IMPORTANT!

IMPORTANT!

7
DISTRIBUIȚI

Aduc la cuno$tinta D-stra ed, in confbrmitate cu Ordinele 9i Indicaliile
Lp.,,ASp” R.Moldova, Comisiei Nalionale pentru Situalii E,xceplionale a R’Moldova,
incepind cu data de 16.05.2020 prestarea serviciilor publice de cdtre serviciile din
cadrul CM CimiElia in domeniul eliberarii actelor de identitate, st6rii civile, serviciului
cadastral, inregistrarii de stat a persoanelor.iuridice qi a intreprinzStorilor individuali, se

vaefectuadoarinbazaprogramsriiprealabilelatelefbnulCM024l.2.35.|7,Ca1l-
Centru l4g}g sau online: pagina web oficiala a ASP R’Moldova www.asp’sov’md’

La toate serviciile nominalizate audien(a cetdlenilor se va efectua in zilele de
luni pana vineri incepind cu orele 0800+15r0 fbr6 intrerupere.
Intrarea persoanelor in incinta Centrului Multifunclional se va efectua doar cu
condilia de{inerei mijloacelor individuale de proteclie (masci de protectie” minusi),
cu dezinfectarea respectivd la intrare, in lipsa acestora intrarea este categoric interzis5′
Deasemenea este interzisr intrarea persoanelor cu semne vizibile de boli respiratorii
(tuse, secrelii nazof-aringiene, dificultali de respiralie, etc).
Accesul cet6[enilor in incinta CM se va pei”mite conform programlrii qi cu
respectarea obligatorie a distanlei sociale doar cite o persoani la ghiseul liber’
in sala de aqteptari a CM numd:rul total de persoane nu va depdqi 12+15
cet6[eni.
ReieEind din cele expuse, solicitam sd aduce[i la cunoqtin![ tuturor cetdlenilor
din localitate informalia dat6, pentru prevenirea Ei neadmiterea infectdrii persoanelor cu
coronavirus de tiP nou COVID-19′
Mullumesc anticipat pentru suslinere qi colaborare.
Cu stima qi resPect,
$eful Centrului Multifunclional Cimiqlia
tel,024 I 223 88