PLANUL DEL SELEMET pentru anii 2020-2021 spre consultare publică.

PLANUL DEL SELEMET pentru anii 2020-2021 spre consultare publică.

166
DISTRIBUIȚI

PDEL_Selemet_RO

PDEL_Selemet_ENG

În comun cu Consiliului Local Selemet s-a luat Decizia de a adera la Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) pentru a uni eforturile, cunoștințele, aspirațiile pentru un viitor mai bun, de a reuși să construim un model de dezvoltare economică durabil, sensibil la necesitățile de dezvoltare a bussinesului mic și mijlociu, al tinerilor antreprenori, al celor care au ales să-și construiască un viitor acasă.

În acest context, a fost elaborat un Plan de acțiuni pentru dezvoltarea economică a localității, care va fi implementat pe parcursul următorilor doi ani.

În procesul de elaborare a Planului au fost consultaţi agenții economici din diferite sectoare ale economiei locale. Discuțiile purtate au scos la iveală barierele și problemele cu care se confruntă mediul de afaceri local, şi totodată au fost identificate soluții reale de a depăși problemele vizate.

Perioada  de implementare al Planului DEL este restrânsă, de aceea am decis ca să ne axăm eforturile pentru consolidarea capacităților agenților economici din domeniul agriculturii (fitotehnie) prin crearea Asociației Producătorilor de Ovine, Apicultură, Produse lactate din Selemet, achiziționarea utilajului aferent pentru ambalare și crearea condițiilor adecvate pentru prelucrarea produselor vizate, acțiuni ce vor duce la mărirea lanțului valoric în acest sector important al economiei locale.

Un alt obiectiv este promovarea pe piața internă şi externă a brandului #DeSelemet, iProsop, măsură ce va avea ca efect dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri locali și crearea noilor locuri de muncă. Totodată, obiectivul dat, va contribui la poziționarea externă și promovarea imaginii localității, ca fiind una deschisă pentru mediul de afaceri.

Prin urmare, credem că în perioada propusă acțiunile descrise vor putea fi implementate cu contribuția și implicarea nemijlocită a actorilor comunitari vizați în acest plan, iar rezultatele obținute în urma implementării Planului de Dezvoltare Economică Locală vor impulsiona și vor da încredere în succesul mediului de afaceri și întregii comunități.

Prezentul Plan de Dezvoltare Economică este mai mult decât o aspirație de viitor, mai degrabă,  este efortul conștient de muncă asiduă, care începe astăzi și care în termen lung va contribui la îmbunătățirea calității vieții fiecărui locuitor al localității Selemet. 

Primarul satului Selemet, dna Tatiana Badan.

Pentru a solicita un exemplar al acestui Plan, vă rugăm să contactați:Numele: Elena MoraruFuncția: secretar,

Consiliul Local Selemet

Adresa: s.Selemet, r-nul Cimișlia

Telefon: 067139238

Fax: 0241 39835

Email: primariaselemet@yahoo.com

Website:  www.primariaselemet.com

_______________________________________________________________________

Together with the Selemet Local Council, was taken the decision to join the Initiative Mayor’s for Economic Growth (M4EG) to unite efforts, knowledge, aspirations for a better future, to succeed in building a sustainable economic development model, sensitive to the development needs of small and medium-sized businesses, of young entrepreneurs, of those who have chosen to build a future at home.

In this context, an Action Plan was developed for the economic development of the locality, which will be implemented over the next two years.

In the process of developing the Plan were consulted economic agents from different sectors of the local economy. The discussions brought to light the barriers and problems that are facing the local business environment, and at the same time, real solutions were identified to overcome the problems in question.

The implementation period of the LED Plan is tight, that is why we decided to focus our efforts on strengthening the capacities of the economic agents in the field of agriculture (phytotechnics) by creating the Sheep, Beekeeping, Dairy Products Association of Selemet, purchasing the related equipment for packing and creating appropriate conditions for the processing of the targeted products, actions that will lead to the increase of the value chain in this important sector of the local economy.

Another objective is to promote the #DeSelemet  and  iProsop brand, on the internal and external market, as this will have the effect of sustainable development of the local business environment and the creation of new jobs. At the same time, this objective will contribute to the external positioning and promotion of the image of the locality, as being an open one for the business environment.

Therefore, we believe that during the proposed period the actions described will be implemented with the direct contribution and involvement of the community actors targeted in this plan, and the results obtained from the implementation of the Local Economic Development Plan will boost and give confidence in the success of the business environment and to the whole community.

This Economic Development Plan is more than a future aspiration, rather, it is the conscious effort of hard work, which starts today and which in the long run will contribute to improving the quality of life of every resident of Selemet.

Mayor of Selemet village, Mrs Tatiana Badan.

To request a copy of this Plan, please contact:

Name: Elena Moraru

Function: Selemet Local Council Secretary

Adress: Selemet village, Cimișlia district

Phone: 067139238

Fax: 0241 39835

Email: primariaselemet@yahoo.com

Website:  www.primariaselemet.com