- şi postnatală sunt de calitate, persoanele sunt asistate de angajații oficiului medicilor de familie. Indiferența, lipsa mijloacelor financiare şi nepunerea la evidență reprezintă principalele cauze de care anumite persoane nu beneficiază la timp de asistența medicală.

 

Caracteristicile tehnice ale Oficiului Medicilor de Familie Selemet

 • Tipul: ambulator, înfiinţat în 1952
 • Capacitatea: 20 locuri
 • Starea generală tehnico-edilitară este una buna. Necesită reparaţie..
 • Aprovizionarea cu apă. Este apa rece şi caldă, se livrează permanent.
 • Canalizarea este locală, cu sistem de evacuare.
 • Sistem de încălzire. Sistem de încălzire pe cazan lemne-cărbune, se încălzește cu întreruperi.
 • Sunt în în afara clădirii. Veceurile sunt separate bărbați/femei.
 • Accesibilitatea în instituție. Clădire cu un etaj, cu trepte. Are un drum în stare nesatisfăcătoare. Ușile sunt adaptate pentru persoane cu cărucior.

 

Protecția socială | Protecția socială este o componentă a sistemului de protecție socială a raionului. În Selemet, un număr important de persoane asistate social beneficiază de ajutorul public.

 

În Selemet în anul 2019 au beneficiat de asistența socială:

 • îndemnizație unică pentru nașterea copilului – 23 persoane
 • îndemnizații pe motiv de sănătate / incapacitate de muncă – 1 persoane
 • ajutor pentru perioada de iarnă – 167 persoane
 • vizite de îngrijire la domiciliul – 16 persoane
 • cantina socială – 50 persoane
 • compensaţii pentru transport – 132 persoane
 • servicii de socializare – 4 persoane
 • alte servicii sociale – 33 persoane.

 

Beneficiile bănești exprimate în transferuri directe constituie unul din mecanismele protecției sociale şi în marea lor majoritate sunt plătite de la bugetul de stat se constituie din:

 • Indemnizații pentru copii
 • Alocații sociale
 • Compensații de diferite tipuri
 • Ajutoare bănești de la Fondul de Susținere Socială
 • Alte prestații bănești
 • Ajutoare sociale.

 

Serviciile sociale | În cadrul comunității pentru categoriile vulnerabile sunt oferite servicii de către următoarele instituții:

 • Centrul social pentru copii cu dizabilităţi şi copii din familii social vulnerabile Aici sunt încadrați cca. 46 de adolescenți, implicați în diferite activități, sunt ajutați și ghidați să-și pregătească tema pentru acasă, să se dezvolte în permanență, fizic și intelectual. Tinerii dispun de o sală de calculatoare, de o sală de reabilitare, de bibliotecă și au toate condiții sanitare. Centrul a fost înfiinţat în 2013. Suprafaţa totală este de 145 m2.
 • Biserica din localitate, care acordă consiliere şi ajutor material persoanelor vulnerabile din localitate.
 • Cantina socială finanțată din sursele bugetului locali şi a diferitor donatori. La cantină sunt deservite persoane social-vulnerabile şi persoane în etate din localitate.

 

Numărul de persoane care au nevoie de servicii este în creștere, şi aceasta necesită acoperire financiară mai mare.

 

Activități pentru tineret şi sport | În localitate contingentul de tineri între vârsta de la 18 la 35 de ani numără aproximativ 370 persoane.

 

Manifestările pentru tineret includ organizarea manifestărilor cultural-sportive anuale, cu diferite prilejuri:

 • Anul Nou, Crăciunul (Uratul, Colinde)
 • Ziua Satului, Hramul Satului (diverse activități cultural sportive)
 • Ziua Sportivului, Concursuri sportive raionale
 • Ziua Națională a Limbii Materne
 • Ziua îndrăgostiților
 • Ziua internațională a femeilor – 8 Martie
 • Întreceri sportive la fotbal
 • Ziua Diasporei (în luna august).

 

Problemele principale cu care se confruntă tineretul din localitate sunt:

 • Migrația tineretului la orașe şi plecarea la muncă peste hotarele țării.
 • Lipsa sprijinului financiar pentru organizarea diverselor măsuri cultural-sportive.
 • Stadionul public nu este amenajat cu mijloacele necesare pentru desfășurarea măsurilor sportive.

 

În localiate există stadionul satesc din localitate a fost dat în exploatare în anul 1995. Are o suprafaţă de 1,02 ha. Starea stadionului este satisfăcătoare. Este necesară reabilitarea întregii infrastructuri, inclusiv terenul pentru fotbal, terenurile pentru baschet şi cel de volei, tribuna pentru spectatori.

În sat activează echipa Spartanii Selemet, care se află în Divizia B a Campionatului naţional de fotbal. O parte din cheltuielile de întreţinere a echipei este suportată de băştinaşii plecaţi din localitate.

 

Culte | Localitatea dispune de o biserică creștin-ortodoxă cu hramul Sf. Dumitru, care regulat este frecventată de cca 70 persoane. Este un locaș pe o suprafață de 0,3 ha, ornamentat în stil vechi care prezintă o artă şi arhitectură a satului. Biserica a fost construită în 1874 şi a activat fără întrerupere. Biserica din Selemet a fost renovată în 2015 cu aportul parohului bisericii și a enoriașilor.

 

De asemenea pe teritoriul localității există o biserică baptistă de care beneficiază cca 100 de reprezentanți ai minorității religioase din comunitate. Reprezentanții minorității religioase viețuiesc pașnic in comunitate împreună cu toți locuitorii satului.

 

3.4.        Economia

 

3.4.1.           Dezvoltarea economică locală

 

Satul Selemet are economie locală subdezvoltată, unde lipsesc agenți economici orientați la creștere și predomină un pesimism și demotivare pronunțate. Totodată, renumitul Festival ”I-Prosop” care se desfășoară deja de o perioadă în Selemet așa și nu a reușit până în prezent să fie corelat suficient de bine cu economia locală și să aducă beneficii antreprenorilor locali, generând în mare parte doar costuri.

 

Pentru o dezvoltare economică locală sustenabilă și echilibrată, APL trebuie să contribuie la crearea la nivel local a unui mediu prietenos, previzibil, transparent și necorupt al  sectorului de afaceri. La moment,  APL, ocazional informează AE despre oportunități de finanțare, atât în cadrul întrunirilor, cât și prin intermediul rețelelor de socializare.

 

De asemenea, Asociația Obștească „Bastina”, care a derulat mai multe proiecte în domeniile educaţie, protecţie socială, DE, oferă  servicii de informare în domeniul deschiderii și dezvoltării afacerilor, care poartă caracter ocazional.

APL are  site-ul  oficial http://www.primariaselemet.com,  prin intermediul căruia comunică cu populaţia şi alţi actori interesaţi.  De asemenea, rețelele de socializare  sunt utilizate pentru comunicare, informare şi implicare la nivel comunitar.

 

În comunitate sunt mai multe sectoare economice care sunt necesare a fi consolidate din punct de vedere al asistenței de consultanță.

 

Tabelul 9. Sectoarele (sub-sectoarele) de creștere și provocările asociate

Sectorul

de creștere

Principalele provocări pentru care probabil este necesară asistență pentru antreprenoriat

Toate sectoarele

–       Inexistența unei platforme accesibile  de informare și consultare  pentru mediul de afaceri

–       Capacități reduse ale AE  în domeniul  marketingului și managementului afacerii

–       APL nu dispune de pârghii suficiente de stimulare fiscală

–       Insuficiența cadrelor calificate și migrația forței de muncă

Agricultura

–       Lanțul valoric al produselor agricole slab dezvoltat

–       Participare scăzută la programe și proiecte cu  componenta de grant

–       Lipsa viziunii în perspectiva asocierii și aplicarea tehnologiilor pentru mărirea lanțului valoric al produselor din agricultură

Comerț

–       Acces limitat la finanțare

–       Cunoștințe insuficiente în diverse domenii

–       Piață de desfacere limitată (cu capacitate redusă de cumpărare

Industria de prelucrare

–       Insuficiența inovațiilor și transferului tehnologic

–       Insuficiența tehnologiilor non-poluante a mediului și a impactului minim asupra naturii

 

3.4.2.           Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri

Pe teritoriul satului Selemet sunt înregistrate 196 de  întreprinderi, dintre care  165 întreprinderi cu drept de persoane fizice (gospodării țărănești, întreprinderi individuale și patente).

Totuşi, un număr mult mai mic din ele activează şi prezintă rapoarte. Dinamica numărului acestor întreprinderi reflectă o creştere mică: de la 17 în 2015, la 21 de agenţi economici în 2019. Cea mai mare parte din ele sunt întreprinderi cu drept de persoane fizice (13 agenţi economici în 2019: întrperinderi individuale din comerţ şi servicii, gospodării ţărăneşti din agricultură).

 

Tabelul 10. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică, care activează în localitate

Agenţi economici

2015

2016

2017

2018

2019

Total:

17

17

19

20

21

Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv:

10

10

11

12

13

– întreprinderi individuale

5

5

5

6

7

– gospodării ţărăneşti

4

4

5

5

5

– patent

1

1

1

1

1

Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv:

7

7

8

8

8

– societăţi cu răspundere limitată

6

6

7

7

7

– cooperative

1

1

1

1

1

Sursa: Primăria localității

 

3.4.3.           Sectorul agriculturii

Profilul economic dominant al satului Selemet a fost și rămâne a fi agricultura, practicată de un număr mare de gospodării agricole individuale. Gospodăriile agricole sunt preocupate în general de cultivarea cerealelor (porumb, grâu, floarea soarelui, mazăre), legume, struguri şi fructe.

 

În agricultură se constată o parcelare excesivă a terenurilor agricole, ceea ce împiedică aplicarea tehnologiilor performante și utilizarea rentabilă a tehnicii agricole.

În total în agricultură permanent muncesc doar 280 persoane, inclusiv 51 femei, sau 18,2% din total. Cea mai mare parte a populației aptă de muncă este autoangajată sezonier neoficial. Din acest considerent este greu de estimat numărul populației este implicată în acest sector.

 

Veniturile obținute din prelucrarea pământului asigură localnicilor doar un nivel de subzistență. Din cauza insuficienței de echipament agricol, agricultorii nu reușesc să îndeplinească în termen lucrările agricole programate și să atingă indicatorii de performanță planificați. Această situație este agravată și de impactul negativ al schimbărilor climatice, lipsa depozitelor pentru păstrarea producției agricole, costul înalt al îngrășămintelor, insuficiența informației referitoare la piața de desfacere și posibilitățile limitate de procurare a tehnicii agricole. În localitate nu există facilități de procesare și ambalare a producției agricole ceea ce scade valoarea adăugată a producției realizate.

 

Fitotehnia este reprezentată de 4 producători mari, care domină sectorul:

 • SRL „Gheorgsam”- prelucrează peste 55 % din toate terenurile agricole din localitate: (1 440,5 ha – cerealiere, 47 ha – viţă de vie, 19 ha – livadă).
 • CAPC „Sînzîiana”- specializată exclusiv în cultivarea culturilor cerealiere: 371,26 ha
 • GȚ „Ciocoi D”– culturi cerealiere: 408,37 ha
 • CAPS „BasanAgro”– 114,05 ha de cerealiere.

Ceilalți producători agricoli sunt de dimensiuni mici.

 

Zootehnia este reprezentată de creșterea ovinelor. În total în localitate sunt peste 3400 oi.  Producția este vândută intermediarilor.

 

Apicultura este practicată de 35  persoane, care în total dețin cca. 900 de stupi. Apicultorii nu colaborează între ei, realizând producția intermediarilor pe cale individuală. La momentul actual sunt în proces de înregistrare a afacerii mai mulți apicultori. Producția totală anuală constituie circa 60 tone de miere (în valoare de circa 6 milioane lei). Recent a fost creată asociația locală a apicultorilor, care are ca scop susținerea activităților de întreprinzător și a celor neantreprenoriale ale membrilor săi și sporirea bunăstării producătorilor de produse apicole s. Selemet.

 

Cu toate acestea specializarea agricolă a satului creează premise de dezvoltare a altor întreprinderi ale industriei alimentare cum ar fi: morile și punctele de prelucrare a producției agricole, brutării, etc.

 

3.4.4.           Comerțul și serviciile

Comerţul şi serviciile sunt realizate de 11 agenți economici în domeniu, care activează în: 10 magazine și baruri, 3 săli de ceremonii, 1 mini-hotel.

 

Imaginea localității Selemet este stabilită și de tradiția comerțului. Mai mult de o sută de ani, populația localității Selemet, a localităților din preajmă, cât și a localităților transfrontaliere se întâlnesc în cadrul târgului, atât pentru achiziționarea cât și pentru comercializarea produselor expuse în cadrul pieții. Comerțul și circulația atât a bunurilor, cât și a persoanelor este încurajat de trenurile ce trec prin localitate și conectează mai multe localități din nordul și sudul țării. Astfel, în fiecare duminică, se organizează tradiționalul – târgul. La piață vin vânzători și cumpărători din satele vecine și din satele regiunii Transnistrene. Piaţa a fost construită şi amenajată de către proiectul PNUD/MiDL, cu suportul Guvernului Elveţiei. Piața se află în centru comunităţiii, are o suprafață de circa 500 metri pătrați și are 100 de tarabe.

 

Localitatea  Selemet  dispune de un bogat potențial  turistic și cultural.  Prin localitatea trece Valul lui Traian, monument istoric, există o cramă de vin, care datează de peste 100 de ani (Beciul Popii), unde se păstrează o colecţie de vinuri din anul 1974, meşteri populari, case rurale, tradiţii şi obiceiuri păstrate. Nu în ultimul rând, e important de menționat gospodăriile ce au păstrat casele țărănești și se ocupă de creșterea animală, vegetală cât și apicultura. Aceste gospodării au potențial de dezvoltare agroturistic.

 

Este necesar de a îmbunătăţi capacitatea de primire turistică cu funcţii de cazare,  capacităţi de susţinere turistică în teritoriu, ca turismul să ducă la o dezvoltare rurală continuă. Acest potențial este slab utilizat în scopuri economice, astfel o armonizare dintre activităţi cu grad economic şi un sistem zonal turistic va închega o industrie turistică locală.

În prezent în localitate sunt câteva iniţitiave ale antreprenorilor locali de creare şi amenajare a unor pensiuni turistice.

 

3.4.5.           Gestionarea bunurilor

 

Proprietatea s. Selemet este formată din totalitatea bunurilor imobile proprietate publică, amplasate pe teritoriul administrativ al acestora, care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, se aflau în administrarea/gestiunea sau în folosința autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor bugetare/publice cu autogestiune subordonate acestora, precum și din bunurile dobândite ulterior de acestea prin acte translative de proprietate, cu excepția celor înstrăinate şi a celor stabilite la art. 7  din Legea 29 privind delimitarea proprietății publice.

Structura intravilanului este prezentată în tabelul următor:

 

Tabelul 11 Structura intravilanului localității

Tipuri terenuri

Suprafață (ha)

Total, inclusiv

6191,55

Intravilan

415,50

Terenuri sub construcții

24,97

Terenuri agricole

228,19

Rezerva

20,0

Drumuri şi cai de comunicație

94,87

Ape

Păduri

Alte terenuri

6,24

Sursa: Primăria localității

 

Primăria are desemnat în calitate de responsabil de gestionarea bunurilor comunitare inginerul cadastral de reglementare a regimului funciar.

 

Conform datelor furnizate de către primărie, se constată că 2015-219 a fost înregistrată doar o singură tranzacție în valoare de 4 466 lei.

 

Circa 1050 ha (17 %) de terenuri sunt formate din pășuni, pajiști și păduri ceea ce creează premise pentru dezvoltarea sectorului zootehnic (bovine), producerea masei lemnoase, colectarea plantelor medicinale.

APL dispune de terenuri, care pot fi vândute sau închiriate antreprenorilor.

 

Pentru o utilizare eficientă a terenurilor și spațiilor proprietate APL este necesară o inventariere a acestora și un management  respectiv.

 

Tabel 12 Necesitățile sectorului privat în domeniul terenuri și infrastructură

Necesitățile exprimate ale sectorului privat după tipul de infrastructură

Oferta existentă în acest segment

Cerințele viitoare indicative (peste 6 ani)

Spațiu de lucru (atelier) pentru micro-companie sau antreprenor individual – (cu/fără) facilități comune partajate

Spații comerciale private

Spații de închiriere APL

Va crește necesitate pentru spații de  prestare servicii – 8 unități

Necesitate de spații de păstrare a producției agricole-4 spații

Necesitate spații de  prelucrare a producției agricole-2 unități

Birouri (cu/fără) facilități comune partajate

Spații comerciale private

Spații de închiriere APL

Necesitate spații birouri pentru prestare servicii 

Incubator de afaceri (< 10 companii noi/micro-companii; > 10 companii noi/micro-companii)

Lipsă   un incubator de afaceri

 Necesitate de a dezvolta un incubator  de afaceri cu 10 de spații de incubare (APL dispune de asemenea clădire, care necesita reparație)

Sursa: Primăria localității

 

3.5.        Infrastructura

 

3.5.1.           Infrastructura utilităților Publice

 

Gradul de echiparea cu utilități publice ale gospodăriilor casnice, este următorul: a) aprovizionare cu apă – 72% din gospodării vii sunt conectate la rețeaua de apeduct, furnizarea apei fiind asigurată de 7 fântâni arteziene, precum şi 210 fântâni de mină; b) canalizare – doar 50% din gospodării dispun de sisteme de canalizare locale; c) serviciul de salubrizare –  42% din gospodării beneficiază de acest serviciu, evacuarea este organizată o dată pe săptămână; d) gaz natural – circa 35% din gospodării sunt conectate la rețele, fiind planificată extinderea sistemului canalizare cu încă 17% în 2020-2022; e) serviciile de internet și telefonie – au acoperire de 100%.

 

La internet prin firbră optică şi TV digitală –  40%.

 

Figura 3. Gradul de echipare a fondului locative cu utilități publice

     

72%

50%

42%

35%

100%

 

Infrastructura drumurilor locale | Lungimea totală a drumurilor, străzilor și stradelelor locale constituie 27 km, din care 3 km sunt asfaltate, 17 km sunt drumuri locale, din care numai 1,25 knm au îmbrăcăminte rigide. Starea drumurilor din localitate este nesatisfăcătoare.

Calea ferată | Prin Selemet trece Calea ferată, cu destinaţia Chisinau – Giurgiuleşti, pe o lungime de 7 km.

 

Iluminat stradal | În raza localităţii pe lungimea drumurilor sunt amplasaţi peste 700 piloni de distribuire a energiei electrice.

 

În prezent, iluminatul public stradal este asigurat pe 8 străzi din cele 57 existente, ceea ce acoperă teritorial mai mult de o treime din fondul construit. Infrastructura electrică este într-o situaţie deplorabilă. De către APL Selemet în  perioada anului 2016-2018  s-a reuşit de a reabilita  35 % din totalul străzilor a localităţii,  în sumă de 280 mii lei (150 mii lei – din bugetul de stat, 130 mii lei – buget local).

 

Pe străzile principale există iluminat învechit, ineficient cu un grad mare de uzură, care are un generează impact negativ, caracterizar prin:

 • costuri cu energie electrică nejustificată faţă de eficienţa luminoasă
 • costuri de întreţinere/menţinere foarte mari generate de starea proastă a sistemului
 • se înregistrează un număr mult prea mare de reclamaţii şi implicit cu intervenţii, comparativ cu sistemul reabilitat
 • nu acoperă activitatea nocturnă a unor segmente importante de populaţie (5 instituţii publice educaţionale), generând stări de teamă, insecuritate şi favorizând apariţia vandalismului şi fenomenelor criminale
 • distribuţia luminii pe reţeaua iluminatului public stradal învechit este neconformă cu standartele în vigoare şi creează dificultăţi participanţilor la trafic (disconfort, percepţie târzie şi incorectă a obstacolelor, orbire)
 • aspectul nocturn al satului este net inferior celui diurn.
 • zonele de risc sporit (intersecţii, poduri, podeţe, trecerea Căii ferate, staţii auto, staţia feroviară) sunt iluminate sub limitele normale ce reglementează calitatea şi cantitatea iluminatului public.
 • pe teritoriu activează 10 instituţii publice educaționale, culturuale, iar lipsa iluminatului public stradal către instituţiile respective, crează mari dificultăţi în asigurarea securităţii elevilor şi profesorilor în perioada rece a anului.

 

Transportul local | În Selemet sunt organizate 2 rute la Cimişlia, care circulă de 6 ori pe zi, 2 rute la Chişinău, care circulă de 7 ori pe zi. Pentru deplasarea în interiorul localităţii şi în afară mai funcţionează în regim de 7/7 şi 24/24 serviciul de taxi local (20-25 lei în raza localităţii şi 400 lei până la Chişinău). 

 

3.5.2.           Fondul locativ

Numărul total de gospodării casnice ale satului este de 1500, inclusiv casă cu apartamente -10. Numărul total al caselor (apartamentelor) constituie 1291. Suprafața totală a fondului locativ la 31.12.2019 constituie 115 980 m2, dintre care 840 m2 în blocuri cu apartament.

În localitate se atestă o dinamică pozitivă, de creştrere a numărului de gospodării conectate la apeduct, sistem de aprovizionare cu apă. Totuşi, mai rămâne nerezolvată problema amenajării sistemului de canalizare.

 

Tabel 13. Dinamica asigurării localităţii cu servicii edilitare

Gospodării înzestrate cu servicii edilitare

2015

2016

2017

2018

2019

Înzestrate cu apeduct

890

895

898

904

914

Asigurate cu gaze naturale

540

540

540

541

656

Conectate la reţeaua telefonică

990

1000

1020

1050

1050

Conectate la reţeaua electrică

1291

1291

1291

1291

1291

Sursa: Primăria localității

 

Numărul caselor noi date în exploatare, anual, este redus: 1-2 case anual.

3.6.        Buna guvernare și management

 

3.6.1.           Gestionarea administrativă

Administrația publică locală | Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 autoritățile administrației publice locale ale satului Selemet sunt reprezentate prin Consiliul Local şi Primăr. Activitatea autorităților administrației publice locale este bazată pe legislația în vigoare şi propriile regulamente de organizare şi funcționare.

 

În Selemet, au fost elaborate şi adoptate diferite documente care permit buna funcţionare a APL. Totuşi, nu este elaborat Planul de Dezvoltare Instituţională a Primăriei

 

Tabelul 14. Cadrul normativ-organizațional al APL

Documente de politici elaborate

Anul elaborării

Anul actualizări

Statutul UAT

2013

 

Regulamentul primăriei

2009

2019

Regulamentul Consiliului Local

2015

2019

Profilul social-economic al localităţii

2012

 

Strategie de dezvoltare socio-economică

2012

2016, 2020

Sursa: Primăria localității

 

Consiliul local | este autoritatea deliberativă a satului constituit din 13 consilieri aleși în urma alegerilor locale generale din anul 2019. Consiliul local este constituit din 4 femei (ceea ce constituie 30,8%) şi 9 bărbați (69,2%), persoane cu venit mediu. Cu studii superioare sunt numai 4 din cei 13 consilieri, iar 3 din ei au fost realeşi repetat în calitate de consilieri. În structura pe vârste, predomină consilierii în vârstă de peste 50 ani – 5 persoane, cu vârsta de 35-50 ani – 5 persoane. Cei mai tineri, cu vârsta mai mică de 35 ani – 3 persoane.

 

Tabelul 15. Structura APL, în 2020, persoane

Gen

Primăria

 

Consiliul Local

TOTAL

14

13

Bărbați

7

9

Femei

7

4

Sursa: Primăria localității

 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cadrul Consiliului, în dependență de specificul local au fost create 4 comisii consultative de specialitate:

 1. Economico – financiară, investiţii, drept şi disciplină
 2. Urbanism, agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
 3. Învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, cultură, culte, turism, tineret şi sport
 4. Administrativă.

 

Primăria | este instituția administrației publice locale condusă de primar prin care se realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, consultarea cetățenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale. Primarul este autoritatea reprezentativă a populației şi executivă a Consiliului local.

Personalul primăriei este reprezentat de 14 persoane, dintre care 7 femei şi 7 bărbaţi. Vârsta angajaților primăriei tinde spre una avansată, peste 50 de ani – 8 persoane. Vechimea minimă de muncă mai mică de 10 an sunt 9 persoane, iar cu vechime mai mare de mare de 10 ani, sunt 5 persoane.

 

Principiile de bază ale activității tuturor specialiștilor încadrați în cadrul serviciilor publice ale Primăriei sunt colegialitatea, disciplina, competența şi responsabilitatea. Aceste principii asigură buna funcționare a serviciilor primăriei şi încrederea locuitorilor în buna gestionare a treburilor publice.

Primăria dispune de propriul sediu, aflat în centrul satului, cu o suprafață totală de 150 m², care este suficientă pentru bună organizare şi desfășurare a activităților APL. Clădirea Primăriei necesită reparaţie capitală. Pentru creșterea capacității administrative a UAT funcționarii consideră că trebuie constituite încă 2 posturi – specialist urbanist şi jurist.

 

Pentru coordonarea operativă şi eficientă a activităților în aceste domenii în cadrul Primăriei funcționează următoarele serviciile publice locale:

 

 

Tabelul 16. Serviciile publice şi atribuțiile lor

Funcția publică/postul

Atribuții de bază ale funcției publice/postului

Nr de funcții publice / posturi

Primar

Numește, stabilește atribuțiile și eliberează din funcție șefii de subdiviziuni, de servicii din subordine, personalul primăriei, conduce și controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și reciclarea profesională. Exercită funcția de ordonator principal de credite. Reprezintă colectivitatea locală în relațiile cu alte autorități publice, persoane fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în instanțele judecătorești, în condițiile legii. Constată încălcările legislației în vigoare comise de persoane fizice și juridice în teritoriul administrat.

1

Secretar al CL

Asigură înștiințarea convocării consiliului local. Asigură buna funcționare a primăriei. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat. Asigură aducerea la cunoștința publică a deciziilor consiliului local și a dispozițiilor normative ale primarului. Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conțin informații secrete, stabilite potrivit legii. Asigură evidența populației de pe teritoriul u.a.t Completează cartea de imobil și cartea de gospodărie cu populația existentă.

1

Contabil șef, contabil

Efectuează planificarea, gestionarea și controlul resurselor financiare publice. Efectuează calcularea salariului. Efectuează și prezintă dări de seamă la centrul de statistică, inspectoratul fiscal, fondul social și Direcția de finanțe

1

Specialiști în perceperi fiscale

Asigură, calculează, percep impozitele în primăria satului. Efectuează și prezintă dări de seamă la Inspectoratul Fiscal, Casa teritorială de asigurări sociale.

1

Specialist în reglementarea regimului proprietății funciare

Efectuează controlul monitoring-ului fondului funciar, folosirea rațională a terenurilor și protecția acestora indiferent de destinația lor, în raza primăriei localității.

1

Secretar dactilograf

Efectuează dactilografierea tuturor documentelor și corespondenței în primărie.

1

Specialist pentru evidența populației

Asigură plenitudinea ținerii evidenței militare a recruților și rezerviștilor pe teritoriul UAT. Asigură recrutarea, încorporarea tinerilor ostași și completarea Forțelor Armate cu resurse umane și tehnico-materiale.

Specialist pentru evidența militară

Asigură buna funcționare și starea tehnică, conduce autovehiculul primăriei localității.

0,5

secretarul

Conducător auto

Asigură securitatea patrimoniului încredințat de angajator, respectarea regulilor de protecție a muncii, securitatea anti incendiară

Paznic

Asigură întreținerea și menținerea curățeniei încăperilor și împrejurimilor clădirii administrative a primăriei

3

Dereticătoare

 

1

Sursa: Primăria localității

 

Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară în ultimii 5 ani | Conform datelor oferite de către primărie, este prezent un nivel ridicat de participare al locuitorilor s. Selemet şi a migranţilor în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară, participarea activă la implementare. Proiectele au fost realizate cu diferiţi donatori: publici, privaţi şi internaţionali. Prin aceste proiecte s-a reuşit îmbunătăţirea infrastructurii edilitare, amenajarea localităţii, dezvoltarea infractructurii de comerţ.

 

Tabelul 17. Participarea comunităţii în cadrul proiectelor în ultimii 5 ani

Proiectele de dezvoltare a comunității

Perioada

Finanțatorul

Cum au participat membrii comunității

1.Conectarea la reţelele de gaze naturale

2015

2020-2022

SA Moldova GAZ

Acordarea cofinanţării pentru conectare la reţea

2.Duş social. Spălătorie socială

2020

 

În implementare

3.Amenajarea Intrării de Nord-Vest a localității

2019

PNUD/MiDL şi Guvernul Elveţiei

Lucrări de salubrizare a intrării în sat, contribuţii financiare

4.Sala Muntifuncţională „Norge-Moldova”

2018

O.U. Norge-Moldova

Activităţi de informare şi monitorizare

5.Construcția şi dotarea Pieței Agroalimentare Selemet

 

PNUD/MiDL şi Guvernul Elveţiei

Muncă voluntară, contribuţii financiare, activităţi de informare şi monitorizare

6.Reparaţia capitală a acoperişului, faţadei, instalarea sistemului termic, etc. la Şcoala de Muzică

2017-2018

O.U. Norge-Moldova Băştinaşi migranţi

Muncă voluntară, contribuţii financiare, activităţi de informare şi monitorizare

7.Iluminat stradal

2017 2018

Bugetul local

Muncă voluntară, contribuţii financiare, activităţi de informare şi monitorizare

Sursa: Primăria localității

 

Unele proiecte au componenta hard şi soft. Astfel, în satul Selemet, raionul Cimișlia se implementează proiectul UE Primarii pentru creștere economică. În cadrul proiectului a fost eleborat Planul de dezvoltare economică locală, care a fist aprobat de Consiliul Local în februarie 2020. În baza acestui Plan, APL va fi eligibilă de participare la proiecte de granturi în 2021 pentru dezvoltarea economică locală.

 

Selemet face parte din Convenția Primarilor Est (CoM East) – proiect finanțat de UE care vizează introducerea inițiativei UE în domeniul climei și energiei în țările Parteneriatului Estic.

 

Din 2017 satul Selemet este partenerul proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală, prin care a reuşit implementarea mai multor proiecte importante de infrastructură, cu atragerea activă a băştinaşilor migranţi în acest proces. În faza a doua a proiectului (din 2019), activităţile proiectului se referă la:

 • Elaborarea și implementarea foilor de parcurs de dezvoltare economică locală, periodic odată la 6 luni, pe parcursul a 3 ani de zile
 • Seminarii și traininguri pe diverse teme/afaceri: turism, apicultură, asociere, acces finanțe
 • Întruniri cu donatori și proiecte internaționale, autorități publice pentru dezvoltarea proiectelor economice locale
 • Asistenţă consultativă pentru participare la diverse concursuri/apeluri de proiecte pentru atragerea resurselor
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu alte localități din țară și peste hotare în domeniul economic
 • Realizarea vizitelor de studiu în țară și peste hotare pe subiecte de interes economic, antreprenoriat
 • Program de co-finanțare pentru proiecte economice în valoare de 60 mii USD/localitate (din partea Guvernului Elveției) pentru 25 de localități. Asociaţia de băştinaşi Baştina Selemet, împreună cu APL și agenții economici a câștigat proiectul de dezvoltare a sectorului turistic.
 • Program de asistență și finanțare pentru participarea Diasporei la dezvoltarea locală.

 

Din anul 2019, comunitatea Selemet este parte a proiectului Comunitatea Mea, USAID.

 

3.6.2.           Bugetul local

 

Bugetul local este un document de politică care înglobează activitățile și prioritățile unei localități. Bugetul este format din venituri şi cheltuieli.

 

Veniturile în bugetul satului Selemet  în anii 2017-2019 au avut o creştere nesemnficativă, fiind în 2019 de 6330 mii lei. Ponderea transferurilor (4809,1 mii în 2019) este mare, fiind de 5 ori mai mare decât veniturile proprii (865,8 mii lei în 2019)

 

Situația veniturilor proprii indică asupra efortului depus de APL în consolidarea premiselor pentru dezvoltarea economică locală. Având în vedere politica statului în domeniul finanţelor publice locale, în Selemet, ca şi în alte localităţi rurale din ţară, există tendinţa de dimunare a acestora. Astfel în ultimii 3 veniturile proprii au scăzut cu 230.1 mii lei

 

Tabelul 18. Veniturile bugetului local, în perioada 2017-2020, mii lei

Denumirea indicatorului

2017 executat

2018 executat

2019 executat

2020 planificat

 
 

1. Veniturile – total:

6278,2

5896,8

6330,0

6775,7

 

       Venituri regulatorii

2269,50

1815,4

1520,5

1588,8

 

2. Veniturile proprii

1095,9

863,6

865,8

1064,0

 

3.Taxele locale

74,4

68,0

75,0

89,6

 

4. Mijloace speciale

252,2

269,8

369,1

435,2

 

5.Transferturi

4008,7

4081,4

4809,1

5186,9

 

6.Donaţii

847

614

211,0

 

 

Sursa: Primăria localității

 

Cheltuielile în 2017-2019, la fel au avut o tendinţă de dimuare, de la 6512,7 mii lei în anul 2017 la 6333,2 mii lei în 2019.

Satul Selemet are mai multe instituţii bugetare care necesită întreţinerea adecvată a lor. Repectiv cheltuielile sunt repartizate pentru grădiniţă, şcoala de muzică, centrul social, scoala primară. Totuşi ele nu sunt suficiente pentru realizarea cheltuieilor capitale pentru reparaţii, modernizări. Din aceste considerente se aplică cu proiecte în cadrul diferitor proiecte şi programe (FISM – reparaţia grădiniţei, PNUD/MiDL – construcţia şi amenajarea pieţei agricole, etc.)

 

Tabelul 19. Structura cheltuielilor, executate în perioada 2017-2020, mii lei

Denumirea indicatorilor

2017

2018

2019

2020 plan

Cheltuieli total

6512,7

5788,7

6333,2

7330,3

Aparatul administrativ

1024,9

949,9

1356,5

1409,0

Muzeu

67,8

90,3

111,9

143,5

Grădinița

1465,6

1733,2

1954,0

2406,5

Școala de muzică

772,6

616,6

712,6

788,3

Centrul social

301,0

336,5

374,3

413,7

Biblioteca

104,8

106,7

134,8

159,3

Cultura, arta, sport

578,9

487,9

574,1

773,6

Tutela

Amenajarea teritoriului

89,8

139,4

46,3

30,0

Cheltuieli neatribuite la alte grupe (de servicii)

Serviciile cantinei sociale

71,2

204,0

255,2

291,0

Gospodăria silvică

Fondul de rezervă

11,1

43,9

29,9

63,4

Şcoala primară

Alte cheltuieli

2025,0

1080,3

783,6

852,0

 Sursa: Primăria localității

 

3.6.3.           Societatea civilă

În comunitate activează din 2004, asociaţie obştească Baştina Selemet. Asociația Baștina Selemet are ca scop implicarea diasporei în rezolvarea problemelor locale. Are 46 membri. Este una din primele asociații de băștinași din țară, cu o experiență vastă în implementarea proiectelor și atragerea diasporei în dezvoltare comunitară. Majoritatea proiectelor din localitate a fost realizată cu suportul acestei asociaţii, care este principalul partener al APL în atragerea de resurse şi dezvoltarea spiritului de voluntar.

 

În martie 2020 a fost înregistrată asociaţia obştească ApiFlora Selemet, care îşi propune susținerea activităților de întreprinzător și a celor neantreprenoriale ale membrilor săi, sporirea bunăstării apicultorilor, consolidarea și extinderea capacităților de producție apicolă, introducerea noilor tehnologii de întreținere a gospodăriilor de stupine.

 

3.7.        Analiza SWOT

 

Demografie şi domeniu social

Puncte tari

·     Aşezare geografică reuşită

·     Infrastructură socială dezvoltată

·     Utilizare satisfăcătoare a capacităţilor instituţiilor sociale

·     Cooperarea eficientă între instituţiile sociale

·     Proiecte implementate în domeniu social

·     Personal pregătit a instituţiilor respective

·     Capacităţi satisfăcătoare ale factorilor interesaţi  în domeniul atragerii fondurilor din domeniul social

·     Implicarea migranţilor la dezvoltarea comunitară prin coparticiparea la proiecte de investiții locale

·     prezența școlii muzicale

Puncte slabe

·     Stare demografică critică

·     Tendinţe de îmbătrânire a populaţiei şi creşterea numărului de persoane social-defavorizate

·     Starea tehnică a imobilelor  nesatisfăcătoare

·     Pasivitatea unor locuitori

·     Salarii mici în domeniu, neatractive

·     Nivel scăzut de dotare cu mobilier

 

Oportunităţi

·     Accesare de fonduri extrabugetare prin proiecte

·     Diversificarea serviciilor sociale, educaţionale şi culturale

·     Implicarea şi dezvoltarea capacităţilor tinerilor în cadrul vizitelor de studii, excursii, tabere

·     Eficientizarea serviciilor sociale existente

·     Creşterea capacităţilor în managementul proiectelor

Riscuri

·     Noi valuri de migraţie

·     Durabilitate insuficientă a serviciilor sociale

·     Trend  demografic negativ

·     Impactul crizei economice globale şi naţionale

·     Asigurarea durabilităţii proiectelor sociale implementate

·     Instabilitate politică

 

Domeniul economic

Puncte Tari

·     Poziționare avantajoasă în microzona Mihailovca – Satul Nou – Iserlia

·     Funcţionarea pieței locale dotate

·     Existența  terenurilor APL potențiale pentru DEL

·     Tradiția organizării Festivalului „iProsop”

·     Parteneriate publice naționale și internaționale

·     Deschiderea autorităților locale față de procesul investițional și proiecte investiționale.

·     Acumulare de către migranţi a experienței și abilităților de gestionare a business-ului mic și mijlociu.

Puncte slabe

·     Pondere scăzută a persoanelor apte de muncă în structura de vârstă

·     Insuficiența de  brațe de muncă calificate

·     Salarii mici  plătite de AE

·     Trend descrescător a șeptelului de animale și păsări

·     Grad redus de prelucrare a producției agricole

·     Putere redusă de cumpărare a populației

·     Capacități  reduse a AE în atragerea fondurilor

·     Nr.  relativ mic  de AE funcționale

·     AE nu sunt asociați în  structuri profesionale si pe produse

·     Nu există  o politică de promovare a produselor locale

·     Potențialul turistic nu este valorificat

Oportunități

·     Eligibilitatea pentru proiectele  de cooperare transfrontalieră

·     Prezența Acordului de Asociere cu RM-UE, acces favorizat la piețele UE

·     Creșterea numărului de  produse locale cu valoare adăugată sporită

·     Consolidarea capacităților agricultorilor prin crearea grupurilor de producători pe domenii.

·     Dezvoltarea și aplicarea liniilor tehnologice moderne de prelucrare în domeniul lactatelor și a cerealelor

·     Restabilirea efectivului de animale

·     Impulsionarea dezvoltării afacerilor turistice

Riscuri

·     Cadrul legislativ nefavorabil activităţii economice

·     Lipsa de coerenţă în acţiunile statului în susţinerea IMM-urilor

·     Cataclisme naturale

·     Migrația forţei de muncă

·     Politizare excesiva a autorităților și instituțiilor publice

·     Embargouri la produsele destinate exportului

·     Schimbările climatice

·     Instabilitate politică și socială

·     Preţuri fluctuante  şi mari la produsele energetice

·     Repetarea pandemiei COVID-19

 

Capacitatea administrativă

Puncte tari

·     Echipă profesională şi responsabilă în cadrul Primăriei

·     Relaţii de parteneriat cu Consiliul Raional

·     Cooperare de succes a Primăriei cu agenţii economici şi alţi actori locali, inclusiv cu Diaspora

·     Existenţa documentelor administrative care asigură procesul de lucru al APL

·     Participarea unor funcţionari la cursuri de instruire

·     Fuctuaţia redusă de cadre

·     Capacitate de atragere şi implementare de proiecte

Puncte slabe

·     Lipsa de motivare materială şi financiară a APL

·     Lipsa contribuţiilor statului pentru funcţiile delegate;

·     Venituri bugetare proprii mici pentru planificare;

·     Lipsa capacităţilor de acumulare a veniturilor la bugetul local

·     Lipsa personalului specializat pentru efectuarea auditului intern

·     Supraîncărcarea funcţionarilor;

·     Existenţa funcţiilor neacoperite financiar

Oportunităţi

·     Accesare de fonduri extrabugetare

·     Participare la proiecte în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud.

·     Stabilirea unor principii clare în redistribuire a veniturilor de la bugetul de stat spre bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

·     Dezvoltarea de parteneriate cu diferite instituţii, proiecte

Riscuri

·     Erodarea bazei fiscale şi, respectiv, reducerea considerabilă a veniturilor fiscale din lipsa descentralizării

·     Noi valuri de migraţiune

·     Scăderea încrederii populaţiei

·     Politizarea excesivă a procesului decizional şi administrativ

 

Infrastructura tehnico-edilitară

Puncte tari

·     Grad înalt de asigurare a gospodăriilor cu utilităţi publice

·     Iuminarea străzilor centrale

·     Experienţă în realizarea proiectelor în domeniu, din diferite surse, cu implicarea cetăţenilor

·     Acces sporit la tv digitală, internet şi telefonie mobilă

Puncte slabe

·     Sistem de canalizare învechit

·     Costuri mari de încălzire a unităţilor publice

·     Lipsa sistemului centralizat de canalizare

·     Densitate redusă a populaţiei,fapt ce duce la creşterea costurilor utilităţilor

·     Lipsa Planului Urbanistic General şi a Planurilor Urbanistice Zonale

Oportunităţi

·     Dezvoltarea de parteneriate cu diferite instituţii, proiecte, programe

·     Elaborarea şi depunerea de proiecte în domeniu

·     Implementarea tehnologiilor informaţionale noi

 

Riscuri

·     Teren accidentat

·     Zonă supusă cataclismelor naturale

·     Instabilitate politică

·     Reducerea finanţărilor pentru infrastructură din cauza diferitor cataclisme

 

Migrație

Puncte tari

·     Modelul de la Selemet pe dimensiunea Migrației este unul de succes la nivel național

·     APL deschisă în dialogul cu băștinașii

·     Asociație de băștinași activă și implicată în relația cu băștinașii plecați

·     Experiență în atragerea băștinașilor plecați în diferite proiecte și inițiative la nivel local

·     Realizarea de proiecte cu diferiți donatori, cu implicarea băștinașilor

·     Experiență în organizarea diferitor evenimente socio-culturale de amploare cu implicarea Diasporei (festivalul iProsop, Ziua Diasporei, etc.)

·     Servicii publice funcționale pentru părinții și rudele băștinașilor plecați peste hotare (cantină socială, spălătorie socială, tabără de vară pentru copii)

Puncte slabe

·     Nivel înalt al migrației

·     O parte din Diasporă este indiferentă față de problemele și necesitățile satului de baștină

·     Îmbătrânitrea populației și scăderea numărului ei

Oportunităţi

·     Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu băștinașii plecați

·     Promovarea oportunităților de investiții în diferite domenii, la nivel local pentru Diasporă

·     Atragerea capacităților profesionale ale Diasporei în diferite domenii socio-economice pentru dezvoltarea localității

·     Implicarea băștinașilor plecați în diferite proiecte și inițiative comunitare

·     Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite de APL și instituțiile publice

·     Organizarea diferitor campanii de informare cu diferite autorități publice privind serviciile și posibilitățile de integrare a Diasporei la nivel local

Riscuri

·     Instablitate politică

·     Înrăutățirea situației economice la nivel național

·     Creșterea tendințelor de migrare a populației

·     Înrăutățirea posibilităților de lansare a afacerilor și de angajare în câmpul muncii

 

 

 

 

 

 

4.          Strategia de dezvoltare socio-economică

 

4.1.        Viziunea comunității

În centrul viziunii și misiunii de dezvoltare este cetățeanul satului Selemet, cu nevoile sale  specifice. Ținându-se cont de premisele şi necesitățile identificate în cadrul diagnozei socio-economice a satului, având la bază tendințele de dezvoltare demografică, social-economică, a utilităților şi serviciilor publice, în cadrul atelierului de planificare strategică, s-a stabilit:

Viziunea de dezvoltare a satului

Localitatea Selemet  va deveni către finele anului 2025  centrul de dezvoltare a microregiunii Satu Nou-Selemet-Mihailovca-Batâr, din punct de vedere a atracției turistice și comerciale, o localitate dezvoltată economic, cu o infrastructură modernă și servicii diversificate de calitate, prin parteneriate durabile și cetățeni implicați în viața comunității.

  Misiunea APL

Promovarea transparenței decizionale, mobilizare comunitară, consolidrarea parteneriatelor, prin stimularea, asigurarea participării active a femeilor și bărbaților din toate categoriile sociale în elaborarea, realizarea și monitorizarea activităților pentru dezvoltarea continuă a comunității și atragerea tuturor băștinașilor în acest proces.

 

 

4.2.        Cadrul de planificare și direcțiile strategice

 

Strategia de comunitară a satului Selemet a fost elaborată în contextul următoarelor documente strategice:

 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud (2016-2020), Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”, strategii sectoriale de dezvoltare: Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul energetic 2014-2020, Strategia Sectorială de dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020, Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova 2014-2020, etc.). În procesul de elaborare a strategiei au fost consultate şi documente internaționale: Strategia Europa 2020, Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene revizuită (2006) , Agenda 21.

 

Pentru realizarea viziunii strategice, activitățile și proiectele, tuturor factorilor implicați în procesul de dezvoltare locală, vor fi orientate pe următoarele obiective strategice de dezvoltare:

 

 1. Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil, cu economie diversificată prin valorificarea potențialului local și atragerea de noi parteneri.
 2. Prestarea serviciilor publice de calitate, accesibile, diversificate și nediscriminatorii 
 3. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și utilizarea durabilă a resurselor naturale
 4. Promovarea bunei guvernări prin fortificarea parteneriatelor, transparenței dezionale și a implicării comunitare.

 

 

 

Obiectiv strategic 1. Asigurarea unui  mediu de afaceri favorabil, economie diversificată, turism dezvoltat prin valorificarea potențialului local și atragerea de noi parteneri

 

 • Asigurarea dezvoltării infrastructurii de producere și comerciale pentru promovarea produselor locale cu marca #DeSelemet
 • Valorificarea patrimoniului cultural, natural, istoric și dezvoltarea infrastructurii turistice pentru promovarea deschiderii afacerilor în turism și servicii
 • Fortificarea parteneriatului public – privat și dezvoltarea capacitaților agenților economici
 • Dezvoltarea și aplicaea măsurilor anti-criză în perioada de pandemie COVID 19

 

Obiectiv strategic 2.  Prestarea serviciilor publice de calitate, accesibile, diversificate  și nediscriminatorii pentru femei și bărbați

 

 • Asigurarea accesului locuitorilor satului (femei și bărbați) la serviciile publice de sănătate
 • Crearea condițiilor pentru promovarea valorilor culturale și recreare a populației pentru toți locuitorii și băștinașii localității
 • Dezvoltarea învățământului școlar și preșcolar, auxiliar
 • Promovarea unui mod sănătos de viață

 

 

Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și utilizarea durabilă a resurselor naturale

 

 • Reparația și întreținerea drumurilor locale
 • Reabilitarea infrastructurii de apă/canalizare, iluminat stradal și alimentare cu gaze naturale
 • Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea situațiilor excepționale
 • Consolidarea sistemului de management al deșeurilor

 

Obiectiv strategic  4. Promovarea bunei guvernări prin fortificarea parteneriatelor, transparenței dezionale și a implicării comunitare

 

 • Dezvoltarea capacităților administrației publice locale
 • Îmbunătățirea consultării publice și creșterea transparenței procesului decizional local
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu băștinașii plecați din localitate și cu diferite autorități, instituții din țară și peste hotare
 • Asigurarea accesului persoanelor cu necesități speciale în instituțiile publice

 

4.3.        Planul de acțiuni

 

Obiectiv strategic 1. Asigurarea unui  mediu de afaceri favorabil, cu economie diversificată prin valorificarea potențialului local și atragerea de noi parteneri

 

Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de producere și comerciale pentru promovarea produselor locale cu marca #DeSelemet

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

1.1.1.        Crearea asociației/grupului de producători a ovinelor și produse lactate, apicultură

2021-2022

·     Primarul

·     Nr. de asociații create

·     Nr. de membrii ai asociațiilor

·     Nr. de participanți la ședințe

40

Agenții economici

1.1.2.        Deschiderea unei linii tehnologice  a brânzei telemea (specie nouă de ovine)

2021-2022

·     Ag. economici

·     Primarul

·     Nr. de produse noi create, bazate pe tehnologii tradiționale

·     Valoarea anuală a vânzărilor

2000

Agenții economici

1.1.3.        Promovarea creării unei întreprinderi pentru servicii de apă, funerarii, amenajarea teritoriului, piața, iluminat stradal, gestionarea deșeurilor, evacuarea apelor uzate

2021

·     Primarul

·     Asociația de băștinași

·     Nr. de servicii funcționale

·     Nr. de beneficiari ai serviciilor

100

Agenții economici

1.1.4.        Amenajarea și dotarea pieței  agroalimentare cu spatii pentru produse de origine animalieră și vegetale

2021

·     Primarul

·     Asociația de băștinași

·     Dinamica nr. de producători locali şi regionali

·     Suprafața spațiului amenajat, m2

·     Valoarea taxelor achitate, lunar

600

PNUD/MiDL, sursele băștinașilor

1.1.5.        Amenajarea spațiului de parcare adiacent pieţei

2020-2021

·     Primarul

·     Asociația de băștinași

·     Nr. de producători-comercianți locali şi regionali, lunar

·     Suprafața spațiului amenajat, m2

·     Valoarea taxelor achitate, lunar

500

PNUD/MiDL, sursele băștinașilor

1.1.6.        Desfășurarea ședințelor și vizitelor de studiu cu producătorii de cereale pentru o potențială asociere a acestora pentru mărirea lanțului valoric al produselor locale

2021

·     Consierul  local Raileanu Vasile

·     Nr. de vizite

·     Nr. de participanți

·     Nr. membrilor al asociațiilor de producători

10

Agenții economici

1.1.7.        Promovarea deschiderii unei spălătorii auto

2020-2021

·     Primarul

·     Spălătorie funcțională

·     Nr. de beneficiari

250

Agenții economici

1.1.8.        Promovarea lansării serviciilor de reparație a autovehicolelor

2020

·     Primarul

·     Serviciu de reparație a autovehiculelor funcțional

350

Agenții economici

1.1.9.        Promovarea deschiderii unei farmacii 

2020

·     Primarul

·     Farmacie funcțională

·     Nr. de beneficiari

200

Agenții economici

1.1.10.    Deschiderea unei frizerii și atelier de reparația a hainelor la casa de cultură

2020-2021

·     Primarul

·     Frizerie și atelier funcțional

·     Nr. de beneficiari

150

Agenții economici

1.1.11.    Promovarea creării serviciului veterirnar în localitate, în partneriat cu Univeristatea Agrară de Stat din Moldova cu mai multe localități

2021

·     Consilierul local Raileanu Vasile

·     Serviciu funcțional

·     Nr. de beneficiari

50

Buget local, agenții economici

 

Obiectiv specific 1.2 Valorificarea patrimoniului cultural, natural, istoric și dezvoltarea infrastructurii turistice pentru promovarea deschiderii afacerilor în turism și servicii

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

1.2.1.Crearea Centrului de Atracție Turistică în baza Muzeului Satului

 

2022-2023

·     APL

·     Dinamica anuală a venitului în bugetul local

·     Nr. de  vizitatori (turişti)

·     Nr. de meşteri populari

·     Nr de instrumente muzicale procurate

200

Buget local, donatori externi

1.2.2.Amenajarea pensiunilor agro-turistice, inclusiv cu participarea Diasporei

2021

·     APL

·     Agenți economici

·     Nr. de pensiuni funcționale

·     Nr. de cetățeni beneficiari (femei, bărbați, persoane social vulnerabile, persoane cu necesități speciale)

1000

Buget local,

Agenți economici

1.2.3.Crearea și dezvoltarea mărcilor comerciale i-Prosop și #De Selemet

2021-2022

·     APL

·     Direcția raională cultură

·     Nr. de mărci înregistrare

·     Nr. de   producători care utilizează mărcile comerciale

100

Buget local

1.2.4.Atragerea asistenței pentru dezvoltarea capacităților antreprenorilor din toate domeniiie turism, apicultultura, agricultură, prelucrarea industrială

permanent

·     APL

·     Nr. de seminare organizate

·     Nr. de participanți

10

Buget local

1.2.5.Crearea şi marcarea unei rute turistice locale, inclusiv cu implicarea băștinașilor din Diasporă

2020-2023

·     APL

·     AdB

·     Nr. de indicatoare de informare

·     Nr. de panouri informaționale

·     Nr. de hărți amenajate cu traseul turistic

120

Buget local,

finanțatori externi

1.2.6.Promovarea rutei turistice Valul lui Traian, pe plan intern și extern

Permanent

·     APL

·     Ag. econ.

·     Nr de vizitatori/turişti  

·     Nr. emisiuni/postări despre localitate

 

20

Agenții economici

1.2.7.Integrarea rutei turistice locale în rutele regionale şi naţionale

2021

·     APL

·     Agenții turist.

·     Nr. de vizitatori/turiști

 

 

1.2.8.Amenajarea scenei de vară la piața multifuncțională

2021

·      

·     Nr. de activități de diferite domenii sporite

500

PNUD/MiDL, agenții economici

1.2.9.Promovarea turismului ecologic cu antreprenorii locali (produse eco) și amenajarea pensiunilor model

2020-2021

·     Agenții economici

·     AdB

·     Nr. de pensiuni amenajate

·     Nr. de beneficiari de servicii turistice

 

 

1.2.10.Organizarea festivalului I-Prosop, cu atragerea Diasporei

2021,2023,2025

·     Primarul

·     Asociația de băștinași

·     Nr. evenimente organizate

·     Nr. de participanți

·     Nr. de agenți economici

300

Buget local, ag. econ., donații

 

Obiectiv specific 1.3 Fortificarea parteneriatului public – privat și dezvoltarea capacitaților agenților economici

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

1.3.1.Dezvoltarea și consolidarea capacităților  Consiliului Consultativ  Economic, inclusiv cu participarea antreprenorilor din Diasporă

2020-2021

·     Primarul

·     PNUD/MiDL

 

·     Nr. de ședințe desfășurate

·     Nr. de proiecte de acte administurative examinate

·     Nr. de avize la proiecte de acte elaborate

 

 

1.3.2.Elaborarea și managementul  registrului bunurilor investiționale

2020-2021

·     Primarul

·     Nr. de bunuri incluse în registru

·     Valoarea proiectelor investiționale inițiate

4

Buget local

 

1.3.3.Dezvoltarea parteneriatelor cu  companiile de consultanță economică

permanent

·     Primarul

·     Nr. de şedinţe organizate  

·     Nr. de afaceri noi create

·     Nr. noi locuri de muncă

1

Buget local

1.3.4.Desfășurarea anuală a Forumului Economic Local

anual, trim. IV

·     Cons.Consult. Economic

·     Nr. de agenţi economici  participanți

·     Nr. de afaceri noi create

2

Buget local, agenții economici

1.3.5.Participarea comună a AE și APL la diferite evenimente de promovare (Farmer, Fabricat în Moldova, etc.)

permanent

·     Primarul

·     AE

·     Nr. de agenţi economici-participanți 

·     Nr. de afaceri noi create

5

Agenții economici

1.3.6.Încheierea acordului de parteneriat între APL și CCI Hâncești (activităţi comune APL-CCI-AE)

2020

·     Primarul

·     Acord de parteneriat încheiat

·     Dinamica numărului de agenţi economici 

·     Nr. de afaceri noi create

 

 

 

Obiectiv specific 1.4 Dezvoltarea și aplicarea măsurilor anti-criză în perioada de pandemie COVID 19

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

1.4.1.Crearea, dezvoltarea și/sau participarea în cadrul platformelor on-line pentru vânzări-schimburi

2020-2021

·     Primarul

 

·     Nr. de şedinţe organizate

·     Nr. de acte analizate13

400

Buget local,

buget raional,

finanțatori externi

1.4.2.Elaboraraea și promovarea cataloagelor on-line pentru antreprenori

2020-2021

·     Primarul

·     AdB

·     Nr. de bunuri inclusă în registru

·     Valoarea proiectelor investiționale inițiate

4

Buget local

 

1.4.3.Organizarea seminare pe subiectul funcționării piețelor cu ANSA, autorități publice; dezvoltarea abilităților pentru plați online, prezentare de rapoarte prin sisteme on-line ale antreprenorilor, etc.

2020-2021

·     Ag. economici

·     Primarul

·     Nr. de şedinţe organizate  

·     Nr. de afaceri noi create

·     Nr. noi locuri de muncă

5

Finanțatori externi

1.4.4.Elaborarea și aprobarea Regulamentului de funcționare a pieței la nivel local

Anual, trim. IV

·     Secretarul CL

·      Regulament aprobat

 

 

 

 

Obiectiv strategic 2. Prestarea serviciilor publice de calitate, accesibile, diversificate  și nediscriminatorii

 

Obiectiv specific 2.1 Asigurarea accesului locuitorilor satului (femei și bărbați) la serviciile publice de sănătate

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

2.1.1.Încurajarea voluntariatului în domeniul social prin campanii de atragere a voluntarilor (instruiri, campanii sociale, flash- mob)

2021-2025

·     APL

·     AdB

·     Nr acțiunilor de voluntariat organizate

·     Nr voluntarilor (femei, bărbați)

·     Nr de cetățeni beneficiari

10 anual

Buget local

2.1.2.Inițierea unor programe de educație sanitară/dentară pentru copii, tineri, adulți şi vârstnici, inclusiv cu participarea băștinașilor din Diasporă

2020-2025

·     AdB

·     OMF Selemet

·     Nr programelor implementate

·     Nr de cetățeni beneficiari

25

Buget local

2.1.3.Lărgirea gamei de servicii medicale prestate locuitorilor satului la OMF

2020-2025

·     APL

·     OMF Selemet

·     Nr servicii acordate

·     Nr de cetățeni beneficiari

 

CNAM,

IMSP Centrul sănătate Cimișlia,

2.1.4.Reparația clădirii OMF

2021-2023

·     OMF Selemet

·     Valoarea investiției

·     Nr. de m2 reabilitați

1000

buget.raional, AMDM

       

 

Obiectiv specific 2.2 Crearea condițiilor pentru promovarea valorilor culturale și recreare a populației pentru toți locuitorii și băștinașii localității

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

2.2.1.Dotarea ansamblurilor Casei de cultură cu instrumente muzicale noi, aparataj, costume

2022-2023

·     APL

·     Nr de instrumente muzicale procurate

350

Buget local, finanțatori externi

2.2.2.Reparația edificiului Casei de cultură și a bibliotecii publice (sala festivități, sistem de încăzlire, sistem de electrificare)

2021-2022

·     Primarul

·     Nr. metri patrați reabilitați

·     Sistem de încălzire nou instalat

·     Sistem de electrificare nou instalat

·     Nr. de beneficiari

4 000

USAID Comunitatea mea,ambasade,

FISM

2.2.3.Reparația acoperișului și interiorului muzeului

2021-2025

·     APL

·     Muzeu reparat

1000

BRD, buget local,

finanțatori externi

2.2.4.Elaborarea şi implementarea  unui sistem de măsuri pentru amenajarea şi îngrijirea tuturor zonelor verzi, de odihnă şi agrement de pe teritoriul satului

anual

·     APL

·     Agenți economici

·     Zone de odihne create

·     Nr de cetățeni beneficiari (femei, bărbați, persoane social vulnerabile, persoane cu necesități speciale)

1000

Buget local,

agenți economici

2.2.5.Reînnoirea   bazei   tehnico-materiale   a bibliotecii publice

2021-2022

·     APL

·     Direcția raională cultură

·     Nr. de calculatoare

·     Nr. de cărți noi

·     Unități de mobilier

100

Buget local

 

Obiectiv specific 2.3 Dezvoltarea învățământului școlar și preșcolar, auxiliar

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

2.3.1.Conectarea la sistemul de gaze naturale (cazane noi) a gradiniței, școlii de muzcă, centrului social, gimnaziului

2020-2025

·     APL

·     Direcția raională educație

·     Nr de cetățeni beneficiari

4000

 

Buget local,

buget raional,

finanțatori externi

2.3.2.Dotarea cabinetului de informatică de la gimnaziu cu minim 12 computere

2021-2022

·     Director gimnaziu

·     Nr. de computere instalate

100

bugetul local și raional

2.3.3.Amenajarea cabinetelor gimnaziului cu mobilier reglabil (dotarea cu minim 60 de bănci noi)

2021-2022

·     Director gimnaziu

·     Nr. de bănci procurate

 

bugetul instituției, bugetul raional

2.3.4.Reparația interioară a școlii de muzică

2021-2022

·     Director școală de munzică

·     APL

·     M2 de spațiu reparat

500

bugetul local/raional

2.3.5.Organizarea diferitor măsuri culturale și educaționale la gimnaziu

permament

·     Director gimnaziu

·     AdB Junior

·     Nr. de activități realizate

·     Nr. de participanți

30

bugetul gimnaziului, surse atrase

 

Obiectiv specific 2.4 Promovarea unui mod sănătos de viață

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

2.4.1.Elaborarea documentației tehnice pentru crearea Centrului comunitar sportiv cu diferite domenii judo, lupte libere, box și fotbal

2021

·     Primarul

·     Proiect tehnic și deviz de cheltueili

60

Bugetul local, surse atrase de la băștinași

2.4.2.Reaparația și dotarea Centrului comunitar sportiv

2022-2025

·     Primarul

·     AdB

·     Suprafața reabilitată

·     Nr. de beneficiari

2000

Bugetul local, surse atrase de la băștinași, finanțatori externi

2.4.3.Organizarea unei secții sportive de judo și lupte libe

2021

·     APL

·     AdB

·     Nr. de participanți

100

Buget local, sursele baștinașilor

2.4.4.Menținerea activității echipelor sportive (fotbal, volei, etc.) şi dotarea lor cu echipament sportiv necesar

permanent

·     APL

·     Nr. de echipamente sportive

·     Nr. de tineri antrenați în activități sportive

50

Buget local

2.4.5.Organizarea competițiilor sportive, inclusiv cu sprijinul băștinașilor plecați din localitate

Pe parcursul anului

·     APL,

·     AdB

·     Nr. de participanți la competiții

100

Buget local, sursele băștinașilor

2.4.6.Amenajerea unui centru pentru tineri

 

 

·     APL,

·     AdB

·     Nr.de beneficiari ai centrului

 

 

2.4.7.Amenajarea terenului artificial de la gimnaziu

 

 

·     Federația moldovenească de fotbal

·     APL

·     Suprafața reabilitată a terenului

·     Valoarea investițiilor realizate

150

Federația moldovenească de fotbal, bugetul local

 

 

               

Obiectiv strategic 3.Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și utilizarea durabilă a resurselor naturale

 

 • Reparația și întreținerea drumurilor locale

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat

Potențiale surse de finanțare

3.1.1.   Întreținerea drumurilor locale în variantă albă și în asfalt – 600 metri anual

anual

·     APL

·     Lungimea drumului construit, km

·     Tractor specializat procurat

·     Nr de beneficiari, inclusiv copii, persoane cu dezabilități, oameni în etate

1000 anual

60000

Buget local

 

3.1.2.   Reparația drumului Selemet-Satu Nou

2021

·     Administrația de Stat a drumurilor

·     Lungimea drumului construit km

·     Nr de beneficiari, inclusiv copii, persoane cu dezabilități, oameni în etate

10000

Bugetul de stat

 

3.1.3.   Reparația a 6 km prin centrul satului

2022

·     Administrația de Stat a drumurilor

·     APL

·     Lungimea drumului construit km

·     Nr de beneficiari, inclusiv copii, persoane cu dezabilități, oameni în etate

10000

Banca Mondială

 

3.1.4.   Reabilitarea a 1 km pe an de drum în varianta de asfalt

2020-2025

·     APL

·     Lungimea drumului construit km

·     Nr de beneficiari, inclusiv copii, persoane cu dezabilități, oameni în etate

5000

Programul Drumuri bune

 

 

 • Reabilitarea infrastructurii de apă/canalizare, iluminat stradal și alimentare cu gaze naturale

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

3.2.1.Construcția sistemului de canalizare local, cu stație de epurare pentru primărie, grădiniță, școala muzicală și centrul social

2021-2022

·     APL

·     Stație de epurare amenajată și funcțională

3000

Buget local, sursele băștinașilor, donatori externi

3.2.2.Asigurarea iluminatuluii public stradal

2021

·     APL

·     AdB

·     Metri de cablu instalat

·     Nr. de corpuri de iluminare LED funcționale

·     Nr. de străzi conectate la iluminat public

600

Bugetul local, donatori externi, sursele băștinașilor

3.2.3.Gazificarea satului (regiunea Mihailovca până la str. Ion Creangă, până la str.Fântânilor)

2020-2025

·     APL

·     AdB

·     Lungimea gazoductului instalat

·     Nr. de beneficiari conectați

14000

Moldova Gaz SA, sursele băștinașilor

3.2.4.Construcția 2 fântâni arteziene și  16 km traseu de apeduct

 

·     APL

·     AdB

·     Lungimea apeductului dat în exploatare

·     Nr. de beneficiari conectați

10000

Fondul ecologic național, FISM

3.2.5.Promovarea amenajării haznalelor locale cu utilizarea bacteriilor care prelucrează nămolul

2021

·     APL

·     Nr. de gospodării care utilizează așa tip de haznale

10

Sursele populației

 

 • Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea situațiilor excepționale

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

3.3.1.Informarea populației asupra folosirii echilibrate a resurselor de apă și prevenirea poluării mediului

permanent

·     APL

·     Gimnaziul

·     Nr campaniilor de in formare organizate

·     Nr de beneficiari, femei și bărbați inclusiv copii, persoane cu necesități speciale, oameni în etate

50

Buget local,

FEN

Agenți economici

Finanțatori externi

3.3.2.Inițierea unor campanii de informare și conștientizare a publicului în vederea gestionării eficiente a deșeurilor

2020-2021

·     APL

·     Gimnaziul

·     Nr programelor implementate

·     Nr de beneficiari, femei și bărbați inclusiv copii, persoane cu necesități speciale, oameni în etate

10

Buget local,

FEN

Agenți economici,

finanțatori externi

3.3.3.Implementarea programelor de educație ecologică a copiilor, tinerilor etc

2021-2022

·     APL

·     Gimnaziul

·     Nr programelor implementate

·     Nr de beneficiari, femei și bărbați inclusiv tineri, persoane cu necesități speciale

100

Buget local

FEN

agenți economici,

finanțatori externi

3.3.4.Promovarea activităților de  stopare a eroziunilor și plantarea fâșiilor forestiere prin participare la proiecte

2020-2025

·     APL

·     AdB

·     Agenții economici

·     Suprafața plantațiilor

100

Donatori externi, AS Moldsilva

3.3.5.Lichidarea și evacuarea depozitului de pesticide

2021-2022

·     APL

·     Nr. de tone evacuate

100

Donatori externi

3.3.6.Dotarea postului de pompieri voluntari cu sediu, garaj, vestiar, duș

2021-2022

·     Primarul

·     Nr. de metri patrați reabiliați

·     Sediu dat în exploatare

700

Donatori externi

 

 • Consolidarea sistemului de management al deșeurilor

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale

surse de finanțare

3.4.1.Consolidarea și îmbunătățirea serviciu lui intercomunitar de gestionare a deșeurilor

2021

·     APL Mihailovca

·     APL Selemet

·     Nr de beneficiari, femei și bărbați inclusiv copii, persoane cu necesități speciale, oameni în etate

100

Buget local,

FEN, finanțatori externi

3.4.2.Elaborarea şi implementarea unui mecanism de avertizare şi sancționare a persoanelor care încalcă regulile de depozitare a deșeurilor casnice

2020

·     Primarul

 

·     Mecanism elaborat și implementat

·     Nr de beneficiari, femei și bărbați inclusiv copii, persoane cu necesități speciale, oameni în etate

 

Buget local

FEN, finanțatori externi

3.4.3.Instalarea tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor menajere

2021

·     APL,

·     AdB

 

·     Nr. de tomberoane instalate

·     Nr de beneficiari (femei, bărbați)

200

Buget local,

contribuția cetățenilor

 

Obiectivul strategic 4. Promovarea bunei guvernări prin fortificarea parteneriatelor, transparenței dezionale și a implicării comunitare

Obiectiv specific 4.1 Dezvoltarea capacităților administrației publice locale

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

4.1.1 Delimitarea terenurilor proprietate publică

2021-2022

·     Inginer cadastral

·     700 ha proprietate publică delimitată

50

Bugetu local, donatori străini

4.1.2 Dotarea cu echipament și soft integrat pentru  Primărie și instituțiilor publice (grădinița, gimnaziu)

2021-2022

 

 

·     Primarul

·     Nr. de calculatoare, echipamente instalate

·     Nr. de utilizatori

 

 

4.1.3 Instruire practică a funcționarilor publici în IT și e-guvernare, metodologia de bugetare pe programe de către conducătorii instituțiilor publice din subordinea APL

permanent

·     Secretarul CL

·     Nr. de seminare, instruiri

·     Nr. de participanți la instruiri

20

Donatori străini, proiecte

4.1.4.Elaborarea Planului urbanisitic general

2022-2023

·     Primarul

·     Plan urbanistic general aprobat de Consiliul Local

 

 

4.1.5.Elaborarea și implementarea planului anual de activitate a Primăriei

anual

·     Primarul

·     Plan anual elaorat și publicat în regim on-line

 

 

4.1.6 Elaborarea pașaportului localității

2020

·     Secretarul CL

·     Pașaportu localității publicat în regim on-line

 

 

4.1.7.Elaborarea și adoptarea Regulamentului de întreținere a cimitirului

2020

·     Secretaru CL

·     Decizia CL privind adoptarea Regulamentului

 

 

4.1.8.Cartografierea serviciilor administrative oferite de Primărie

2020

·     Primarul

·     Lista de servicii publicată

 

 

4.1.9.Organizarea seminarelor de informare pentru consolidarea cunoștințelor funcționarilor publici și aleșilor locali în diferite domenii

2020-2021

·     Secretarul CL

·     Nr. de seminar

·     Nr. de particpanți

 

 

 

4.1.10.Asigurarea automatizării  evidenței/raportării și finalizarea inventaririei privind proprietatea comunității

2021

·     Primarul

·     Inginerul cadastral

·     Nr. ha incluse în raportul de inventariere

20

Buget local, donatorii străini

 

Obiectiv specific 4.2 Îmbunătățirea consultării publice și creșterea transparenței procesului decizional local

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

4.2.1 Organizarea audierilor publice la proiectul bugetului anual și pe pe subiecte de interes comunitar, inclusiv cu participarea Diasporei

permanent

·     Secretar Consiliul Local

·     Nr. de evenimente

·     Nr. de parrticipanți

 

 

4.2.2.Realizarea chestionărilor cetățenilor pe diferite subiecte ale dezvoltării comunitare, online și off line, cu băștinașii din localitate și cei plecați

permanent

·     Secrtarul CL

·     Nr. campaniilor de consultare publică realizate

·     Nr. de chestionare realizate în cadrul fiecărei campaniii

 

 

4.2.3.Plasarea Strategiei pe pagina web, rețele de socializare, în instituții bugetare

2020

·     Secretarul CL

·     Strategie publicată și distribuită

 

 

4.2.4.Prezentarea publică a realizării planului de acțiuni al Strategiei, în cadrul raportului de activitate a primarului

anual

·     Primarul

·     Nr. de prezentări

·     Nr. de participanți

 

 

 

Obiectiv specifci 4.3  Dezvoltarea parteneriatelor cu băștinașii plecați din localitate și cu diferite autorități, instituții din țară și peste hotare

 

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat, mii lei

Potențiale surse de finanțare

4.3.1.Crearea și consolidarea Grupului de acțiune Locală cu localitățile învecinate: Mihailovca, Satu Nou, Batâr, Taraclia, Sagaidacul Nou, Suric, etc.

2020-2021

·     Primarul

·     Acord de parteneriat adoptat

·     Nr. de ședințe realizate

·     Nr. și valoarea proiectelor aplicate

200

Ambasada Poloniei, Delegația UE

4.3.2.Crearea și dezoltarea serviciului  teritorial de pompieri la Cimișlia; serviciului de salvare pentru diferite evenimente publice

2020-2021

·     Primarul

·     Acorduri semnate

·     Nr. de intervenții realizate

·     Nr. de beneficiari

 

 

4.3.3.Fortificarea parteneriateluii cu localitățile înfrățite: c. Cocorăști-Misli, j. Prahova, c. Vulcana Băi, c. Pietrari din j. Dâmbovița, c. Orbei, Alsacia, Franța

Perman.

·     Primarul

·     AdB

·     Nr. de vizite realizate

·     Nr. de proiecte inițiate

 

 

4.3.4.Înfrățirea cu o localitate din Marea Britanie / Italia cu implicarea Diasporei

2021

·     Primarul

·     AdB

·     Acorduri semnate

·     Nr. de vizite realizate

·     Nr. de proiecte inițiate

 

 

4.4.4.Consolidarea activității AO ApiFlora Selemet

2020-2021

·     AO ApiFlora Selemet

·     PNUD/MiDL

·     Plan de dezvoltare elaborat și pus în aplicare

·     Nr. de proiecte inițitiate

 

 

4.4.5.Organizarea și desfășurarea Zilei Diasporei

Anual, în august

·     APL

·     AdB

·     Nr. de participanți

·     Nr. de postări

 

 

4.4.6.Participarea membrilor staff-ului  AO ”Baștina” la training-uri și seminare în vederea sporirii nivelul de pregătire în probleme specifice migrației

Semestr.

·     AdB

·     Nr. de beneficiari

·     Nr. de instruiri

 

 

4.4.7.Organizarea a cel puțin 10 sărbători general-sătești pe parcursul anului pentru agrement și odihnă colectivă

Lunar

·     Directorul Căminului Cultural

·     Nr. de evenimente organizate

·     Nr. de participanți

·     Nr. de turiști participanți

 

100

Buget local, contribuția băștinașilor,  sponsorizări

 

4.4.8.Implicarea instituțiilor de învățământ în promovarea unor modele pozitive  de bărbați și femei din localitate sau din alte localități, în campanii de salubrizare generală a satului

Trimestr.

·         Inginer cadastral

·         preşedintele Consiliului Local al elevilor

·     Nr. de gunoiști evacuate

80

Buget local, sursele locuitorilor

 

4.4.9.Organizarea diferitor campanii de implicare a prOMotorilor-băștinași în dezvoltare comunitară, inclusiv din rându juniorilor

Anual

·         AdB

·     Nr. de prOMotori implicați

·     Nr. de inițiative realizate

·     Nr. de beneficiari

 

 

4.4.9.Actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la migranți

Perman.

·         Persoana resursă pe migrație

·         AdB

·     Nr. de băștinași incluși în baza de date

 

 

 

 

Obiectiv specifci 4.4  Asigurarea accesului persoanelor cu necesități speciale în instituțiile publice

Activități

Perioada

Persoana/e responsabilă/e

Indicatori de performanță

Cost estimat

Potențiale surse de finanțare

3.5.1.   Construcția pantelor de acces la instituțiile publice conform standardelor

2020-2025

·     Primar

·     Consiliul local

·     Pante de acces construite

100

Bugetul local,

donatori externi

3.5.2.   Adaptarea blocurilor sanitare din instituțiile publice pentru persoanele cu nevoi speciale

2020-2025

·     Primar

 

·     Blocuri sanitare adaptate

200

Bugetul local,

donatori externi

 

 

 

 

3.4.         Verificare și revizuire

 

3.4.5.           Etape de implementare

 

Succesul implementării Strategiei de Dezvoltare Comunitară a satului Selemet este direct legat de participarea locuitorilor, sub formă de grupuri de inițiativă sau în cadrul unor asociații obștești sau în alte forme de conjugare a eforturilor comunitare.

În procesul realizării Strategiei vor fi implicați mai mulți actori, fiecare urmând anumite obiective, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. Aceștia sunt:

 

 1. Administrația publică locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)
 2. Locuitorii satului
 3. Băștinașii plecați din localitate
 4. Asociațiile obștești
 5. Agenții economici
 6. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, Organizațiile internaționale).

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică poate fi divizată convențional în 3 etape:

 

 1. Adoptarea SDC. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă consultărilor publice organizate de către Primărie. După ajustarea propunerilor și recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobarea Strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.

 

 1. Implementarea SDC se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților, și proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect, vor fi stabilite obiective, planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.

 

 1. Monitorizarea SDC. În perioada de implementare responsabilii de realizarea planului de acțiuni vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea proiectelor, acțiunilor și strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de acțiuni se vor iniția măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.

 

 

3.4.6.           Monitorizarea strategiei

 

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice și obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și (ii) raportarea rezultatelor evaluării.

 

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Consiliul pentru Implementarea Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creat prin Decizia Consiliului Local cu statut de Comisie obștească pe lângă Consiliul local şi Primărie, în componența căreia va fi asigurată reprezentarea tuturor forțelor de dezvoltare:

 

 • Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali)
 • Reprezentanți Primărie (Primarul, 2 – 3 specialiști)
 • Comunitatea oamenilor de afaceri
 • Instituții educaționale (directori instituții de învățământ)
 • Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai Asociației de băștinași, Asociației apicultorilor ApiFLora Selemet)
 • Cetățeni. (grupul va fi reprezentativ și va include tineri din cadrul Asociației de Băștinași, persoane dezavantajate, număr proporțional de femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice).

 

În implementarea strategiei responsabilitățile de bază ale CIS vor fi:

 • Planificarea implementării acțiunilor
 • Elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare
 • Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor şi proiectelor de dezvoltare
 • Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor identificate
 • Monitorizarea implementării planului de acțiuni
 • Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul Local
 • Acordarea asistenței tehnice şi consultative în toate domeniile
 • Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare
 • Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității
 • Elaborarea şi inițierea modificărilor în strategie
 • Elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare, etc.

 

CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată în 6 luni.

 

Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni. Competențele Consiliului Local se vor axa pe:

 • Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor
 • Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL
 • Încurajarea voluntarilor în diverse activități publice, inclusiv a băștinașilor plecați
 • Stimularea şi coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune ale Strategiei
 • Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea şi evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.

 

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni şi a obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliul Local raportul de evaluare a implementării Strategiei.

 

Obiect Monitoring

Elaborator/

Destinatar

Raport

Descriere

Realizarea obiectivelor

CIS şi Consiliul Local

Rapoarte semestriale/ anual

Raport bazat pe analize, sondaje a locuitorilor pentru evaluarea impactului implementării strategiei

Realizarea acțiunilor, proiectelor

Responsabili de implementare

Raport semestrial sau după finisarea activității

Rapoarte prezentate de responsabilii de implementare privind îndeplinirea acțiunilor, proiectelor

 

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru fiecare acțiune planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se vor stabili nivelul şi gradul de implementare a acțiunilor şi atingere a obiectivelor fixate.

 

Riscuri şi Impedimente de Implementare

 

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne şi (ii) externe.

 

Domeniu

Descriere

Managementul implementării strategiei

·     Confruntări de interese privind implementarea strategiei

·     Prevalarea intereselor personale

·     Resurse financiare limitate

·     Lipsa capacităților de atragere a investițiilor

Parteneriat

·     Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi comunitatea

·     Indiferența şi neimplicarea populației în susținerea activităților

·     Lipsa de experiență a structurilor societății civile şi neimplicarea lor

·     Neimplicarea partenerilor internaționali

Dezvoltarea economică

·     Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei economice locale

Social

·     Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale

·     Pauperizarea continuă a populației

·     Emigrarea forței de muncă

Mediu

·     Populație neconștientizată privind efectele poluarea mediului

 

Cadrul politico-juridic

 

·     Instabilitatea situației politice

·     Contradicția şi instabilitatea legislației în vigoare

 

Relații parteneri externi

 

·     Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale şi centrale

·     Neimplicarea partenerilor internaționali

 

Starea economiei

 

·     Potențial investițional redus

·     Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare

·     Infrastructură de afaceri nedezvoltată

·     Risc de țară.

 

 

Anexe

 

Anexa 1. Portofoliul de proiecte

 

Fișa de proiect 1.

Titlul proiectului:

Revitalizarea „Traseului Valul lui Traian” şi a tradiţiilor din regiunea de Sud prin diversificarea ofertei turistice locale

Obiectiv:

Dezvoltarea și promovarea traseului turistic ”Valul lui Traian” și consolidarea unei ”mase critice” de servicii turistice pentru asigurarea unei creșteri ulterioare.

Localizare:

s. Selemet, r-nul Cimișlia

Succintă descriere proiect:

Satul Selemet are economie locală subdezvoltată, unde lipsesc agenți economici orientați la creștere și predomină un pesimism și demotivare pronunțate. Totodată, renumitul Festival ”I-Prosop” care se desfășoară deja de o perioadă în Selemet așa și nu a reușit până în prezent să fie corelat cu economia locală și să aducă beneficii antreprenorilor locali, generând doar costuri. Urmare a mai multor analize și discuții cu antreprenorii locali, s-au determinat doar două direcții de dezvoltare economică locală, care ar putea fi promovate în termen scurt și mediu: turismul rural și creșterea impactului economic al activității pieței regionale amplasate în localitate.

Activități cheie:

1.      Amenajarea pensiunilor turistice

2.      Extinderea și modernizarea comerțului din automobile/autocamioane prin amenajarea piețeie multifuncționale

3.      Instalarea indicatoarelor de informare turistică

4.      Comercializarea graduală a Festivalului ”I-Prosop”

5.      Reeditarea monografiei localității

6.      Revitalizarea tradițiilor locale de confecționare a prosoapelor pentru comercializare.

Rezultate așteptate:

·         Dezvoltarea traseului turistic ”Valul lui Traian” și crearea punctului de informare și ghidare turistică în cadrul muzeului din localitate

·         Amenajate primele 2 agro-pensiuni din localitate

·         Activități de instruire intensive (master class/uri) pentru reanimarea tradițiilor de producere a prosoapelor.

·         Extinderea și civilizarea comerțului din automobile din cadrul pieței regionale din localitate pentru atragerea de mai mulți cumpărători și vânzători pentru creșterea impactului economic asupra localității

·         Reparația drumurilor de acces către obiectivele turistice

·         Introducerea primelor elemente de comercializare a Festivalului ”I-Prosop” şi organizarea desfășurării festivalului cu participarea a cca.5 000 persoane

·         Abilitarea apicultorilor din localitate (35 de gospodării) în gestiunea asociației ApiFloraSelemet pentru promovarea în comun a vânzărilor prin echiparea unui Magazin Apicol mobil pentru a promova comerțul în diverse locații (la piață, diverse festivaluri și iarmaroace din sudul țării, pe traseul republican care traversează localitatea, etc.)

·         Amplasare de indicatoare, hârți și panouri rutiere

·         Reeditată monografia satului pentru a spori valorarea istorică şi turistică a localității.

Statutul proiectului:

Proiect elaborat și câștigat la concursul proiectului PNUD/MiDL  

Responsabil și parteneri de implementare:

APL, AdB, agenți economici

Durată estimativă:

1 an

Costuri estimative:

187 mii USD

Potențiale surse de cofinanțare:

Buget local, proiectul PNUD/MiDL, sursele agenților economici, mijloacele atrase de la Diasporă 

 

 

Fișa de proiect 2.

 

Titlul proiectului:

Participare comunitară pentru crearea Centrului multifuncţional cultural de dezvoltare al satului Selemet

Obiectiv:

Organizarea serviciului public iluminat stradal în cadrul unei planificări și monitorizări participative din s. Selemet.

Localizare:

s. Selemet, r. Cimișlia

Succintă descriere proiect:

Căminul Cultural Selemet, amplasat în centrul localităţii, este un pol de atracţie culturală cu efect social, dar și economic care uneşte toată comunitatea la evenimente de diverse domenii. Edificiul este proprietate publică în gestiune a UAT Selemet, cu capacitatea de 1000 de locuri. Edificiul a fost construit în 1972 și de atunci niciodată nu a fost reparat. Respectiv, multiplele evenimente culturale, spectacole ale colectivelor artistice se desfășoară în condiții precare.

Prin acest proiect, se urmărește fortificarea principalilor actori sociali (APL, instituții bugetare, agenți economici, ONG-uri, tinerii, femei, vârstnicii, grupuri religioase, etc.) în transformarea Căminului cultural de tip sovietic într-un centru modern, multifuncțional de dezvoltare, comunicare și socializare a cetățenilor localității, dar și a celor din localitățile vecine.        

Activități cheie:

1.       Ședința de planificare cu Consiliul local și Grupul de lucru comunitar

2.       Mediatizarea, informarea despre lansarea proiectului şi componenţa Grupului de lucru comunitar pe toate reţelele de socializare, site-ul primăriei, locuri publice

3.       Anunţ şi procesul privind colectarea contribuţiei comunităţii/băştinaşi migranţi

4.       Convocarea şedinţei Consiliului Local privind aprobarea proiectului înaintat şi a contribuţiei APL

5.       Iniţierea procesului de achiziţii publice privind selectarea antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie

6.       Semnarea contractului cu antreprenorul-câştigător la achiziţii publice

7.       Publicarea informaţiei privind câştigătorul procedurii de achiziţii

8.       Eliberarea autorizaţiei de construcţie, contractarea responsabilului tehnic şi a dirigintelui de şantier

9.       Monitorizare, mediatizare, transparenţă pe tot procesul de implementare a proiectului

10.   Demararea lucrărilor de reparaţie

11.   Prticiparea civică a voluntarilor din diverse categorii de vârstă, gen, persoane cu dizabilităţi, din diferite domenii de activitate                                                                                                                                                         

12.   Determinarea lucrărilor şi procesul verbal de recepţie finală

13.   Raportarea narativă şi financiară

14.   Eveniment festiv de dare în exploatare

15.   Act de transmitere a lucrărilor finalizate la balanţa primăriei, organizarea de adieri publice privind sustenabilitatea proiectului cu aprobarea ulterioară prin decizia CL Selemet

Rezultate așteptate:

Centrul cultural rebovat și funcțional.

Oportunităţi de socializare/dezvoltare în cadrul Clubului Tinerilor Voluntari, pentru a dezvolta noi initiative locale

Comunitatea va avea relaţii interumane consolidate și echilibrate pentru a se implica în diferite proiecte, activități de dezvoltare comunitară, audieri și consultări publice

Vor fi oragnizate evenimente de amploare în promovarea istoriei, culturii, patrimoniului local pentru a atrage câți mai mulți turiști, deoarece acest proiect este complementar cu altele (PNUD/MiDL, DAR 1+3, UE Primarii pentru creștere economică), care în prezent se desfășoară în Selemet pentru creșterea atractivității turistice și diversificării activității economice

Ccolectivele de tip model vor avea condiţii mai bune de activitate (“Mărunţica”, ansamblu folcloric de dans, ”Cununița”, ansamblu folkloric,  ”Sânzâienele” , ansamblu folcloric, care ne reprezintă atăt în țară, cât și peste hotare).-

Statutul proiectului:

Proiect elaborat, cu documentația tehnică și deviz de cheltuieli expertizate.

Responsabil și parteneri de implementare:

APL, Asociația Baștina Selemet, grupul de inițiativă a locuitorilor

Durată estimativă:

9 luni

Costuri estimative:

600 mii lei

Potențiale surse de cofinanțare:

Buget local (BL), donatori (USAID, etc.), Diaspora și băștinașii.

 

 

 

 

 

 

Fișa de proiect 3.

Titlul proiectului:

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal al satului Selemet prin implicare cetățenească și monitorizare comunitară

Obiectiv:

Organizarea serviciului public iluminat stradal în cadrul unei planificări și monitorizări participative din s. Selemet.

Localizare:

s. Selemet, r. Cimișlia

Succintă descriere proiect:

În raza localităţii Selemet există 27 km de drumuri locale, pe lungimea cărora sunt amplasaţi peste 700 piloni de distribuire a energiei electrice. În prezent, iluminatul public stradal este asigurat în proporţie de 35 %  pe 8 (opt) străzi din cele 25 străzi. Infrastructura electrică este într-o situaţie deplorabilă. De către APL Selemet în  perioada anului 2016-2018  s-a reuşit de a reabilita  doar 35 % din totalul străzilor a localităţii,  în sumă de 280 mii lei. Pe străzile principale există iluminat învechit, ineficient cu un grad mare de uzură.

Proiectul propus urmează să implice toate categoriile de cetățeni din din comunitate în procesul de planificare participativă la organizarea activităților de eficiență energetică, inclusiv localizarea infrastructurii publice de iluminat stradal, mobilizarea de fonduri pentru cofinanțarea activităților de implementare și monitorizarea implementării activităților în cadrul proiectului.

Activități cheie:

1.   Efectuarea unui studiu privind iluminarea stradală

2.   Concurs pentru lucrări construție-montare

3.   Încheierea contractului cu ofertantul câștigător

4.   Campanie de colectare de fonduri pentru construcția sistemului de iluminat stradal.

5.   Monitorizarea participativă a realizării proiectului

6.   Desfășurarea campaniei de informare a cetățenilor despre etapele

7.   Darea în exploatare a sistemului de iluminat public.

8.   Transmiterea lucrărilor realizate la bilanțul Primăriei

9.   Desfăşurarea sondajului referitor la opinia cetăţenilor asupra funcţionării serviciului de iluminare, pentru identificarea gradului de eficienţă a proiectului.

Rezultate așteptate:

Infrastructură de iluminat stradal implementată: 274 corpuri de iluminat LED de diferite tipuri, 2500 metri de cablu și acoperirea a minim 40% intravilanul din fondul de locuit din localitate.

Statutul proiectului:

Proiect elaborat.

Responsabil și parteneri de implementare:

APL, Asociația Baștina Selemet

Durată estimativă:

8 luni

Costuri estimative:

600 mii lei

Potențiale surse de cofinanțare:

Buget local (BL), Buget raional (BR), donatori

 

 

 

Anexa 2. Rezultalele sesiunii de prioritizare

 

În ziua nr. 2 din cadrul atelierului de planificare strategică online organizat pe 11-12 iunie 2020 facilitatorul CM, dl Igor Mironiuc, a organizat o sesiune de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării în cadrul programului de proiecte de până la 60 000 USD finanțat de USAID prin intermediul proiectului Comunitatea Mea, cu condiția că comunitatea parteneră asigură cel puțin 35% din costul total al proiectului.

 

Inițial, din planurile de acțiuni ale fiecărei direcții strategice elaborate în cadrul atelierului de  planificare strategică, au fost selectate proiectele ce presupun eforturi financiare mai mari de 60 000 USD. Apoi grupul de planificare strategică, a analizat conform corespunderii cu criteriile proiectelor eligibile finanțării din partea programului CM.

 

După prezentarea părții teoretice privind eligibilitatea proiectelor pentru a fi înaintate  finanțării din partea programului CM, fiecare grup a stabilit dacă ideile de proiect examinate, sunt potrivite pentru cofinanțarea programului CM, folosind criteriile minime de evaluare a unui proiect prezentate participanților:

 • Dacă ideea de proiect este acceptabilă conform definiției formulate de programul CM;
 • Dacă ideea de proiecte reflectă o prioritate formulată de cetățeni;
 • Dacă proiectul poate fi implementat cu o finanțare de până la 60 000 USD din partea programului CM;
 • Dacă sunt siguri că comunitatea va putea asigura contribuția de cel puțin 35% din costul total al proiectului;
 • Dacă proiectul poate fi finalizat în termen de 12 luni.

 

După acest exercițiu, grupurile mici au prezentat rezultatele examinării efectuate, întregului grup de participanți. Proiectele care au corespuns tuturor criteriilor, au fost înaintate pentru votare, după cum urmează:

 • Participare comunitară pentru crearea Centrului multifuncţional cultural de dezvoltare al satului Selemet,
 • Reparaţia şi Întreţinerea drumurilor locale, iluminat public stradal (procurarea unui tractor specializat)
 • Colectarea deşeurilor
 • Racordarea la reţeaua de gaze naturale
 • Serviciu de urgenţă (ambulanţa, sediu, garaj pentru pompieri voluntari)

 

După prezentarea proiectelor, facilitatorul CM, a organizat o sesiune de votare online prin intermediul platformei www.office.forms.com. Fiecare participant a putut accesa linkul și acorda 3 voturi pentru proiectul dorit. Aceștia au avut posibilitatea să ofere toate 3 voturi pentru unul din cele 5 proiecte afișate, sau câte unul pentru fiecare proiect, pe care îl consideră cel mai important pentru comunitate.

 

Ca rezultat al votării, proiectul Participare comunitară pentru crearea Centrului multifuncţional cultural de dezvoltare al satului Selemet, a luat cele mai multe voturi.

 

Apoi, facilitatorul CM, Igor Mironiuc, a prezentat condițiile și termenele limită de scriere și depunerea proiectul spre finanțare către programul CM.