DISTRIBUIȚI

   Examinând proiectul bugetului local în prima lectură, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din  Legea nr. 436/2006  privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale; art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale; art. 47 şi 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului Metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 209/2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07din 04.11.2019, Consiliul Local Selemet DECIDE:

1.Se aprobă bugetul Primăriei s.Selemet pe anul bugetar 2020 la:

  Venituri în sumă de 6727,0 mii lei,

  Cheltuieli în sumă de 6727,0 mii lei.

 1.1. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local se prezintă în anexa nr. 1

 1.2. Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2

  1.3. Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe  se prezintă conform anexei nr. 3 

  1.4. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din primăria s.Selemet, confo  anexei nr. 4

 1.5. Nomeclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către Primăria s.Selemet  se prezintă în anexa nr. 

  1. Primarul, în comun cu conducătorii instituţiilor bugetare va asigura respectarea următoarelor prevederi:

2.1. Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

       2.2. Legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

      2.3. Utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la       

              bugetul de stat;

       2.4. Achitarea datoriilor creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2020 ale autorităţilor/  

               instituţiilor bugetare din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an;

  • Raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

 

  1. Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de  

       necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi  

       menţinerea echilibrului bugetar;

 

  1. Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri   

       publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.

 

  1. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Primarului

      satului şi contabilului-şef al primăriei Selemet.

 

  1. Prezenta decizie intră în vigoare de la data de 01.01.2020.

 

                                                                              Anexa nr. 1

la şedinţa Consiliului Local Selemet

  1. 11/1 din 16.12.2019

    Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2020

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

I.                  VENITURI, total

      1

6727,0

Inclusiv transferuri dela bugetul de stat

 

5186,9

II.               CHELTUELI, total

      2

6727,0

Inclusiv: Cheltuieli recurente total

 

6727,0

           dintre care: cheltuieli de personal

 

4283,0

III.           SOLD BUGETAR

 

 

IV.            SURSELE DE FINANŢARE, total

 

 

Inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)

 

 

 

 

 

 

 

 

        Anexa nr. 2

la şedinţa Consiliului Local Selemet

  1. 11/1 din 16.12.2019

 

                                 Sinteza  veniturilor bugetului local pe anul 2020

 

Denumirea

Cod

Eco (k6)

Suma, mii lei

Venituri total:inclusiv

 

6727,0

Impozitul pe venit persoanelor fizice

111110

517,7

Impozitul funciar total:

 

394,2

Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

113161

344,5

Inpozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni

113171

49,7

Impozitul pe bunurile imobiliare total:

 

25,8

–          alte persoane juridice

113210

2,8

–          alte persoane fizice

113220

11,5

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de întrprinzător din valoarea estimată (de piata) a bunilor imobiliare

113230

8,2

Impozitul pe bunurile imobiliare,achitate de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață)a bunurilor

113240

3,3

Taxele locale total:

 

68,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

7,0

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

114418

61,0

Taxa pentru patenta de întreprinzător

114522

3,0

Plata pentru arenda terenurilor cu destinatie agricola

141522

126,3

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

405,1

Transferuri de la bugetul de stat

 

5186,9

          -destinaţie generală

 

1467,8

         – destinaţie specială

 

2908,6

          -de compesare

 

394,2

          -fond rutier

 

416,3

 

 

Anexa nr. 3

la şedinţa Consiliului Local Selemet

  1. 11/1 din 16.12.2019

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei

funcţionale şi pe programe pe anul 2020

 

Denumirea

Cod

Eco (k6)

Suma, mii lei

 Primăria s Selemet

Org1-1259

6727,0

Cheltueli curente,în total

(2+3)-3192

6727,0

I      Aparatul primarului

Org2-10890

 

Resurse, total

 

1390,6

Resurse generale

 

1384,6

Resurse colectate de autorităţi/institutii bugetare

 

6,0

Cheltueli, total

 

1390,6

Remunerarea muncii

211180

785,7

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

180,7

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

35,4

Energia electrică

222110

70,0

Alte servicii comunale

222190

1,8

Servicii informationale

222210

20,0

Servicii de telecomunicatii

222220

15,0

Servicii de transport   

222400

2,5

Servicii de reparaţie curente

222500

84,0

Formarea profisională

222600

1,0

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

2,0

Servicii bancare

222970

2,0

Servicii poştale

222980

11,0

Servicii neatribuite altor aliniate

222990

20,0

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

0,5

Alte cheltuieli curente

281900

5,0

Masini și utilaje

314110

15,0

Combustibil carburanţi şi lubrifianţi

331110

75,0

Piese de schimb

332110

4,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

20,0

Materiale de constructie

337110

20,0

Alte materiale

339110

20,0

Aparatul Primarului Apeduct

10890/0630

140,0

Resurse colectate de autorităţi/institutii bugetare

 

140,0

Energia electrică

222110

90,0

Alte servicii comunale

222990

35,0

Materiale de constructie

337110

15,0

Aparatul Primarului Gospodaria Comunala

10890/0620

30,0

Servicii neatribuite altor mteriale

222990

20,0

Materiale de constructie

337110

10,0

Aparatul Primarului Piata

 

35,0

Energia electrică

222110

5,0

Servicii neatribuite altor aliniate

222990

30,0

Aparatul Primarului Iluminarea stradala

 

15,0

Energia electrică

222110

15,0

Aparatul Primarului Gaz

10890/0432

1,0

Pregatirea proiectelor

319240

1,0

Aparatul Primarului i Prosop

10890/0820

65,0

Servicii de protocol

222920

10,0

Servicii neatribuite altor mteriale

222990

35,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

5,0

Materiale de constructie

337110

15,0

Aparatul Primarului Fond Rutier

10890/0451

416,3

Reparații capitale ale construcțiilor speciale

312120

416,3

II Grădiniţa de copii

10389/0911

 

Resurse, total

 

2374,5

Resurse generale

S3

2194,1

Resurse colestate de autorităţi/ instituţii bugetare

S3

180,4

Cheltueli, total

 

2374,5

Remunerarea muncii

211180

1118,4

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

255,4

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

49,9

Energia electrică

222110

85,0

Alte servicii comunale

222190

1,8

Servicii informationale

222210

2,6

Servicii de telecomunicatii

222220

5,0

Servicii de reparaţie curente

222500

30

Formare profisionala

222600

2,0

Servicii poştale

222980

3,5

Servicii bancare

222970

3,0

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

1,5

Servicii neatribuite altor aliniate

222990

7,0

Compensatii

272500

14,0

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

1,0

Masini și utilaje

314110

20,0

Unelte și scule,inventar de producere și gospodăresc

316110

25,0

Procurarea altor mijloace fixe

318110

6,0

Combustibil carburanţi şi lubrifianţi

331110

105,0

Produse alimentare

333110

541,4

Medicamente si materiale sanitare

334110

2,0

Materiale pentru scopuri didactice,stiintifice si alte scopuri

335110

5,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

40,0

Materiale de constructie

337110

25,0

Accesorii de pat îmbrăcăminte încălțăminte

338110

10,0

Procurarea altor materiale

339110

15,0

III Şcoala muzicală

13102/0950

 

Resurse, total

 

758,2

Resurse generale

S3

714,5

Resurse colestate de autorităţi/ instituţii bugetare

S3

43,7

Cheltueli, total

 

603,1

Remunerarea muncii

211180

560,8

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

128,6

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

25,1

Energia electrică

222110

8,0

Servicii de telecomunicatii     

222220

1,0

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

1,0

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

0,2

Servicii bancare

222970

0,7

Combustibil carburanţi şi lubrifianţi

331110

30,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

2,2

Materiale de constructie

337110

0,6

IV Muzeul

13103/0820

 

Cheltueli, total

 

143,5

Remunerarea muncii

211100

102,4

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

23,6

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

4,6

Servicii bancare

222970

0,3

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

0,1

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

0,5

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

5,0

Materiale pentru scopuri didactice,ştiinţifice şi alte scopuri

335110

2,0

Materiale de constructie

337110

5,0

IV Biblioteca

06608/0820

 

Cheltueli, total

 

159,3

Remunerarea muncii

211180

101,7

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

23,4

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

4,6

Energia electrică

222110

5,0

Servicii informaţionale

222210

2,3

Servicii de telecomunicatii

222220

1,0

Formare profisionala

222600

1,0

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

0,5

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

0,5

Servicii bancare

222970

0,3

Servicii poştale

222980

6.0

Alte mijloace fixe(procurarea cartilor)

318110

6,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

5,0

Materiale de constructie

337110

2,0

V Formaţia folclorică Cununiţa

13106/0820

 

Cheltueli, total

 

117,1

Remunerarea muncii

21118 0

89,3

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

20,5

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

4,1

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

3,0

Servicii bancare

222970

0,2

VI. Ansamblu de dans Mărunţica

13107/0820

 

Cheltueli, total

 

109,8

Remunerarea muncii

211100

83,6

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

19,2

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

3,8

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

3,0

Servicii bancare

222970

0,2

VII.Căminul cultural

06609/0820

 

Cheltueli, total

 

416,7

Remunerarea muncii

211180

250,1

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

57,5

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

11,3

Energia electrică

222110

15,0

Alte servicii comunale

222190

1,8

Servicii de telecomunicatii

222220

1,0

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

1,0

Servicii de protocol

222920

5,0

Servicii bancare

222970

1,0

Servicii poştale

222980

1,0

Servicii neatribuite altor aliniate

222990

5,0

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

0,5

Combustibil carburanţi şi lubrifianţi

331110

10,0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

10,0

Materiale de constructie        

337110

10,0

Procurarea altor materiale

339110

36,5

Masuri sportive

10890/0812

50,0

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

50,0

Tineret și spor

10890/0813

15,0

Procurarea altor materiale

339110

15,0

VIII Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi

13108/1040

 

Cheltueli, total

 

413,7

Remunerarea muncii

211180

258,9

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

59,6

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

11,7

Energia electrică

222110

10,0

Servicii informaţionale

222210

4,8

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

222710

0,5

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

336110

5,0

Produse alimentare

333110

45,5

Medicamente şi materiale sanitare

334000

1,0

Servicii poştale

222980

0.5

Combustibil carburanţi şi lubrifianţi

331110

17,0

Indemnizaţie  pentu incapacitatea temporară de muncă

273500

0,5

Cantina Socială

15263/1099

 

Cheltueli, total

 

13,1

Remunerarea muncii

211180

10,2

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

212100

2,4

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării

212210

0,5

VII.Primăria Selemet

03068/0169

 

Cheltueli, total

 

63,2

Servicii neatribuite altor aliniate

222990

63,2

 

 

                    Anexa nr. 4

la şedinţa Consiliului Local Selemet

  1. 11/1 din 16.12.2019

 Efectivul–limită a unităţilor de personal  a autorităţilor/instituţiile

finanţate din bugetul local

 

Denumirea

Cod

Org1/Org2

Efectivul de personal, unităţi

Primaria Selemet

03068

68,28

Aparatul primarului Selemet

10890

15,5

Grădiniţa Selemet

10389

24,0

Şcoala de Muzică Selemet

13102

10,28

Muzeul Selemet

13103

2,0

Biblioteca Selemet

06608

2,0

Formaţia folclorică Cununiţa Selemet

13106

2,0

Căminul Cultural Selemet

06609

5,0

Ansamblul de dans Mărunţica Selemet

13107

2,0

Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi Selemet

13108

5,5

 

 

 

 

Contabil şef                                                    Silvia Aramă