Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă a...

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă a personalului din unităţile bugetare APL Selemet

102
DISTRIBUIȚI
 1. Dispoziţii generale
 2. Regulament – privind aprobarea modului de stabilire a sporului pentru performanţă pentru personalul din unităţile bugetare APL Selemet (în continuare – Regulament-) stabileşte cadrul general de organizare şi evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului în raport cu cerinţele posturilor, în baza criteriilor de evaluare, în scopul stimulării individuale a personalului de a obţine rezultate optime în activitate.
 3. Sporul la salariu, stabilit pentru performanţe profesionale individuale în muncă, poartă caracter stimulator şi este bazat pe calitatea muncii, aportul şi profesionalismul angajatului, obiectivitate şi imparţialitate şi se stabileşte şi se achită în funcţie de aportul angajatului la obţinerea rezultatelor.
 4. Prevederile prezentului Regulament se utilizează de către unitatea bugetară pentru elaborarea actului normativ cu caracter intern, ce se va aplica tuturor angajaţilor din uniatea bugetară, cu excepţia persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică .
 5. Aprecierea aportului angajatului la obţinerea rezultatelor şi evaluarea performanţelor individuale ale acestuia se realizează de către evaluator.
 6. Evaluatorul este persoana din cadrul unităţii bugetare, cu atribuţii de conducere a subdiviziunilor/instituţiei în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul sau după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat.
 7. Evaluarea performanţelor se va efectua trimestrial.
 8. Sporul pentru performanţă se acordă lunar conform performanţei individuale obţinute, concomitent cu salariul şi se aplică pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activităţii desfăşurate în trimestrul precedent.
 9. Prima evaluare a performanţelor angajaţilor se va realiza în luna decembrie. Calificativul de evaluare stabilit în luna decembrie 2018 se va aplica la determinarea sporului pentru performanţă pentru lunile decembrie 2018 – martie 2019.

 

 1. Procesul de evaluare a activităţii profesionale

Secţiunea 1 Criteriile de evaluare

 1. Prin criteriile de evaluare se apreciază abilităţile profesionale şi aptitudinile necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a îndeplini sarcinile de bază şi suplimentare.
 2. Aprecierea aportului salariatului la obţinerea rezultatelor se va realiza în baza următoarelor criterii generale de evaluare:
 • Cunoştinţe şi experienţa;
 • Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
 • Conceptualizare şi responsabilitate, inclusiv decizională;
 • Conducere, coordonare şi supervizare (suplimentar pentru funcţiile de conducere);
 • Comunicare;
 • Volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate.
 1. După caz, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de atribuţiile specifice unor subdiviziuni/funcţii, prin actul normativ cu caracter intern al unităţii bugetare pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare sau substituite unele din criteriile enumerate care nu au relevanţă pentru activităţile specifice desfăşurate.
 2. La elaborarea actului normativ cu caracter intern şi definirea criteriilor de evaluare, unităţile bugetare care au în subordine instituţii cu funcţii specifice altor domenii vor coordona actul normativ cu autorităţile responsabile de domeniul respectiv.
 3. Unităţile bugetare elaborează nivelele de manifestare a fiecărui criteriu (cîte 4 la fiecare criteriu), în funcţie de categoria de personal din care face parte persoana evaluată (funcţie de conducere, funcţie de execuţie, personal auxiliar etc.), orientîndu-se după indicatorii descrişi în anexa nr.1 la prezentul Regulament .
 4. Pe baza criteriilor menţionate la pct. 10 şi 11, evaluatorul acordă note de la 1 (reprezentînd nivel minim) la 4 (reprezentînd nivel maxim), fără zecimi, nota exprimînd aprecierea nivelului de manifestare a fiecărui criteriu prevăzut în fişa de evaluare a fiecărui angajat (anexa nr.2 ) la prezentul Regulament.
 5. Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
 6. Evaluatorul şi persoana evaluată pot să anexeze la fişa de evaluare documente/materiale relevante procesului şi rezultatelor evaluării.

Secţiunea 2 Calificativele de evaluare

 1. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
 2. a) între 1,00 – 1,50 – „nesatisfăcător”. Performanţa este cu mult sub standard;
 3. b) între 1,51 – 2,50 – „satisfăcător”. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor care trebuie atins şi de angajaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă;
 4. c) între 2,51 – 3,50 – „bine”. Performanţa se situează în limitele superioare ale standardelor şi performanţelor realizate de către ceilalţi angajaţi;
 5. d) între 3,51 – 4,00 – „foarte bine”. Persoana necesită o apreciere specială deoarece performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi angajaţi.
 • Metodologia de stabilire a sporului pentru performanţă
 1. Valoarea totală planificată/alocată pentru calcularea mijloacelor financiare aferente sporului de performanţă constituie 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară.
 2. Limitarea sporului pentru performanţă la nivel de angajat se reglemetează prin actul normativ cu caracter intern.
 3. Conducătorul unităţii bugetare emite un act administrativ privind aporul de performanţă acordat lunar fiecărui angajat, după modelul din anexa nr.3.
 4. Salariaţilor, care au fost sancţionaţi disciplinar, pe perioada sancţiunii, nu li se acordă sporul pentru performanţă. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a angajatului, sporul se va acorda în modul stabilit.
 5. Personalul, care nu a fost sancţionat disciplinar, dar a obţinut la evaluarea performanţelor trimestriale calificativele „nesatisfăcător” sau „satisfăcător”, nu vor beneficia de spor pentru performanţă.

 

Anexa nr.2

                                                                                                                                 la Decizia

                                                                                                                       nr.9/20 din 14.12.2018

 

CRITERIILOR DE EVALUARE

ŞI A MODULUI DE STABILIRE A PUNCTAJULUI PENTRU FIECARE CRITERIU

Indicatorii principali care vor fi luaţi în calcul la nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare, în raport cu cerinţele postului celui evaluat, sunt:

1. Cunoştinţe şi experienţă – se referă la totalitatea cerinţelor de studii, cunoştinţe şi experienţă necesare pentru exercitarea sarcinilor postului

1.1

Cunoştinţe specifice domeniului și experiență profesională

1.2

Abilităţi de aplicare a cunoștințelor specifice domeniului în situaţii diverse

1.3

Competenţe profesionale = uşurinţa de a selecta şi utiliza adecvat cunoştinţele şi abilităţile în vederea rezolvării cu succes a unor situaţii

1.4

Abilităţi în utilizarea calculatoarelor, echipamentelor informatice sau a altor tehnologii sau echipamente de lucru moderne

1.5

Disponibilitatea de a învăţa

2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor – măsoară gradul de dificultate întîlnit, măsura în care în care persoana evaluată depăşeşte limitele cunoştinţelor şi experienţei deţinute, precum şi capacităţile legate de imaginaţie, inventivitate şi intuiţie în exercitarea sarcinilor

2.1

Nivelul cantitativ şi calitativ al sarcinilor realizate

2.2

Nivelul de implicare în îndeplinirea atribuțiilor

2.3

Creativitate şi spirit de iniţiativă

2.4   

Încadrarea în termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor şi soluţionarea problemelor

3.    Conceptualizare şi responsabilitate decizională – măsoară amploarea activităţilor conceptuale aferente postului, libertatea de acţiune şi decizie asociate acestuia, precum şi evaluează impactul lor asupra unităţii

3.1

 Capacitatea de concepţie, analiză şi sinteză

3.2

 Viabilitatea soluţiilor propuse şi capacitatea de implementare a deciziilor

3.3

Capacitatea de a lucra independent

3.4

Măsura în care opiniile formulate şi acţiunile întreprinse influenţează rezultatele subdiviziunii/instituţiei

4.   Conducere, coordonare şi supervizareaplicabil doar personalului de conducere – se referă la responsabilităţile de conducere şi/sau coordonare a altor posturi şi la nivelul de exprimare a unor opinii/raţionamente de specialitate

4.1

Capacitatea de coordonare a echipei

4.2

Dezvoltarea abilităților personalului din subordine

4.3

Competenţa decizională

4.4

Capacitatea de a delega atribuţii

4.5

Capacitatea de control

4.6

Capacitatea de a lucra în echipă

5. Comunicare – se referă la nivelul şi impactul comunicării în cadrul şi/sau în afara unităţii. Include mijloace de realizare a comunicării, de la interacţiune personală la comunicări telefonice şi/sau scrise. Evaluează capacitatea de persuasiune şi negociere asociate cu atribuţiile de comunicare a postului

5.1

Capacitatea de a comunica, atît oral cât şi scris, claritatea ideilor, concizia în scris

5.2

Capacitatea de persuasiune şi negociere asociate cu atribuţiile de comunicare a postului

5.3

Capacitatea de consiliere – aplicabil doar personalului de conducere

5.4

Capacitatea de îndrumare – aplicabil doar personalului de conducere

6. Volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate– se apreciază volumul şi calitatea/plenitudinea sarcinilor executate cu erori minime, precum şi capacitatea de realizare a acestora cu costuri minime prin folosirea şi gestionarea resurselor disponibile în conformitate cu termenele stabilite

6.1

Sarcinile sînt îndeplinite sub nivelul, cu depăşirea termenelor stabilite, resursele disponibile nu sînt utilizate în modul corespunzător, deseori face greşeli în realizarea sarcinilor

6.2

Sarcinile sînt îndeplinite în cuantumul planificat, în termenele stabilite, în limitele resurselor disponibile, uneori face greşeli în realizarea sarcinilor

6.3

Sarcinile sînt realizate peste nivelul planificat, în termene reduse, cu exactitate, cu resurse minime, nu face greşeli în realizarea sarcinilor

 

Anexa nr.4

                                                                                                                                 la Decizia 

                                                                                                                      nr.9/20 din 14.12.2018

                                                 Fişă de evaluare

a performanţelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetară

 1. Date generale

Unitatea bugetară

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate

 

Funcţia deţinută

 

Subdiviziunea structurală

 

Perioada evaluată

de la:

până la:

 

 1. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare

Nr.

crt.

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale

Nota

Comentarii

1.

Cunoştinţe şi experienţă

 

 

2.

Complexitate, creativitate şi diversitate

 

 

3.

Conceptualizare şi responsabilitate decizională

 

 

4.

Conducere, coordonare şi supervizare

 

 

5.

Comunicare

 

 

6.

Volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate

 

 

7.

…..

 

 

8.

……

 

 

 

Nota finală a evaluării

 

 

 1. Calificativul final al evaluării

 

 

 1. Rezultate deosebite

1.

2.

 

 1. Dificultăţi întîmpinate în perioada evaluată

1.

2.

 

 1. Comentariile salariatului evaluat

 

 

 

Evaluatorul (nume, funcţia, semnătura)

 

 

Data:

Semnătura salariatului evaluat

 

Data:

Anexa nr.3

                                                                                                                                           la Decizia

                                                                                                                       nr.9/20 din 14.12.2018

 

Model de act administrativ

emis de către conducătorul unităţii bugetare

 

 

ORDIN/DISPOZIŢIE

 1. ____ din __ _________ ____

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanţă

 

În temeiul prevederilor art. 16 al Legii nr. 270/2018privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1321 din 12.12.2018 privind aprobarea modului de stabilire a sporului pentru performanţă pentru personalul din sectorul bugetar,

 

ORDON/DISPUN:

 

 1. A achita sporul pentru performanţă pentru luna_____ anul _____ în sumă totală de ________ lei.
 2. Lista nominală, calificativul final şi sporul aferent fiecărui angajat se anexează.
 3. Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanţă de la începutul anului constituie _________ lei, ceea ce reprezintă ___% din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanţă.
 4. Responsabilitatea executării prezentei dispoziţii se pune în seama d-nei Aramă Silvia, contabil şef al primăriei .
 5. Controlul asupra оndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama  primarului satului Tatiana Badan.

 

 

 

___________________                                                            _________________                                                             ____________

(funcţia conducătorului)                          (semnătura)                    (numele, prenumele)