ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției de şef...

ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției de şef al Centrului Cultural Multifuncţional „Burebista”, s.Selemet

12
DISTRIBUIȚI

CERERE- model -word

Având în vedere funcţia vacantă de şef al Centrului Cultural Multifuncţional, în
conformitate cu Decizia Consiliului local Selemet nr. 3/10 din 22.02.2024 cu privire la
organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Centrului Cultural
Multifuncţional „Burebista” din s.Selemet, raionul Cimişlia, Deciziei nr. 3/8 din
22.02.2024 cu privire la reorganizarea Casei de Cultură în Centru Cultural
Multifuncţional „Burebista”, Deciziei 3/9 din 22.02.2024 cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Multifuncţional
„Burebista”,

Primăria s. Selemet, ANUNŢĂ CONCURS pentru funcţia de şef al
Centrului Cultural Multifuncţional „Burebista”

1. Denumirea autoriţăţii publice: Primăria satului Selemet, raionul Cimişlia
2. Sediul autorităţii: MD-4129, s.Selemet, raionul Cimişlia, str. Sf.Dumitru, nr.1
3. Scopul general al funcţiei: organizarea vieții culturale a populației localităţii Selemet
prin promovarea culturii, facilitarea educației și învățării, încurajarea participării
comunitare, stimularea turismului rural contribuind la dezvoltarea economică locală,
conservarea și promovarea patrimoniului cultural, sprijinirea artiștilor locali și
internaționali, inovare și experimentare culturală. Asigurarea realizării misiunii și a
obiectivelor Centrului prin aplicarea și promovarea unui management performant.
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de şef al Centrului Cultural Multifuncţional
„Burebista” va avea loc în incinta Primăriei s.Selemet, raionul Cimişlia.

Data limită pentru depunerea Dosarelor pentru concurs este până la
29 aprilie 2024, ora 17.00 la sediul primăriei

Informaţii la telefon: (0241) 39 236, (0241) 39 238
sau la email: primariaselemet@yahoo.com

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, vor depune personal dosarul de concurs, care va conţine:
Persoanele interesate depun următoarele documente:
1. Cererea de înscriere de participare la concurs (se anexează);
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii ( licență, masterat,doctorat) și ale certificatelor de absolvire
a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Cazier judiciar;
6. Curriculum vitae;

7. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

Cerințele generale pentru ocuparea funcției de șef al centrului cultural sunt:
– să aibă studii în domeniu prin absolvirea unei instituții de învățământ vocațional/tehnic
postsecundar nonterțiar (nivelul V ISCED) sau a unei instituții de învățământ superior de
licență (ciclul I). Studiile formale nu sunt obligatorii în cazul unei experiențe de lucru de
cel puțin 3 ani în domeniul culturii și al deținerii unor cursuri de formare continuă în
domeniul culturii;
– să aibă capacități de utilizare a calculatorului în vederea elaborării unor lucrări/proiecte
și de utilizare a internetului;
– să aibă capacitatea de a acorda asistenţă metodologică de specialitate şi capacitatea
de implicare nemijlocită în soluţionarea problemelor din domeniu, confirmate prin
rezultate palpabile și experiență anterioară în domeniu;
– să aibă capacitatea de a identifica și a propune soluţii pentru rezolvarea eventualelor
probleme din activitatea instituției, prezentând în cadrul concursului idei, concepte și
măsuri realiste de dezvoltare a instituției.
Concursul constă in trei etape succesive:
1)selecția dosarelor de concurs
2)proba scrisă
3)interviul
Condiţii de bază de participare la concurs:
 deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 cunoaște limba română, scris și vorbit, precum și alte limbi de comunicație
 nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din codul muncii al Republicii Moldova nr
154/2003
 are capacitatea deplină de exercițiu
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită
activitate ca pedeapsă pe bază sau complementară, ca urmare a hotărârii judecătorești
irevocabile prin care s-a dispus această interdicție.
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită
activitate ca efect al legii
 are studii superioare, de licenţă sau echivalente în cel puțin unul dintre următoarele
domenii: cultural, educaţional, administrație publică.
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova;
Legea Culturii nr. 413 din 27-05-1999 cu modificările ulterioare
Legea Republicii Moldova nr. 215 din 29 iulie 2016 cu privire la tineret
Legea Republicii Moldova nr. 121 din 18 iunie 2010 cu privire la voluntariat.
Legea nr. 436 –XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a
proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor
persoane cu funcţie de conducere.