DISTRIBUIȚI

IMG_0023

Aducem la cunoqtinla DVS, cd incepind cu data de 08.XII.2020 pind Ia
emiterea altei decizii a ASP RM este sistatd temporar activitatea serviciului
eliberarea actelor de identitate din cadrul CM Cimiglia, in legiturd cu lipsa
motivatd a tuturor colaboratorilor serviciulr-ri nominalizat (concediu de boal[).
Reiegind din cele expuse, solicitim sd aduceli la cunoqtinla cetdlenilor, ce
persoanele care doresc sd-qi perfecteze actele de identitate ( sau alte servicii la
SEAI) se pot adresa la Centrele Multifuncfionale din raioanele Hinceqti (tel .0269-
20102) gi Basarabeasca (tel .0297 – 20454) qi alte raioane.
Mullumesc anticipat pentlu colaborare.

$eful CM Cimiqlia
te1.069440365

Ion TURCANU

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentDRAGI SĂTENI!
Articolul următorANUNȚ REPETAT