ANUNȚ! Primăria satului Selemet anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de...

ANUNȚ! Primăria satului Selemet anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţia publică de învăţământ preşcolar Grădiniţa de copii „Luminiţa”

28
DISTRIBUIȚI

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi
director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului
Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22
mai 2015), cu modificările ulterioare prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 964 din 07
octombrie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06 noiembrie 2015).
La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:
 Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 Au studii superioare universitare;
 Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 2 ani;
 La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de
65 ani;
 Cunosc limba română;
 Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea
funcţiei;
 Nu au antecedente penale;
 Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m) şi n) din
Codul Muncii

Dosarului de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:
 Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a
Regulamentului);
 Copia actului de identitate;
 Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 Copia carnetului de muncă;
 Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);

 Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de
vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
 Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,
inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.
Candidaţii pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul, în
termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului 02.10.2020, la
secretariatul Primăriei satului Selemet.
Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 0241 39238