DISTRIBUIȚI

Cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare

de prevenire și control în aplanarea răspândirii

COVID-19 pe teritoriul s.Selemet

 

       În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, Dispoziţiei nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constatărilor Punctului Local de Dirijare în Situaţii Excepţionale Selemet, Comisia pentru Situaţii Excepţionale Selemet, DECIDE:

 

 1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).
 2. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
 3. Comisia locală pentru situații excepționale, va asigura, în decurs de 24 ore, revizuirea tuturor deciziilor/hotărîrilor aprobate din momentul declarării în Republica Moldova a stării de urgență, cu aducerea în concordanță a acestora cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 4. Președintele Comisiei locale pentru situații excepționale va înainta propuneri argumentate Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind necesitatea introducerii măsurilor ce se impun.
 5. Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligați ca, la decizia Serviciului de Informații și Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
 6. Subdiviziunea din s.Selemet, r-nul Cimişlia a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, prin intermediul pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, deserviți de prestatorul menționat, va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020:
 • distribuirea la domiciliu, cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, alocațiilor sociale de stat și altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă și alocații sociale de stat pentru persoane vîrstnice;
 • achitarea prin intermediul oficiilor poștale a plăților sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reședință/domiciliul, asigurînd regim fluidizat de acces al persoanelor și cu respectarea distanței sociale.
 1. Comisionul Î.S. „Poșta Moldovei” pentru distribuirea prestațiilor sociale la domiciliu nu va depăși 1,3% din suma distribuită.
 2. (1) Declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 71 titlul II din Codului fiscal nr.1163/1997, se va efectua pînă la 25 aprilie 2020.

(2) Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua pînă la data de 25 iunie 2020.

             (3) Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice  

             (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai

             societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020.

             (4) Pentru anul 2019 nu sînt supuse auditului obligatoriu:

 1. a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari;
 2. b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor.

             (5) Prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua pînă la  

             29 mai 2020.

 1. Informare audio zilnică prin localitate cu implicarea Postului de Pompieri Voluntari

Selemet.

 1. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a

             Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de  

             tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

 1. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Primăriei Selemet.

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei                                                                   Tatiana Badan

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                      Elena Moraru