DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020
privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor
de învățământ general, profesional și universitar, până la data de 31 martie 2020
inclusiv, cu revizuirea ulterioară a termenului indicat, în funcție de situația
epidemiologică. Organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ de
toate nivelurile la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și
comunicaționale în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului
educațional în incinta instituțiilor de învățământ. În perioada următoare, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării va prezenta Metodologia privind asigurarea
continuității procesului educațional la distanță în perioada de carantină în scopul
coordonării ramurale a acestui proces.
2. Reluarea, începând cu data de 23 martie 2020, ora 00:00:
– a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin
unitățile comerciale specializate;
– a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole
specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte
materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al
producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară;
– a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor
specializate a pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire
tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.
3. I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor
teritoriale, va acorda doar servicii de necesitate stringentă: eliberarea actului de
identitate provizoriu; înregistrarea decesului; serviciile cadastrale, înregistrarea și
licențierea unităților de drept.
4. Î.S. „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor sale, va acorda
doar servicii de necesitate stringentă.
5. Agenții economici, care desfășoară activitate economică, pe perioada
instituirii stării de urgență, sunt obligați să asigure accesul colaboratorilor Biroului
Național de Statistică, responsabili de înregistrarea prețurilor de consum la mărfuri
și servicii, pentru exercitarea atribuțiilor sale, asigurarea respectării normelor
pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19.
6. Autorizarea tranzitării teritoriului Republicii Moldova, direct, fără oprire,
prin punctele de trecere a frontierei de stat Giurgiulești – Galați și Giurgiulești –
Reni a cetățenilor străini care se întorc în țara de origine sau de reședință, a

1

membrilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, ai
organizațiilor/misiunilor internaționale, acreditate în țara de destinație, precum și
membrilor de familie ai acestora. Tranzitarea va fi autorizată de angajații Poliției
de Frontieră doar după obținerea confirmării din partea autorității locale de
frontieră a statului vecin privind acceptarea persoanelor nominalizate pe teritoriul
statului său. Poliția de Frontieră va asigura însoțirea mijloacelor de transport ale
persoanelor în tranzit de la punctul de intrare până la punctul de ieșire.
7. Autorizarea accesului temporar, în data de 19.03.2020, pe teritoriul
Republicii Moldova, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a
echipajului aeronavei destinate evacuării voluntarilor Corpului Păcii.
8. Se stabilesc măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii
stării de urgență, conform anexei.
9. Compania Națională de Asigurări în Medicină, va asigura finanțarea
imediată cu mijloace financiare în sumă de 2.000.000 (două milioane) lei, din
sursele fondului de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină,
pentru achiziționarea în regim de urgență a următoarelor bunuri:
1) mănuși medicale – în cantitate de 640 (șase sute patruzeci) mii bucăți;
2) măști medicale – în cantitate de 250 (două sute cincizeci) mii bucăți.
10. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va asigura
organizarea și efectuarea procedurilor de achiziții publice prin negocieri directe
fără publicarea anunțului de participare, de mănuși medicale în cantitate de 640
(șase sute patruzeci) mii bucăți și măști medicale în cantitate de 250 (două sute
cincizeci) mii bucăți, din sursele Fondului de profilaxie, în scopul combaterii
infecției COVID–19.
11. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele
juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova,
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți
cetățenii Republicii Moldova și alte persoanele fizice aflate la momentul actual pe
teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea tuturor prevederilor
Hotărârilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 a Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 02 februarie 2020 –
15 martie 2020.
12. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică
pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei ION CHICU

2

Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a
Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova

Termene de procedură
1. Pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de
decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă
pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55 din
17 martie 2020.
Executarea silită
2. Procedurile de executare silită privind:
a) executarea documentelor executorii privind litigiile locative;
b) urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor
executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare se suspendă de drept.
Calcularea dobânzilor și penalităților în cadrul procedurilor de executare
silită pe perioada stării de urgență se suspendă.
3. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai în
cazurile în care este posibilă respectarea actelor de dispoziție ale Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și
la integritate fizică ale participanților la executarea silită.
4. Cauze civile, cu excepția celor ce se examinează conform legii în lipsa
părților, care au fost amânate pentru pronunțare, ce vizează eliberarea ordonanțelor
de protecție, acțiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviințarea
spitalizării forțate și tratamentului forțat, se suspendă de drept.
5. În procesele prevăzute la art. (4), când este posibil, instanțele judecătorești
dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin
videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă
electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și
confirmarea primirii acestuia.
6. Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la art.
(4), instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte,
inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.
7. Amânarea judecării cauzelor prevăzute la art. (4) poate fi dispusă la
cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în
carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța
respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa
cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții
sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de pledoariei scrise.
8. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de
drept, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând
a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În
cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data
emiterii prezentei hotărâri, dosarele se înaintează instanței competente după
încetarea stării de urgență.

3

9. După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor suspendate de drept
conform prezentei hotărâri, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea
stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de
judecată și citarea părților.
Cauzele penale
10. (1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se
desfășoară numai cu privire la:
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori
a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a
măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol
obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele
privind audierea anticipată;
c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență
la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care
supraveghează sau efectuează urmărirea penală.
(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent
de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția
celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată,
precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au
fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor
asiguratorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele
ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea
provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni
contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată
va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de
procedură;
(4) Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă
electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de
urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea
respectivelor acte;
(5) Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și
soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup,
urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen,
de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu
excepția celor judecate potrivit prezentului hotărâri, se întrerup, urmând ca de la
data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași
durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului hotărâri.
(6) Audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la
locul de deținere sau în spații corespunzătoare stării de urgență, fără a fi necesar
acordul persoanei private de libertate .

4

(7) Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de
urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentei hotărâri,
prescripția răspunderii penale se suspendă.
Executarea pedepselor
11. În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de
libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de
probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a
presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma activități
educaționale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaționale, se
suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul de
supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de
libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune
despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se
suspendă pe perioada stării de urgență.
12. În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea
dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea
dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în
permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.
(2) Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate și celor
față de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează
durata și numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deținutului, se permite
acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferință
prin platforme software acceptate de către instituția penitenciară.
(3) Pentru asigurarea securității locurilor de detenție, la necesitate, se vor
implica organele de apărare națională, securitate și ordine publică, inclusiv cu
acordarea mijloacelor de transport în termeni optimi pentru intervenție promptă, în
baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de
72 ore de către subdiviziunile subordonate ale MAI, Ministerul Apărării și MJ.
(4) În perioada carantinei prevăzută la art. 200 alin. (6) din Codul de
executare se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele IGP
sau CNA.
13. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și
locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât
posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare.
14. (1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun

pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-
epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin

hotărârile Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, urmărind cu
prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de
avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.

5

(3) Organele de poliție, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea
promptă și efectivă a măsurilor prevăzute la alin.(1).
15. prestarea serviciilor notariale de către notarii publici, cu excepția
cazurilor de urgență majoră se suspendă până la data de 27 martie 2020.
16. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru
soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de
interes public, precum și a petițiilor se triplează.
17. Pe perioada stării de urgență ministrul justiției poate modifica procedura
de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici și ai
instituţiilor publice din subordinea Ministerului Justiției.