DISTRIBUIȚI

dispozitia_14_din_06.04.2020_a_cse_a_rm

1. Zilele de 07 aprilie – 17 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția: 1.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială; 1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale; 1.3. instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță. 2. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. 3. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 07 aprilie – 17 aprilie 2020: 3.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii); 3.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator. 4. Zilele de 07 aprilie – 17 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru. 5. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 07 aprilie – 17 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță. 6. Prin derogare de la prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, se prelungește, până la 29 mai 2020, termenul de publicare a raportului anual 2019 a emitenților de valori mobiliare. 7. Adunările generale anuale ale acționarilor în anul 2020 se vor desfășura în cel mult 2 luni, începând cu 29 mai 2020. 8. Prin derogare de la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 139/2007 a asociațiilor de economii și împrumut, se prelungește termenul de desfășurare a adunărilor generale ordinare în anul 2020, cu cel mult 2 luni de la data ridicării stării de urgență.
2

9. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, curgerea termenelor prevăzute la art. 29 alin. (61) – (66) și alin. (12) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări. 10. Pe durata stării de urgență, se suspendă termenele de efectuare în conformitate cu prevederile capitolului 111 din Codul fiscal nr. 1163/1997, a verificărilor fiscale prealabile și/sau a controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a persoanelor fizice, inclusiv și pentru cele inițiate pînă la instituirea stării de urgență. 11. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, prestarea serviciilor de coafură şi altor activităţi de înfrumuseţare, cod CAEM S96.02. 12. Punctul 15 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova se abrogă. 13. Dispoziția nr. 13 din 03 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova se modifică după cum urmează: 13.1. la punctul 3, cuvintele „și pacienților” se exclud; 13.2. la punctul 10 alineatul întîi, textul „35,5 mil.lei” se substituie cu textul „35,7 mil.lei”, iar la subpunctul 3), textul „sursele fondului masurilor de profilaxie – 5,5 mil. lei” se substituie cu textul „sursele fondului masurilor de profilaxie – 5,7 mil.lei”. 14. Se stabilește indemnizația unică în mărime de 16 mii lei angajaților din autoritățile/instituțiile bugetare și din instituțiile medico-sanitare publice, care în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu s-au infectat cu COVID-19. 15. Indemnizațiile unice stabilite la punctul 14 vor fi alocate din fondul de intervenție al Guvernului. 16. Indemnizațiilor unice stabilite conform punctului 14 nu se aplică impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurări obligatorii de asistență medicală. 17. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura în volum deplin finanțarea costurilor alimentației necesare pacienților aflați în cadrul Instituției Medico– Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951), din contul fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală. 18. Se sistează, pentru perioada 07 aprilie 2020 – 20 aprilie 2020, activitatea Instituției Medico–Sanitare Publice Spitalul Raional Ştefan Vodă (număr de identificare de stat (IDNO): 1003608150228), în legătură cu instituirea regimului de carantină pentru orașul Ștefan Vodă și în baza demersului autorităților administrației publice locale. 19. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 20. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru, Președinte al Comisiei ION CHICU