AVIZ

AVIZ

2
DISTRIBUIȚI

Рrimăriа s.Selemet, r-nul Cimișlia, аnunță pentru data de 14.02.2022, оrа 14.00, in incinta primăriei, desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare-cumpărare și de dare în arendă а terenurilor agricole:

  • Vânzаrеа-сumрărаrеа tеrеnurilоr agricole din extravilan: Lotul nr. 1- teren agricol, suprafala 0,0023 ha, nr. cadastral 29З8204201, bonitatea medie 65 grade, prețul inițial 70 lei; Lotul nr. 2 – teren agricol, suprafața 0,1629 ha, nr.саdаstrаl 29З820З 185, bonitatea  medie б5 grade, prelul inițial 5З00 lei;                                                                                                Lotul nr. 3 – teren agricol, suprafața 0,04 ha, nr. cadastral 29381050З6, bonitatea  medie 65 grade, prețul inițial 1400 lei;                                                                                Lotul nr. 4 – teren agricol, suprafața 13,3094 ha, nr. cadastral 2938105035,  bonitatea  medie 65 grade, pretul inițial 446700lei.
  • De dare in аrеndă а terenului agricol din extravilan în un termen de 25 ani:                                                              Lotul nr.5, nr. cadastral 29З8207231, suprafala 0,10 ha, bonitatea medie 65 grade, prețul inilial 146.94 lei.
  • De dare in аrеndă а terenului agricol din extravilan pe un tеrmеп de 5 ani:                                                            Lotul nr.6 secția VIII, conturul 286, suprafața 10.0 ha, bonitatea medie 65 grade, prețul inițial 14694.0З lei.

Таха de participare la licitație – 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice se va achita la contul IBAN MD12TRGDAZ|422I129380000, cod fiscal 1007601008801, TREZ MD2X. Acontul 10% din prețul inițial de ехрunеrе se vа achita la contul IBAN MD64TRPCDP518410А01692АА.

Сеrеrilе de participare sе vor depune până la data de 11.02.2022, оrа  14.00.

Informații suplimentare la tel: 024139836,024139835, 067139835