Canicula. Măsuri de protecție!

Canicula. Măsuri de protecție!

26
DISTRIBUIȚI

Canicula.măsuri de ptotecție0001

Canicula este unul dintre subiectele „fierbinli”, ale verii, care tot mai
frecvent se inregistreazd in Europa, inclusiv gi in Republica Moldova.in
majoritatea !6ri1or din Regiunea Europeand, a OMS se aqteaptd in anul 2020 o vard
lungd qi caldi. Serviciile meteo prognozeazd o perioadi mai caldd gi mai uscatd ca
de obicei in regiune. Acest fapt este deosebit de important in perioada pandemicd
COVID – 19, deoarece multe persoane sunt vulnerabile atdtla aceastd infecfie, cdt
qi la caniculS.
Din cauza schimbdrilor climatice, potenlialul expunerii periculoase la
temperaturile extreme s-a agravat in ultimele decenii qi va continua sd se
agraveze.In fiecare an, temperaturile ridicate afecteazd sdndtatea multor persoane,
in special a persoanelor ?n vdrstS, a sugarilor, a persoanelor care lucre azd in aer
liber gi a bolnavilor cronici.
Expunerea pentru o perioadd indelungatd la cdlduri puternice reprezintd. o
agresiune pentru organismul uman, care astfel este expus unui risc de deshidratare
sever6, goc termic. Din cauza temperaturilor inalte, de peste 32″C, se intensificd
semnificativ transpiralia. Odatd cu apa, organismul mai pierde sdruri minerale qi
vitamine, fapt ce poate avea consecinle negative.
Nu existd dovezi concludente cd expunerea la soare sau la temperaturi mai mari de
25″ C ar impiedicd transmiterea virusului sau ar vindeca de COVID-19. Ne putem
infecta cu COVID-19, indiferent de anotimp qi de temperaturile din mediul extem.
Insolafia, este cunoscuti drept una dintre cele mai periculoase stdri
provocate de cdldurd qi reprezintd, o situafie de urgen!6 in carc viala persoanei
afectate este pusd in pericol.Dacd nu se intreprind mdsuri corecte qi la timp,
insola{ia pate cauza hipertermie.
Cum proceddm tn caz de insolalie?
La expunerea indelungatd’la soare pot apdrea semne ale insolaliei, precum:
febr6, amefeli, frisoane, dureri de cap, b[tei frecvente de inim6, greald, vomi gi, in
cazuri graYe, pierderea cunoqtinlei. La aparilie acestor semne – adresali-vd de
urgen!6 dupd ajutor medical!
Pdnd la sosirea ambulan{ei se recomandd de culcat persoana la umbr6, hainele
strAmte, cravata vor fi inldturate, pentru a elibera cdile respiratorii. Se vor aplica
comprese reci pe cap,la ceaft, sub bral, pe torace sau abdomen. Nu se recomandi
bdi foarte reci sau administrarea preparatelor antipiretic e frrd consultul medicului.
specialistii centrului de sdndtate Publicd Htncesti vin cu urmdtoarele
recomanddri:
– Efectele nefavorabile ale insolaliei asupra sdndtdlii in mare mdsurd pot fi
prevenite, urmdnd totodatd qi recomanddrile de reducere a riscului de
COVID.19.
– Evitali deplasdrile qi expunerea indelungat6larazele directe ale soarelui:
– evitali sd ieqifi din casd intre orele 11:00 – 17:00;
– utiliza[i mijloace de proteclie: pdlSrii, umbrele, ochelari de soare, cremd cu
factor de proteclie. Se recomand6,, ca lentilele ochelarilor de soare sd fie de
culoare cenuqie, verde sau maro, iar crema protectoare cu factorul de
proteclie nu mai pulin de 50Yo, se va aplica cu 30 de minute inaintea
expunerii la soare gi reaplica periodic la fiecare 2 ote;
– menfineli o igiend bund a corpului. Frecvent, sau la necesitate faceli
duq/baie, spdlali-vi frecvent pe m6ini.
– consuma\i zilnic cel pulin 2 htri de lichide (apd potabild, apd mineralS sau
platdimbuteliatd, ceaiuri) la temperatura aerului ;
– evitali consumul de cafea, bduturi alcoolice, inclusiv bere, bduturi fierbinfi;
– consum ali zilnic fructe qi legume in stare crud6, ca fiind o sursd importantd
de vitamine gi substanle minerale importante organismului in timpul
caniculei gi a pandemiei, de asemenea, dispare senznlia de sete continud,
datoritd efectului treptatde eliberare a apei din produsele vegetale;
– evitali consumul de alimentele cu conlinut sporit de sare, zahdt qi grdsimi, a
bucatelor prdjite sau afumate, semifabricatelor, fast-food, etc. ;
– plimbdrile in aer liber gi practicarea activitdlilor fizice se recomandd doar in
orele diminelii p6nd la orele 11:00 sau seara dupd orele 18:00.
– inchideli ferestrele expuse la soare, trageli jaluzelele qi/sau draperiile;
– igieniza\i zilnic locuinla qi locul de muncd, qtergeli qi dezinfectali
suprafelele frecvent atinse;
– deconectali sau reduceli intensitatea luminii artificiale qi deconectafi de la
re[ea aparatele electrocasnice de care nu aveli strictd nevoie.
Protejali copiii, vdrstnicii gi persoanele cu boli cronice de efectele caniculei!
– Pe timpul caniculei copii sunt cei mai vulnerabili din cauza cd temperatuta
lor cregte de 2-3 ori mai repede decAt la adul1i. De asemenea’ persoanele in
vdrstd devin vulnerabile, datoritS metabolismului qi procesului de
termoreglare incetinit, inclusiv qi acutizdrii bolilor cronice (hipertensiune,
l:: . . | – –: –1–: 1: ^^ ..^^^*^-l: [ilri cronice in perioada canicular[ li se recomandd sd
lris de ryledic. Dacd starea se va agtava- se va apela
boli respi
Tamara PASCARI