DISPOZIŢIA nr. 4 din 2 noiembrie 2021

DISPOZIŢIA nr. 4 din 2 noiembrie 2021

5
DISTRIBUIȚI

In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021 privind
declararea stării de urgenţă, pct. 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001,
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPUNE:

1. Dispoziţia nr.2 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
din 29 octombrie 2021 se modifică după cum urmează:
1.1. pct.4, subpct.5.2, pct.6, pct.7, pct.8, pct.9, pct.10, subpct.11.2, pct.12,
pct.17, pct.19, pct.20, inclusiv anexa, se abrogă;
2.2. la pct. 13 , după textul „S.A. „Energocom ” va procura gaze naturale pentru
acoperirea deficitului şi pentru consum curent” se introduce textul „în volum de 12
milioane m3 pentru perioada 30 octombrie 2021 – 2 noiembrie 2021, ”.
2. S.A. „Moldovagaz” va înainta Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Energetică:
2.1. prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (9) din Legea nr. 108/2016 cu
privire la gazele naturale, spre avizare, până la 3 noiembrie 2021, Suplimentul nr.19
al Contractului nr. 1GM-07-11 din 29 decembrie 2006, încheiat între SAP „Gazprom”
şi S.A. „Moldovagaz” privind condiţiile de furnizare a gazelor naturale în Republica
Moldova în perioada anilor 2007-2021;
2.2. până la 4 noiembrie 2021, cererea de ajustare a preţurilor reglementate
pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public, începând
cu data de 01.11.2021, în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi
aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin
Hotărârea ANRE nr. 355 din 13.08.2021.
3. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
3.1. va aviza, până la 5 noiembrie 2021, Suplimentul nr.19 al Contractului
nr. 1GM-07-11 din 29 decembrie 2006, încheiat între SAP „Gazprom” şi
S.A. „Moldovagaz” privind condiţiile de furnizare a gazelor naturale în Republica
Moldova în perioada anilor 2007-2021;
3.2. va aproba, până la 10 noiembrie 2021, preţuri provizorii reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public pentru
S.A. „Moldovagaz”, cu aplicarea acestora începând cu data de 01.11.2021, prin
derogare de la procedurile stabilite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale,
Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică şi Legea nr. 239/2008 cu privire la
transparenţa în procesul decizional;

C om isia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii M oldova

1

3.3. va reexamina, până la 30 noiembrie 2021, preţurile reglementate pentru
gazele naturale în contextul obligaţiei de serviciu public, aprobate conform pct. 3.2 din
prezenta dispoziţie.
4. Ministerul Finanţelor va iniţia procedura de rectificare bugetară în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi o va prezenta Guvernului
Republicii Moldova până la data de 11 noiembrie 2021.
5. Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale va iniţia procesul de
analiză a legislaţiei în domeniul energetic şi va propune un set de modificări în scopul
fortificării securităţii energetice a Republicii Moldova.
6. Pe durata stării de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică nu va elibera licenţe pentru furnizarea gazelor naturale şi nu va aplica
sancţiuni operatorilor de transport de gaze naturale.
7. S.A. „Termoelectrica” va trece, începând cu 3 noiembrie 2021, la producerea
energiei termice şi electrice pe baza gazelor naturale, cu întreruperea utilizării
combustibilului alternativ (păcura) în procesul tehnologic.
8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va pregăti un setl de măsuri pentru
compensarea facturilor la gaze naturale pentru unele categorii de cetăţeni.
9. Se sistează. începând cu 3 noiembrie 2021, activitatea Centrului de dirijare în
Situaţii Excepţionale a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
10. Preşedinţii Comisiilor pentru situaţii excepţionale ale raioanelor,
mun. Chişinău, mun. Bălţi, UTA Găgăuzia vor sista, începând cu data de 3 noiembrie
2021, activitatea Punctelor teritoriale de dirijare în situaţii excepţionale ale Comisiilor
pentru situaţii excepţionale din raioane, mun. Chişinău mun. Bălţi şi UTA Găgăuzia.
11. Nu se acceptă solicitarea SRL „Moldovatransgaz”, privind constatarea
încetării situaţiei excepţionale – situaţie de alertă pe piaţa gazelor naturale, instituită
prin Procesul-verbal nr. 12-53-242-7749 din 13 octombrie 2021 a Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
12. Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, va retrage solicitarea de asistenţă internaţională, transmisă
în conformitate cu pct.20 din Dispoziţia nr.2 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova din 29 octombrie 2021.
13. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt
obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi
alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

2

14. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA