DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind
declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25
martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă,
cu excepția: (i) deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi
desfășurată la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii)
deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte
motive justificate și care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei,
necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).
2. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații
publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
3. Se interzice prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de
comercializare a produselor petroliere.
4. Comisiile locale pentru situații excepționale, vor asigura, în decurs de 24 ore,
revizuirea tuturor deciziilor/hotărîrilor aprobate din momentul declarării în Republica
Moldova a stării de urgență, cu aducerea în concordanță a acestora cu dispozițiile
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
5. Deciziile/hotărîrile, aprobate de Comisiile locale pentru situații excepționale,
care vin în contradicție cu Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării
de urgență, cu Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și cu
Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se abrogă în
următoarea zi din momentul aprobării prezentei Dispoziții.
6. Se introduce regimul de carantină în satele Bălceana și Sofia, raionul
Hîncești, în baza demersului Comisiei pentru situații excepționale a raionului Hîncești.
7. Președinții Comisiilor locale pentru situații excepționale vor înainta propuneri
argumentate Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind
necesitatea introducerii măsurilor ce se impun.
8. Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale vor asigura evidența unică a informației cu privire la persoanele
infectate cu COVID-19, persoanele aflate în contact cu cele infectate, persoanele aflate
în regim de autoizolare/carantină.
9. Ministerul Afacerilor Interne va asigura:
9.1 repunerea în drepturi a străinilor, care nu au respectat termenul de depunere la
autoritatea competentă pentru străini a cererii de acordare/prelungire a dreptului de
ședere, precum și celor care nu au respectat termenul de executare a deciziilor de
returnare de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă se constată că aceste fapte au
survenit datorită restricțiilor impuse pentru prevenirea răspîndirii epidemiei virusului

2
COVID-19 și la data instituirii stării de urgență se aflau legal pe teritoriul Republicii
Moldova;
9.2 nesupunerea sancționării contravenționale, în conformitate cu art.333 alin.(1)
Cod Contravențional, a străinilor, care vor părăsi teritoriul Republicii Moldova în
termen de 30 zile de la data ridicării stării de urgență, cu condiția că aceștia se aflau
legal în Republica Moldova la data instituirii stării de urgență.
10. Prin derogare de la art. 80 alin.3 din Codul serviciilor media audiovizuale, în
perioada de acțiune a stării de urgență, Ședințele Consiliului Audiovizualului sînt
deliberative cu prezența a cel puțin 4 membri. Consiliul Audiovizualului adoptă decizii
cu votul majorității membrilor prezenți.
11. Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de
conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligați ca, la decizia
Serviciului de Informații și Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor,
transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin
eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu
privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
12. Serviciul de Informații și Securitate aprobă și face publică lista de surse cu
conținut online care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la
măsurile de protecție și prevenire.
13. Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, la
decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de
Informații și Securitate, au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din
Republica Moldova la sursele menționate la punctul 11, cu informarea utilizatorilor.
14. Instituțiile bancare, care au semnat cu Casa Națională de Asigurări Sociale
contract privind serviciile de distribuire a prestațiilor sociale, în regim de urgență, vor
prezenta Casei Naționale de Asigurări Sociale informația privind beneficiarii de conturi
de salariu, deserviți prin intermediul instituției, conform formatului agreat de părți.
15. Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza informației prezentate de
instituțiile bancare, va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020, transferul prestațiilor sociale
(indemnizațiile familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații paternale,
indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă) la conturile bancare de salariu ale
beneficiarilor.
16. Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor
sale, pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, deserviți de prestatorul
menționat, va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020:
16.1 distribuirea la domiciliu, cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, a pensiilor, alocațiilor sociale de stat și altor prestații sociale pentru
beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă și alocații sociale de stat pentru persoane
vîrstnice;
16.2 achitarea prin intermediul oficiilor poștale a plăților sociale beneficiarilor,
indiferent de viza de reședință/domiciliul, asigurînd regim fluidizat de acces al
persoanelor și cu respectarea distanței sociale.
17. Casa Națională de Asigurări Sociale va asigura transmiterea listelor
beneficiarilor tuturor tipurilor de plăți sociale (suport financiar, suport unic, ajutor social

3
și ajutor social pentru perioada rece a anului), inclusiv transferul mijloacelor financiare
necesare în acest sens în primele zile de plată a lunii.
18. Comisionul Î.S. „Poșta Moldovei” pentru distribuirea prestațiilor sociale la
domiciliu nu va depăși 1,3% din suma distribuită.
19. Prin derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire
la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, pe durata stării de urgență,
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, va delega, în caz de necesitate,
instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale, dreptul de a
desfășura de sine stătător procedurile de achiziții publice de medicamente, alte produse
de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și controlul infecției
COVID–19.
20. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice
de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 pe durata stării de
urgență, se permite instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale și
raionale, achiziționarea medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive
medicale, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19, în sumă de pînă
la 800.000 (opt sute mii) lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.
21. Instituțiile medico–sanitare publice republicane, municipale și raionale, care
vor efectua proceduri de achiziții publice în ordinea punctele 19 și 20 din prezenta
Dispoziție, vor încheia contracte de achiziții publice bilaterale (excuzînd Centrul pentru
achiziții publice centralizate în sănătate) cu operatorii economici, cu respectarea tuturor
clauzelor–standard ale Contractului–model de achiziții publice, aprobat prin anexa la
Regulamentul privind achiziționarea de medicamente, alte produse de uz medical,
dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a
dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical,
servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale pentru necesităţile sistemului de
sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru
achiziții publice centralizate în sănătate.
22. Instituțiile medico–sanitare publice republicane, municipale și raionale, care
vor efectua proceduri de achiziții publice în ordinea punctelor 19 și 20 din prezenta
Dispoziție, vor raporta efectuarea procedurilor respective, precum și prezentarea
Contractelor de achiziții publice încheiate, către Centrul pentru achiziții publice
centralizate în sănătate, care va efectua supravegherea și monitorizarea executării
contractelor de achiziții publice încheiate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în
sănătate.
23. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va asigura în regim de
urgență, utilizînd procedura de negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de
participare, instituțiile medico-sanitare publice cu echipamente de protecție (mănuși,
măști, ecrane de protecție, respiratoare, combinezoane de protecție), estimate pentru
numărul de pacienți conform scenariului III de răspîndire a infecției COVID-19, în
conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, pentru pozițiile și
cantitățile care nu au fost contractate.

4
24. Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (5) din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 se permite plata în avans pentru achizițiile
de medicamente, echipamente de protecție (mănuși, măști, ecrane de protecție,
respiratoare, combinezoane de protecție) necesare pentru prevenirea și controlul
infecției COVID–19.
25. (1) Se instituie moratoriu, pînă la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de
stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii
tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind
respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa
locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor
persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de
către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii
nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului
fiscal nr.1163/1997, ale Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital, ale Legii
nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor
acte normative care reglementează controlul de stat.
(2) În partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra
controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal al
Republicii Moldova nr.1149/2000.
(3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se
aplică pînă la data de 1 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii moratoriului în condiţiile
alin.(16).
(4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:
a) în cadrul urmăririi penale;
b) de Banca Naţională a Moldovei;
c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privinţa persoanelor fizice şi
juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări
sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă
stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat
stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor,
autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor
fapte;
g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a
acestora în baza Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării
informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;
h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în
cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care
desfăşoară activitate de întreprinzător;
i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public
naţional;
j) în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.

5
(5) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazurile în care există un pericol
iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi
pentru mediu, organul abilitat cu funcţii de control adresează Cancelariei de Stat un
demers privind iniţierea controlului de stat la faţa locului, în care se indică:
a) datele de identificare a persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la
faţa locului;
b) motivele iniţierii controlului de stat la faţa locului;
c) obiectul, scopul şi metoda controlului de stat la faţa locului;
d) durata efectuării controlului de stat la faţa locului;
e) data efectuării ultimului control de stat la faţa locului;
f) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;
g) cauzele şi motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin
solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentaţiei şi a altor
informaţii prin intermediul serviciilor poştale sau prin sistemul de poştă electronică, sau
prin telefon/fax, inclusiv a informaţiilor pe care, conform legii, persoana care desfăşoară
activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;
h) perioada de activitate supusă controlului.
(6) Moratoriu nu se aplică în cazurile de constatare la faţa locului a faptului
producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea.
(7) Moratoriu nu se aplică în cazurile controlului modului de formare și aplicare a
prețurilor.
(8) Cancelaria de Stat analizează demersul privind iniţierea controlului de stat la
faţa locului şi se expune prin decizie, în aceeaşi zi, asupra necesităţii efectuării acestuia.
(9) Controlul de stat la faţa locului nu se efectuează dacă situaţiile prevăzute la
alin.(5) pot fi remediate în afara acestuia sau dacă Cancelaria de Stat a respins demersul
privind iniţierea controlului de stat la faţa locului.
(10) Controlul de stat la faţa locului se desfăşoară în conformitate cu procedura
stabilită de lege pentru controalele inopinate, cu respectarea restricţiilor prevăzute de
prezenta Dispoziție şi decizia Cancelariei de Stat.
(11) Organului abilitat cu funcţii de control i se interzice, în procesul realizării
controlului de stat la faţa locului prevăzut la alin.(4) lit.c)–j) şi alin.(5), să ridice bunuri,
documente sau dispozitive de stocare a datelor. Organul abilitat cu funcţii de control
este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de
stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
(12) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau
video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor ori persoana care desfăşoară
activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acţiuni, organul abilitat cu
funcţii de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de
individualizare a fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de
către organul abilitat cu funcţii de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu
de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.
(13) În procesul realizării controlului prevăzut la alin.(4) lit.c)–j) şi alin.(5),
organului abilitat cu funcţii de control i se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe
bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la
suspendarea completă a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în
care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.

6
(14) Se interzice efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfăşurare a
activităţii sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de
întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravenţiilor prevăzute la art.542,
55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124,
131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895,
1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282,
284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 şi 345 din Codul contravenţional al Republicii
Moldova nr.218/2008, dacă subiectul contravenţiei este persoana fizică sau juridică care
desfăşoară activitate de întreprinzător.
(15) Se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de
stocare a datelor în cazul constatării contravenţiilor specificate la alin.(14). Organul
autorizat cu efectuarea percheziţiei este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video
de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau
să preleveze mostre din acestea.
(16) Controlul de stat la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de
aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, iniţiat
în domeniile indicate alin.(1) și alin.(2), se finalizează în ordinea general stabilită.
(17) Rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în modul stabilit de
legislaţie.
26. (1) Declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri
imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii
individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de
salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt
înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea
operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 7 1 titlul II din Codului fiscal
nr.1163/1997, se va efectua pînă la 25 aprilie 2020.
(2) Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru
primul trimestru al anului 2020 se va efectua pînă la data de 25 iunie 2020.
(3) Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele
fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai
societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020.
(4) Termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale
sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de
urgențe declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020.
(5) Termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal întocmit în
perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020, iar termenul de
depunere a contestațiilor aferent deciziilor/acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat aduse la
cunoștință în perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 15 iunie 2020.
(6) Pentru anul 2019 nu sînt supuse auditului obligatoriu:
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor.
(7) Prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua
pînă la 29 mai 2020.
27. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia
Republicii Moldova spre Republica Moldova, operate de compania aeriană:

7
– AIR MOLDOVA, din 24 martie 2020, CHISINAU – PARIS (BEAUVAIS) –
CHISINAU;
– FLYONE, din 25 martie 2020, CHISINAU – LONDRA (SOUTHEN) –
CHISINAU;
– AIR MOLDOVA, din 25 martie 2020, CHISINAU – PARIS (BEAUVAIS) –
CHISINAU;
– FLYONE, din 26 martie 2020, CHISINAU – ISTANBUL– CHISINAU;
– FLYONE, din 26 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA – CHISINAU.
28. Se autorizează intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de
trecere a frontierei de stat Giurgiulești – Galați către Portul Internațional Liber
„Giurgiulești” direct, fără oprire, a 10 cetățeni români, angajați ai S.C. „Multraship
România S.R.L.”, care prestează servicii de remorcaj și pilotaj la manevrele de sosire și
plecare a navelor în/din port. Poliția de Frontieră va asigura însoțirea mijloacelor de
transport ale persoanelor de la punctul de intrare pînă la remorcher.
29. Agenţii economici din raioanele de est, înregistraţi la Agenţia Servicii
Publice, vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor la posturile vamale autorizate
de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export şi a plăţilor pentru
poluarea mediului, cu perfectarea autorizației sanitar-veterinare de
funcţionare/certificatul de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor, includerea
în registrul operatorilor din domeniul fitosanitar, cu efectuarea controlului la faţa
locului, precum și efectuarea controlului Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor în posturile de inspecție la frontieră cu condiția rămînerii mărfurilor pe
teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova.
30. Prin derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1001 din 19/2001 ,,Cu
privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale
Republicii Moldova”, pe perioada declarării stării de urgență, conform Hotărîrii
Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020, la importul produselor supuse controlului
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor se vor aplica procedurile conform
anexei la această dispoziție.
31. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va
servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor
vinovate.
32. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei ION CHICU