DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind
declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de
trai, sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care
confirmă identitatea persoanei.
2. Se interzice începând cu 27 martie 2020 aflarea, în locuri publice, în
grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepția grupurilor constituite din membrii
familiei de gradul I-II în linie dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce
au calitatea de reprezentant legal al unuia din membrii familiei).
3. Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate
unitățile din sectorul bugetar, cu excepția:
3.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru
instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
3.2.autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice
şi securității naţionale.
4. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după
ridicarea stării de urgență.
5. Instituțiile/autoritățile responsabile de organizarea și lansarea procesului de
plată a pensiilor și prestațiilor sociale (Casa Națională de Asigurări Sociale,
Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”, Banca Națională a Moldovei, Ministerul
Finanțelor (Trezoreria de Stat), structurile teritoriale de asistență socială) vor atrage
personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea procesului.
6. În perioada stării de urgență se stabilește un regim special de lucru și de
remunerare a muncii în unitățile bugetare:
6.1. menținerea procedurii de coordonare a încadrării personalului strict
necesar realizării misiunii unității bugetare, vizate de moratoriul temporar de angajare
în funcțiile vacante înregistrate, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 672/2019;
6.2. angajarea personalului necesar pentru asigurarea activității în unitățile
bugetare din domeniile ordinii publice și sănătății, prin procedură simplificată (fără
concurs, fără trimitere la cursuri de formare inițială), prin act administrativ al
conducătorului;
6.3. achitarea integrală a salariului pentru toți angajații cu raporturi de muncă
depline;
6.4. dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a muncii la domiciliu
pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă

2

și poate fi asigurată la distanță în perioada stării de urgență, cu calcularea salariului
în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare
în sectorul bugetar;
6.5. dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a timpului de
staționare pentru salariații care nu sînt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sînt
prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță.
6.6. pe perioada staționării, pentru personalul unităților bugetare finanțate de
la bugetul de stat, inclusiv prin transferuri cu destinație specială, se calculează salariul
în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018;
6.7. se recomandă Casei Naționale de Asigurări Sociale, autorităților publice
locale, instituțiilor publice la autogestiune, care aplică Legea nr. 270/2018,
menținerea pe perioada staționării a salariului conform punctului 6.6.
7. Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (13) din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice, pe durata stării de urgență, procedura de soluționare a
contestațiilor se realizează în scris, fără desfășurarea ședințelor deschise de examinare
a contestațiilor, fără posibilitatea de solicitare de a depune verbal concluzii în fața
Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, însă cu posibilitatea părților de
a înainta Agenției concluzii scrise pe întreaga durată a procedurii de soluționare a
contestației. Comunicarea în acest sens va fi asigurată doar prin mijloace electronice.
8. Prin derogare de la prevederile p. 25 din Dispoziția nr.3 din 23 martie 2020
a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, moratoriul instituit
asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința:
8.1. supravegherii siguranței zborurilor și securității aeronautice;
8.2. supravegherii obligațiilor statului-port și statului-pavilion;
8.3. respectării, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor
maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere;
8.4. combaterii traficului ilicit de transport rutier.
9. Actele permisive eliberate agenților economici, precum și actele eliberate
personalului ce activează în domeniu, de către Agenția Națională Transport Auto și
Autoritatea Aeronautică Civilă, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării
de urgență, se prelungesc cu 60 zile.
10. Se împuternicește Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene să
coordoneze evacuarea cetățenilor Republicii Moldova cu curse aeriene charter.
11. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
11.1. va întocmi listele cetățenilor Republicii Moldova, care intenționează să
revină în Republica Moldova, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui și
domiciliului/reședinței în Republica Moldova.
11.2. va înainta Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
propuneri pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, acordînd prioritate
copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în
dificultate.
12. Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 294/2007
privind partidele politice, pe durata stării de urgență, se permite partidelor politice
utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat în scopul donării acestora pentru reducerea

3

răspîndirii infecției COVID -19, cu transferarea în contul bancar deschis de Ministerul
Finanțelor în acest sens.
13. Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor
sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata
stării de urgenţă.
14. Valabilitatea certificatelor de chei publice pentru semnătura mobilă care a
expirat sau expiră pe durata stării de urgenţă se prelungeşte de drept, pe toată durata
stării de urgenţă.
15. Pe perioada stării de urgență, alcoolul etilic nedenaturat de la poziția tarifară
220710000, destinat utilizării pentru produsele antiseptice (dezinfectanți, biacizi și
cosmetice antibacteriene), este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de
Ministerul Finanțelor, la cererea depusă de către agentul economic.
16. Se scutește de plata accizelor, alcoolul etilic, în volum de 7000 de litri,
acordat cu titlul gratuit de către ZERNOFF S.R.L., cod fiscal 1003600014223,
Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale.
17. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanţelor vor asigura sistarea
temporară a activităţii punctelor de trecere a frontierei de stat „Costești-Stânca”
(frontiera moldo-română) și „Briceni-Rossoșanî” (frontiera moldo-ucraineană),
începând cu data de 29.03.2020 ora 08:00.
18. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa autoritățile
competente ale statelor vecine despre măsurile specificate la punctul 17.
19. Avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării

de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitar-
epidemiologice. Începînd cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații

pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se
sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de
legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură
răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziții.
20. Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la punctul 19 vor lua
măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada
instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la punctul
19 și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.
21. Ministerul Justiției va monitoriza executare punctelor 19-20 ale prezentei
Dispoziții. În cazul în care, organul abilitat conform legii nu va întreprinde măsurile
necesare pentru atragerea la răspundere disciplinară, conform prezentei Dispoziții,
ministrul justiției poate iniția procedura disciplinară cu atragerea la răspundere
disciplinară a persoanelor menționate la punctul 19 din prezenta Dispoziție.
22. Se aprobă Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în
localități, pe perioada stării de urgență, conform anexei.
23. Comisiile pentru situații excepționale locale vor asigura implementarea
Instrucțiunii, cu alocarea resurselor necesare.
24. Se acceptă activarea de către Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a Mecanismului de protecție civilă al

4

Uniunii Europene în vederea desfășurării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției
COVID-19.
25. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va
servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor
vinovate.
26. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei ION CHICU

5
Anexă la Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020
a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină
în localități, pe perioada stării de urgență

1. Prezenta Instrucțiune stabilește modul, criteriile, procedura de instituire a
regimului de carantină în unitățile administrativ–teritoriale de nivelul I, mun. Bălți,
mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, precum și măsurile care urmează să fie adoptate și
executate de către autoritățile administrației publice locale respective.
2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau
separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt
bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor
suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a
infecţiei sau contaminării.
3. Regimul de carantină în cadrul unei unități administrativ–teritoriale de
nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei
Comisiei pentru Situații Excepționale locale.
4. Instituirea regimului de carantină în cadrul unei unități administrativ–
teritoriale se decide în situația înregistrării cazurilor unice (sporadice) de infecție, cu
afectarea a 1% din populația unității administrativ–teritoriale respective), într–o
perioadă de incubație (pentru Covid – 14 zile)
5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, după caz, alte
autorități, acordă sprijin Comisiilor pentru Situații Excepționale locale pentru
desfășurarea acțiunilor care se impun.
6. După stabilirea regimului de carantină, autoritățile din unitățile
administrativ–teritoriale de nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia,
asigură următoarele măsuri:
a) izolarea localității;
b) eliberarea permiselor de circulație;
c) interzicerea intrării/ieșirii din localitate, cu excepția persoanelor ce
desfășoară activități de asigurare a localității cu servicii (poştale, bancare) şi produse
(alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum și lucrători ai
unităților din sectorul agro-alimentar;
d)sistarea circulației transportului, cu excepția celui de tranzit și celui care
asigură vitalitatea localității;
e) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului și în spațiul public cu
excepția: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi
desfășurată la distanță, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare,
medicamente, deplasări pentru acordarea asistenței medicale și pentru alte motive
(lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);

6

f) asistenții sociali, lucrătorii sociali și voluntarii vor asigura livrarea
produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu
respectarea măsurilor de protecție individuală.
7. După stabilirea regimului de carantină, autoritățile administrației publice
locale, de comun Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele măsuri:
a) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieșire, cu respectarea măsurilor
de protecție individuală;
b) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu
instituțiile medico–sanitare teritoriale (care acordă asistență medicală primară);
c) monitorizarea și interzicerea aflării persoanelor în spații publice (străzi,
lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepția deplasărilor permise;
d) verificarea respectării distanței sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;
e) verificarea executării prevederilor hotărârilor/deciziilor emise de organele
competente privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID–19;
f) eliberarea tichetului de intrare pentru unitățile de transport în tranzit prin
localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi
monitorizarea timpul parcurs și ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.
8. Se interzice folosirea unităților de transport de serviciu pentru transportarea
persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecție.
9. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ–teritorială de
nivelul I, mun. Bălți, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia
Comisiei pentru Situații Excepționale locale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv
nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID–19 pentru o
perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu
informarea în scris a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.