ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lurărilor „Reparația capitală a clădirii Muzeului...

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lurărilor „Reparația capitală a clădirii Muzeului s.Selemet’’ (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri (tipul procedurii de achiziție)

14
DISTRIBUIȚI

anunt_de_participare (1)-конвертирован.semnat

documentatia_standard_lucrari_(2).semnat

Caetul de sarcini Muzeul-конвертирован.semnat

1.Denumirea autorității contractante: Primăria s.Selemet, r-nul Cimislia
2. IDNO: 1007601008801
3. Adresa: r-nul Cimișlia, s.Selemet
4. Numărul de telefon/fax: 0 (241) 39 2 36, 0 (241) 39 8 35
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariaselemet@yahoo.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Primărias s.Selemet,r-nul Cimișlia
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o
Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Unitatea
de
măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

Valoarea estimată
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)

1
45200000
-9
Reparația capitală a
clădirii Muzeului
s.Selemt

Buc. 1

Conform caietului de
sarcini

573630,76

Valoarea estimativă totală 573630,76
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:după semnarea contractului
conform graficului și la solicitarea autorității contractatnte.
12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

2

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii

criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1. Oferta Formularul F3,1 cu indicarea
termenului de garanție a lucrărilor
nu mai puțin de 24 de luni,semnat
electronic de către OE

Obligatoriu

2. DUAE Original semnat electronic de către

OE

Obligatoriu

3. Devizele locale aferente ofertei Formularele F3,F5,F7 cu
specificatie parametrilor tehnici
solicitati în caietul de sarcini în
original,confirmate prin aplicarea
semnarii electronice a
participantului.

Obligatoriu

4. Certificat privind lipsa datoriilor față
de bugetul de stat

Copie cu semnătura electronica a
participantului

Obligatoriu

5. Avizul Inspecției de Stat in
Construcții

Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a OE

Obligatoriu

6. Declarație privind dotările
specifice,utilajul și echipamentul
necesar pentru indeplinirea
corespunzătoare a contractului

Formular F3.11 cu semnătura
electronică OE

Obligatoriu

7. Declarație privind personalul de
specialitate pentru efectuarea
lucrărilor din contract

Formular F 3.12 cu semnătura
electronică OE

Obligatoriu

8. Certificat de înregistrare a
intreprinderii/ decizie de inregistrare/
extras de inregistrare din registrul de
stat al persoanelor juridice

Conform prin copie cu semnătura
electronică OE

Obligatoriu

9. Ultimul raport financiar Confirmat prin copie cu semnătura

electronică OE

Obligatoriu

10. Certificat de atribuire a contului
bancar

Cu semnătura electronică OE Obligatoriu

11. Scrisori de recomandare de la
instituții publice

2 scrisori de recomandare de la
instituții publice -copii

Obligatoriu

12. Certificat de la Centrul de instruire în
domeniul securității și sănătății în
muncă

Copie-cu semnătura electronică a
operatorului economic

Obligatoriu

3
13. Diriginte de șantier,atestat conform
legislației in vigoare

Copie – semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

14. Declarația privind conduita etică și
neîmplicarea în practici frauduloase
și de corupție

Conform formularului F3.6
,semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

15. Formularul informativ despre
ofertant

Conform formularului
F3.7,semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: Nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se
aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț cel mai scăzut
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
– până la: [ora exactă] conform anunțului din SIA RSAP
– pe: [data] Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul
SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:limba de
stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Cancelaria de Stat BRD/in cadrul programului „DAR 1+3”
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

4

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul):Nu este cazul.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:Nu este cazul
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:Nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP „MTender”
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare

Se acceptă
sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă
facturarea electronică Se acceptă
plățile electronice Se acceptă
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu este cazul
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: Efectuarea lucrărilor calitativ și in termenul stabilit.

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.