ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lucrărilor extindere a...

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lucrărilor extindere a sistemului de iluminat public din s. Selemet, r-nul Cimișlia prin procedura de achiziție

114
DISTRIBUIȚI

02 Intrucțiuni pentru Ofertanți Mă Implic

Anunt de participare

CAIET DE SARCINI Selemet

 

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://www.primariaselemet.com/planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022/

 1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Selemet ,r-nul Cimișlia
 2. IDNO: 1007601008801
 3. Numărul de telefon/fax: 0241/39/835, 0241/39/238
 4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primariaselemet@yahoo.com
 5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ____________________________________
 6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: APL nivelul I
 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

 

Extinderea sistemului de iluminat din sat. Selemet , r-l Cimislia.

Buc.

1

Conform caietului de sarcini – anexă la documentația de concurs

 

Valoarea estimativă totală

 

 1. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică
 2. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 1. Pentru un singur lot;
 2. Pentru mai multe loturi;
 3. Pentru toate loturile;
 4. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași  ofertant___________

 

 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:              Nu se admite

                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite)

 1. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  6 luni
 2. Termenul de valabilitate a contractului:     12.2022

 

 

 

 

 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. d/o

Criteriile de calificare și de selecție

(Descrierea criteriului/cerinței)

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivel minim/
Obligativitatea

1

Cerere de participare

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

2

Formularul ofertei

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

3

Garanția pentru ofertă

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

4

Formular informativ despre ofertant

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

5

Grafic de execuție a lucrărilor

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

6

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmata prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

7

Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor,contributiilor 

Originalul eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmata prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

8

Certificat de atribuire a contului bancar 

Original eliberat de banca în care este deschis contul, certificat prin semnătura și stampila emitentului.

Obligatoriu 

 

9

Declarație de conduită etică

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

10

Declarație lucrări similare 

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

Notă- drept lucrări similare se iau în considerație exclusiv lucrări de instalare a iluminatului public.

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului.

Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor ): -un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copii de contract de antrepriză , proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Obligatoriu 

 

11

Declarație privind dotările specifice

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

12

Declarație privind personalul

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

13

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia.

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

14

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.

18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Original confirmat prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

 

15

Ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică

Copie confirmata  prin semnătura și stampila participantului

Obligatoriu 

16 

Oferta tehnica 

Set de documente doveditoare conform cerintelor Caietului de sarcini. 

Obligatoriu 

 

17 

Oferta financiara 

Devize de cheltuieli F.3, F.5, F.7, cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.

Obligatoriu 

 

 1. Garanția pentru ofertă, după caz scrisoare de garantie bancaracuantumul    1%.
 2. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul 5 %.
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 
 • plata va fi efectuată în decurs de 30 zile de la emiterea facturii în SIA e-factură, în lei moldovenesti;
 1. Ofertele se prezintă în valuta MDL
 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut cu conditia de indeplinire a cerintelor tehnice.
 3. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

 

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

 

 

 

 

 

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • 15.06.2022 ora 1100
 1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primaria s. Selemet ,r-nul Cimislia

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: Primaria s. Selemet ,r-nul Cimișlia

 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor

 1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba romînă
 2. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Proiectul de implicare civică – Mă Implic.

 

        Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Grupul de lucru al Autorităţii contractante

Primaria s.Selemet, r-nul Cimișlia             

Adresa: s. Selemet,str.Sfîntul Dumitru nr. 1;

Tel/Fax/email: 0241/39/835, 0241/39/238, primariaselemet@yahoo.com

 1. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.2022  ora 13.00.
 2. Alte informații relevante: __________________________________________________

 

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________        Badan Tatiana      .