COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A RAIONULUI CIM IŞLIA D E C...

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A RAIONULUI CIM IŞLIA D E C I Z I E Nr. 01 din 25 februarie 2022

19
DISTRIBUIȚI

Decizia Nr 01 din 25 februarie 2022 a Comisiei Situații Excepționale Cimișlia -pdf

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de
asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării
de urgenţă, pct. 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Regulamentul cu
privire la activitatea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia aprobat prin
Dispoziţia nr. 65-d din 24.05.2021, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de prevederile Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova nr.l din 24 februarie 2022.
2. Se ia act de informaţia prezentată de dl Mihail Olărescu, Preşedintele Raionului
Cimişlia, cu privire la situaţia creată în raionul Cimişlia privind afluxul aşteptat de refugiaţi din Ucraina.

3. Se instituie Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul
raionului Cimişlia, cu amplasarea acestuia în sediul Secţiei Situaţii Excepţionale Cimişlia
şi condus de şeful acesteia. Componenţa nominală a Centrului:
Conducătorul Centrului – Brînză Marin, şeful Secţiei Situaţii Excepţionale Cimişlia;
Membrii Centrului – Munteanu Ruslan. Cigolea Alexandru, Răcilă Victoria, Şterbeţ
Mariana.
Se instituie linia telefonică verde: 0.241 2 27 94 si 0.674 88 731 »
Se instituie grupul de comunicare pe Viber – „Primarii şi membrii CSE”.
4. Se organizează Centrul raional de triere şi repartizare a refugiaţilor şi se amplasează
în incinta Şcolii sportive din oraşul Cimişlia.
Conducătorul Centrului – Beizer Gheorghe, director Şcoala sportivă Cimişlia;
Membrii Centrului – Russu Alexei, Bulat Vladimir.
5. întru asigurarea accesului solicitanţilor de azil pe teritoriul raionului Cimişlia.
conform derogării de la prevederile art. 54 alin. (3) al Legii nr. 270/2008 privind azilul în
Republica Moldova, adoptată de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova, se pune în sarcina Centrul provizoriu de gestionare – Secţiei Situaţii Excepţionale

Cimişlia organizarea preluării din locul aflării solicitanţilor de azil şi transportării lor în
locurile special amenajate în localităţile raionului Cimişlia.
6. Se permite Direcţiei învăţământ General Cimişlia utilizarea autobuselor şcolare
pentru preluarea şi transportarea refugiaţilor din Ucraina din locul aflării lor în locurile
special amenajate în localităţile raionului Cimişlia.
7. Se permite Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei utilizarea
automobilelor din dotare pentru preluarea refugiaţilor din Ucraina din locul aflării şi
transportarea lor în locurile special amenajate în localităţile raionului Cimişlia.
8. Se solicită Consiliului Raional Cimişlia să aloce din fondul de rezervă al consiliului
raional sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor Direcţiei învăţământ General
Cimişlia aferente preluării şi transportării refugiaţilor din Ucraina din locul aflării lor în
locurile special amenajate în localităţile raionului Cimişlia.
9. Se obligă Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, şef, Mihail NÎotroi:
– să creeze centre de plasament temporar care vor funcţiona în baza Regulamentului
de activitate a acestora aprobat de Agenţiei Naţională de Asistenţă Socială şi vor
solicita Agenţiei Naţională de Asistenţă Socială validarea lor.
– să desemneze asistenţi sociali comunitari şi lucrătorii sociali pentru deservirea
centrelor de plasament temporar;
– să organizeze primirea, evidenţa şi distribuirea donaţiilor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi produse alimentare.
10. Autorităţile publice locale, instituţiile publice, companiile cu capital de stat şi
organizaţiile sindicale vor pune la dispoziţia Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei obiective de cazare din subordine pentru crearea Centrelor de plasament temporar
pentru refugiaţi.
11. Se solicită Consiliului Raional Cimişlia să aloce din fondul de rezervă al consiliului
raional sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor Direcţiei Asistenţă Socială şi
Protecţie a Familiei aferente preluării din locul aflării lor şi transportării refugiaţilor din
Ucraina în locurile special amenajate în localităţile raionului Cimişlia.
12. Se permite plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina în centrele de
plasament din subordinea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, în baza
evaluării necesităţilor efectuate de asistenţii sociali conform standardelor elaborate de
Agenţia Naţională de Asistenţă Socială.
13. Se obligă „Moldlelecom” SA ca pe parcursul zilei de vineri, 25.02.2022, să
instaleze o linie telefonică suplimentară la Secţiei Situaţii Excepţionale Cimişlia.
14. Se obligă, primarii unităţilor administrative-teritoriale, preşedinţii CSE locale, să
prezinte, Centrului provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini, în fiecare zi, până
la ora 09:00 şi respectiv până la 16:00, informaţii privind numărul de locuri de cazare
disponibile şi date privitor la persoanele cazate în localităţile pe care le administrează
prin intermediul grupului Viber „Primarii şi membrii CSE”.

15. Se recomandă consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din raion să
aloce în anul 2022 din fondurile de rezervă ale consiliilor locale surse financiare necesare
pentru cazarea şi alimentarea refugiaţilor veniţi din Ucraina.
16. Se obligă primarii unităţilor admninistrativ-teritoriale din raion să identifice surse
financiare şi să achiziţionaze generatoare mobile de curent electric pentru asigurarea, în
situaţii exepţionale, a sediului autărităţilor publice locale cu energie electrică.
17. Inspectoratul de Poliţie Cimişlia va asigura ordinea publică pe tot teritoriul
raionului Cimişlia.
18. Planificarea şi desfăşurarea măsurilor prevăzute în prezenta decizie să fie
coordonate cu Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul
raionului Cimişlia, iar despre măsurile întreprinse de persoanele responsabile pentru
executarea lor, acestea vor raporta, în termen util, Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
raionului Cimişlia.
19. Prezenta decizie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Cimişlia este obligatorie
şi executorie pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, agenţii
economici, indiferent de forma de proprietate, instituţiile publice, precum şi pentru
cetăţenii şi persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
20. Prezenta decizie este în vigoare din momentul emiterii si se publică pe pagina
oficialăa Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md

Preşedintele CSE a raionului Cimişlia,
Preşedintele raionului

Secretarul CSE a raionului Cimişlia,
Secretarul consiliului raional Gheorghe NETEDU