DISPOZIȚIA Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 30 octombrie...

DISPOZIȚIA Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 30 octombrie 2021

9
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență,
de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021 privind declararea
stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. S.A. „Energocom” și S.A. „Moldovagaz” vor semna obligatoriu, în ziua
adoptării prezentei dispoziții, un Acord adițional la Contractul-cadru din 15 octombrie
2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pe perioada lunilor octombrie-noiembrie
ale anului 2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia, la necesitate.
2. Prețul de achiziționare a gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” de la
S.A. „Energocom” va acoperi, pe lângă prețul de procurare, cheltuielile operaționale,
taxele și impozitele, și nu va include profitul.
3. La furnizarea gazelor naturale achiziționate de S.A. „Moldovagaz” în temeiul
Contractului-cadru din 15 octombrie 2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, și al
Acordurilor adiționale ulterioare, încheiate conform prevederilor pct.1 al prezentei
dispoziții, nu se va calcula și nu se va aplica rentabilitatea.
4. Prin derogare de la prevederile art.85 alin.(9) din Legea nr. 108/2016 cu privire
la gazele naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va aviza, în
termen de 1 zi, Contractul-cadru din 15 octombrie 2021 și Acordul adițional la
Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale dintre S.A. „Energocom” și
S.A. „Moldovagaz”, perfectat conform prevederilor pct.1 al prezentei dispoziții și
prezentat Agenției de către S.A. „Moldovagaz”.
5. În cazul în care S.A. „Moldovagaz” va fi în imposibilitatea exercitării
obligației/obligațiilor de serviciu public, prevăzute la art.89 și/sau 90 din Legea

nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, și nu va încheia Acord adițional la Contractul-
cadru din 15 octombrie 2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, prevăzut la pct.1

al prezentei dispoziții, în vederea asigurării cu gaze naturale a consumatorilor finali:
5.1. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va elabora și va
prezenta Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în termen de 1 zi,
Planul de acțiuni necesare a fi întreprinse privind impunerea S.A. „Energocom” a

2

obligației de serviciu public stabilită la art.89 și 90 din Legea nr. 108/2016 cu privire la
gazele naturale;
5.2. S.A. „Energocom” va calcula și va prezenta Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică, în termen de 2 săptămâni, cererea privind aprobarea
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor, în temeiul
art.89 și 90 din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, cu anexarea calculelor
justificative;
5.3. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina, în
regim de urgență, cererea privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale, depusă de către S.A. „Energocom” conform pct.5.2. al prezentei
dispoziții, pentru a aproba, în caz de necesitate, prețurile reglementate provizorii.
5.4. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia
electrică, se obligă S.A. „Energocom” să identifice furnizorii de energie electrică care,
în cazul deficitului de energie electrică în sistemul electroenergetic, pot acoperi acest
deficit. La notificarea operatorului sistemului de transport (OST), S.A. „Energocom” va
procura energia electrică necesară pentru acoperirea deficitului respectiv de energie
electrică. Totodată, se obligă furnizorii de energie electrică să procure de la S.A.
„Energocom” energia electrică respectivă conform bilanțurilor prezentate de OST.
6. Î.S. „Moldelectrica”:
6.1. în funcție de regimurile de funcționare și graficele de producere a energiei
electrice prezentate de producători, va estima posibilitatea apariției unui deficit de
energie electrică în sistemul electroenergetic;
6.2. în cazul apariției deficitului, va notifica S.A. „Energocom” despre aceasta,
cu specificarea cantității și perioadei de timp preconizate;
6.3. va negocia cu Compania „Ukrenergo” din Ucraina posibilitatea eșalonării
graficului de compensare fizică a devierilor de energie electrică înregistrate la hotarul
dintre sistemele electroenergetice ale celor două țări și va informa Comisia despre
rezultatul negocierilor.
7. Prin derogare de la prevederile art.68 din Legea 107/2016 cu privire la energia
electrică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va aviza, în termen
de 1 zi, Contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice semnate de
S.A. „Energocom” și furnizorii de energie electrică perfectate conform prevederilor
pct. 5.4 al prezentei dispoziții.
8. S.A. „Energocom” și S.A. „Moldovagaz” vor semna obligatoriu, în ziua
adoptării prezentei dispoziții, un Acord adițional la Contractul-cadru din 15 octombrie
2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, pentru procurarea, în perioada
30 octombrie – 2 noiembrie 2021 inclusiv, a 128 525 MWh de gaze naturale (ceea ce
reprezintă aproximativ 12 milioane m3

), cu stabilirea punctului de intrare IP Alexeevca

și cu posibilitatea prelungirii acestuia, la necesitate.

9. S.A. „Moldovagaz” va achita S.A. „Energocom” costul gazelor naturale
procurate de la S.A. „Energocom” în luna octombrie 2021 – până la data de
20 noiembrie 2021, iar costul gazelor naturale procurate de la S.A. „Energocom” în
luna noiembrie 2021 – până la data de 20 decembrie 2021. în acest scop,
S.A. „Energocom” va semna cu S.A. „Moldovagaz” un contract de cesionare a fluxurilor
băneşti în favoarea S.A. „Energocom”, până la onorarea deplină a obligaţiilor
S.A. „Moldovagaz” faţă de S.A. „Energocom”. Contractul de cesionare a fluxurilor

băneşti este parte integrantă a Contractului-cadru şi a Acordului adiţional la Contractul-
cadru.

10. Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se
publică pe pagina web oficială a Guvernului şi este executorie pentru conducătorii
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai
instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.
11. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA