DISTRIBUIȚI

În. conformitate cu art. 22 din Legea nr. 21212004 privind regirnul starii de
urgenfd, de asediu qi de rdzboi, art. 2 din Hotdrdrea Parlarnentr.rlui nr 551202A
privind declararea starii de urgen{d, punctele 6,7,8 qi 9 din Regularnentul Comrsiei
pentm Situalii Excepgionale a Republicii Moldova, aprobat pnn HotarArea
Guvenrului nr. 134012001, Cornisia pentru Situapii Excepponale a Republicii
Moldova,

DISPUNE:

l. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autontati administrative centrale
subordonate Guvemului qi structurile organizalionale din sf’era lor de cornpetentd
(autoritdlile adrninistrative din subordine, inclusiv servicirle publice desconcentrate
qi cele aflate in subordine, precum qi instituflile publice, intreprindenle de stat 9i
societalile comerciale cu capital integral sau rnajoritar public in care rninisterul,
Cancelaria de Stat sau alta autoritate adrninistrativd centrald are calitatea de
fondator) vor organiza, cu incepere de la23 rnartie 2020, deslb;urarea activitedr in
regirn special de lucm, de la 7:30 pina la l6:00 gi pauza de rnasd de la 12.00 pina la
12′,30, cu revizuire ulterioald, in funclie de situalia epidernrologica.
2. Reluarea/continuarea. cu asigurarea obligatorie a respectdrir nonnelor
pentru reducerea raspindirii infecliei COVID – 19, a:
a) activitAfilor de cornerl cu ridicata a tuturor tipunlor de rnd”rfun:
b) activiEfllor de sen,icii funerare qi de comer! cu produse conexe sen’iciilor
funerare, prin unitifile cornerciale specializate;
c) cornerfului electronic;
d) prestarii serr’riciilor notariale de necesitate stringentd” la solicitarea
bancilor cornerciale: inregistrarea in Registrul garanpilor reale rnobiliare ;i
autentificarea contractelor de ipotec6, pentm a asigura acordarea creditelor. in
prirnul rind din sectorr”rl agricol, precum qi agentrlor econornici din toate rarnr”rrile
pennise pentru activitate. pentnr finan{area unndtoarelor scopuri: (i) procurarea
tehnicii qi utilajului agricol; (ii) rnijloace circulante (rnotorin6, produse alirnentare.
produse de igiena), precurn Ei (iii) alte produse necesare asigur6rir activitalii curente
a agentului econornic.
3. Irrstitugiile rnedico-sanitare publrce vor asigura acordarea asistentei
rnedicale futuror persoanelor care intrunesc critenile definifiei de caz pentrLr
COVID-19, indiferent de statutul acestora in sistemul Asigurarilor Obligatonr de
A si stenf a Medi calS ( asi gtrrate/neasi gurate).
4. Cheltuielile, suportate de cdtre instituliile rnedico-sanitare publice
desemnate prin ordinele Ministemlui Sanatafii, Muncii qi Protectiei Sociale
irnplicate in acordarea asistenfei medicale pacienfllor menfionali la pct. 3. se acopera
din contul rnijloacelor fondurilor asigurdrii obligatorii de asistentd rnedical6.
5. Pe penoada starii de urgerrld. in cazul in care institupile rnedico – sanrtare
publice nu executd volurnul de asistenla rnedrcalS prevdzut in contractele de prestare
a serviciilor medicale, Cornpania Naflonal[ de Asigurari in Medicini va efectua

lunar catre instituliile respective, plati in avans in rndrirne de 80% din l/l 2 parte drn
sufila contractual6.
6. ir’, ca, de necesitate, Ministerul Sdndt6fri, Muncii Ei Protecfiei Socrale va
revedea prioritalile in acordarea asistenlei medicale de cdtre toli prestatoni de
servicii ‘medicale indiferent de fonna organizatorico-1undica, iar Cornpania
Nafionala de Asigurari in Medicina va elabora propunerile de ajr-rstare a cadrului
nonnativ Ei va rnodifica contractele de acordare a asistenfei rnedicale (de prestare a
serviciilor rnedi cal e).
7. lnstituflile medico – sanitare publice vor suspenda efbctuarea reparatiilor
capitale gi curente, a altor cheltuieli, precum qi achizilia de rnilloace fixe, cu exceptra
celor de necesitate vitalA intru acordarea asistenfei rnedicale.
8. in scopul dirninudrii consecin{elor negative ale COVID- 19 r,or fi accesate
rnijloacele Fondului Global pentru protecfra personalului rnedical, cotnutticare.
rnenfinerea ser.’ziciilor esentiale qi a lanqului de aprovizionare cr”r rrredicartrente qi
dispozitive rnedicale, corlsunlabile qi echiparnente de proteclie necesare” biocide gi
gestionarea deqeunlor. Achizilra va fi efectrratd irnediat. dupd necesitate, din sursele
disponibile la moment, prin negocieri fEra publicarea prealabrla a unui anunf de
parlicipare sau contractarea directa cu operatorul economic.
9. Se pennite agenfllor econornici din raioanele de est ale Republicii
Moldova, inregistrafi la Agenlia Ser-vicir Publice, sd ef’ectueze procedurile de
vdrnuire a nrdrfurilor la posturile vanale autorizate de Serviciul Varnal. {Ira
perceperea drepturilor de import sau expotl qi a plaf i pentru poluarea rnediului. fhra
aplicarea rndsurilor de politicd econornici pentru 2 lonrn de mdrfun solicitate de
rnedicarnente qi prodtrclie rnedico-fannaceuticd (prin scnsoarea din l8 rtrartie 2020,
potnvit listei exprese), cu condif a rdrlanerii mdrfunlor pe tefitoriul necontt”olat de
cdtre organele constittrlionale qi in baza qi lirnita avizului Agen{iei Medicarnentului

(AMED), cu traversarea punctelor de frontiera Palanca-Maiki-Udobnoe gr ‘l’r”rdora-
Starokazacie.

10. Se autorizeaza trecerea fiontierei de stat qi tratzttarea teritorrulur
Republicii Moldova a 2 cetdfeni ucraineni, sosili pe aeroporlul interna{ronal
Chiqinau, pe data de l8 martie, cu nrta operatd de compania aeronautrca Fly One.
I l. Se pennite accesul in aeroporl a personalului de secuntate (inclusiv
echiparnentul special) al operatorului desernnat de Statul Israel (Ambasada). dupa
coordonarea cu Ministerul Afacenlor Externe si Integrarii Europene, pelttrtl
efectlrarea controlnlui de securitate suplimentar al bagajelor qi a pasagenlor.
12. Cursele aeriene charter, care transpofie pasageri cu cetdlenia Republicii
Moldova spre Republica Moldova. vor fi autorizate. in penoada starii de urgen15. de
cdtre Cornisia pentru Situaqii Excepfionale a Republicii Moldova, inbaza solicrtarii
Autoritaqir Aeronautice Civile.
[3. Persoanele care traverseazd frontiera de stat pe sensul de intrare in
Republica Vloldova vor completa. in rnod obligatoriu, fiqa epiderniologicd qi
„‘or
selnna declaralia pe propda rdspundere de a respecta regirntrl de autoizolare o
penoada de l4 zile in locurile detennirtate.

14. Prin derogare de la punctul 13, conducdtorii auto qi personalul de desen,ire
a rnijloacelor de transport, care efectveazd transpor-tarea rndrfurilor, echipa.jele
aeronavelor/navelor qi brigazile gamiturilor de tren, in cazvl in care nu prezintd
sernne clinice de infecfie respiratorie sau stare febrild, nu sunt obligafi sa respecte
regimul de autoizolare.
15. Prezenta Dispozi{ie intra in vigoare din rnomentul erniterii qi se publica pe
pagina oficiala a Guvernului.
Prim-rninistru,
Preqedinte al Comisiei ION CHICTI