ANUNŢ!

ANUNŢ!

5
DISTRIBUIȚI

Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante
Având în vedere funcţia publică vacantă de specialist în problemele perceperii fiscale, în baza
Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158- XVI din 04 iulie 2008, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11
martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA SATULUI SELEMET,

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ:
Specialist în problemele perceperii fiscale,
1. Denumirea autoriţăţii publice: Primăria satului Selemet, raionul Cimişlia
2. Sediul autorităţii: MD-4129, s.Selemet, raionul Cimişlia, str. Sf.Dumitru, nr.1
3. Scopul general al funcţiei: Evidența contribuabililor și a obligațiilor fiscale calculate.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist în problemele perceperii fiscale va avea loc
în incinta Primăriei s.Selemet, raionul Cimişlia.
Data limită pentru depunerea Dosarelor pentru concurs este până la
10 mai 2023, ora 17.00 la sediul primăriei
Informaţii la telefon: (0241) 39 236, (0241) 39 238
sau la email: primariaselemet@yahoo.com
Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, vor
depune personal dosarul de concurs, care va conţine:
1. Formularul de participare (specificat în anexa 1 din HG RM nr. 201 din 11.03.2009);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare;
4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind
activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente
confirmative);
5. Cazierul judiciar.
Sarcinile de bază (direcţiile principale de activitate):
1.Administrarea
1.1.impozitelor funciare de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
1.2.impozitelor pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);
1.3.taxei pentru amenajarea teritoriului, percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
2. Evidenţa strictă a tuturor contribuabililor din teritoriul UAT Selemet;
3. Asigurarea SCITL cu informaţia veridică pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscal.
Condiţiile de participare la concurs :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

• Posedarea limbii de stat;
• Capacitate deplină de exerciţiu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
• Posedarea calculatorului (WORD, EXCEL);
• Aptitudini de organizare , de elaborare a documentelor , de analiză şi sinteză , de comunicare, de
planificare şi implimentare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;
• Atitudini : respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine , imparţialitate,
disciplină, tendinţă de perfecţionare.
Cerinţe specifice
• Studii superioare, medii de specialitate;
• Abilităţi de muncă în echipă şi individual;
• Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind administrarea impozitelor şi taxelor locale;
• Experienţa profesională , preferenţial în domeniul funcţiei publice vacante;
• Abilităţi de utilizare a calculatorului.
Bibliografia concursului:
• Constituţia Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul serviciului public:
• Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
• Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
• Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
• Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
• Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare;
• Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional;
• Legea nr. 270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
• Legea nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală;
• Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
• Legea nr.435 /2006 privind descentralizarea administrativă;
• Legea nr.764 / 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
• Legea nr.121 /2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice;
Acte normative în domeniul de specialitate:
• Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 /1997
• Codul Funciar nr. 828/1991;
• Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului nr.1308/1997);
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 21/2006 pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.998 /2003.