REGULAMENTUL INTERN de organizare şi funcţionare al Primăriei satului SELEMET, raionul...

REGULAMENTUL INTERN de organizare şi funcţionare al Primăriei satului SELEMET, raionul Cimişlia

70
DISTRIBUIȚI

APROBAT:
Decizia Consiliului Local Selemet
nr. 5/2 din 30.05.2019

 

C U P R I N S:

I. DISPOZIȚII GENERALE.
II. ORDINEA DE ANGAJARE ŞI CONCEDIERE A
SALARIAŢILOR
III. OBLIGAȚIILE SALARIATULUI
IV. OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI
V. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII APARATULUI . TIMPUL DE
MUNCĂ
VI. CONCEDIILE .
VII. RETRIBUIREA MUNCII.
VIII. STIMULĂRILE ȘI SANCȚIUNILE.
IX. NORME DE CONDUITĂ MORALĂ ȘI PROFESIONALĂ.
DISCIPLINA MUNCII.
X. SECURITATEA ÎN MUNCĂ
XI. ALTE GARANȚII SOCIALE
XII. REGIMUL DE LUCRU AL PRIMĂRIEI
XIII. PRINCIPII FINALE

I.Dispoziţii generale

1. Primăria satului Selemet se organizează şi funcţionează potrivit Legii privind Administraţia
Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi prezentului Regulament de organizare şi
funcţionare.
2. Primăria Selemet este o instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la
îndeplinirea deciziilor Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor.

În activitatea sa, Primăria se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea
privind Administraţia Publică Locală, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
Hotărîrile Guvernului, legile Parlamentului Republicii Moldova.
3. Activitatea Primăriei se bazează pe examinarea constructivă şi soluţionarea colegială a
problemelor, luându-se în consideraţie opinia publică, pe responsabilitatea personală a
funcţionarilor Primăriei pentru elaborarea, adoptarea şi realizarea deciziilor Consiliului,
dispoziţiilor primarului.
4. Prezentul Regulament stabileşte procedura de desfăşurare a activităţii instituţiei şi
atribuţiile personalului de specialitate şi administrativ a Primăriei.
5. Primarul, secretarul Consiliului împreună cu personalul Primăriei asigură conducerea
operativă a problemelor satului; gestionează şi răspund de treburile publice, în interesul
cetăţenilor localității.
6. Structura organizatorică a Primăriei, precum şi numărul de posturi sunt cele prevăzute în
organigrama aprobată prin Decizia Consiliului Local, care face parte integrantă din
prezentul Regulament.
7. Primăria dispune de un sediu, de patrimoniu propriu şi de mijloace materiale şi
financiare necesare funcţionării în condiţii de eficienţă.
8. Sediul Primăriei se află în satul Selemet, r-nul Cimişlia.
9. Finanţarea Primăriei se asigură din bugetul local, din impozitele şi taxele locale instituite
potrivit legii şi alte venituri proprii.
10. Patrimoniul propriu al Primăriei este format din bunuri mobile şi imobile, evidenţiate distinct
în evidenţa contabilă şi în evidenţele de carte funciară.
11. Bunurile care sunt în domeniul public al satului: străzile, parcurile, pădurile şi fondul forestier,
podurile, cimitirul, drumurile etc. Totodată din domeniul public al satului fac parte: imobilul
primăriei, Gimnaziul, Grădiniţa de copii, Casa de Cultură, etc.

 Munca şi protecţia socială a muncii constituie drepturi consfinţite prin Constituţia
Republicii Moldova. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.43) prevăd “Orice persoană are
dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de
muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.”
 Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de lucru al femeilor şi
al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediu de
odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.
 Constituţia interzice munca forţată şi consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru
apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
 Conform Legii nr. 436 din 28.12.06 privind Administraţia Publică Locală, Administraţia
publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei

locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale şi ale consultării în soluţionarea problemelor locale.
Prin prezentul Regulament specificăm sensul următoarelor noţiuni:

1. Salariat – este persoana fizică cu care Primăria a încheiat un contract individual de muncă
sau raport de serviciu, persoană căreia i s-au stabilit, prin fişa postului, atribuţii şi
responsabilitaţi în vederea realizării sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului
de muncă din care face parte.

2. Contractul colectiv de muncă / Acord colectiv /- este actul juridic care reglementează
raporturi de muncă şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat
în formă scrisă între salariaţi şi primarul satului Selemet, în
conformitate cu Codului Muncii.

3. Locul de munca – este locul/spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor

de serviciu ce le revin.

4. Primarul s. Selemet – este reprezentantul legal al Primăriei satului Selemet, avînd calitatea
de angajator, conform Codului Muncii.

I.1. Regulamentul intern este un act juridic, care reglementează raporturi de muncă ale tuturor
salariaţilor din cadrul Aparatului Primăriei Selemet, în continuare “Aparat”, şi Personalului
de deservire, în continuare “Personal”, şi contribuie la creşterea eficienței şi disciplinei
muncii. Respectarea cerinţelor Regulamentului este obligatorie pentru toţi salariaţii.
1.2. Prezentul Regulament este un act juridic, elaborat în baza prevederilor art.198, 199
din Codul Muncii al Republicii Moldova, Convenţiei colective (nivel de ramură) şi
contractului colectiv de muncă.
1.3. Aparatul se ghidează ă în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, de Legile în
vigoare, de Decretele Preşedintelui R.M., precum şi de alte acte legislative şi normative
ale Republicii Moldova şi de prezentul Regulament.
1.4. Administraţia aplică prevederile prezentului Regulament în limitele drepturilor ce-i sunt
acordate, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în comun acord cu Consiliul Local
Selemet.
II. ORDINEA DE ANGAJARE ŞI CONCEDIERE A SALARIAŢILOR

2. Salariaţii îşi realizează munca prin încheierea unui contract individual de muncă cu
Primăria Selemet în formă scrisă, care îşi produce efectele din ziua semnării, dacă
contractul nu prevede altceva.
2.1. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către
părţi, atribuindu-se un număr din registrul unităţii, cu aplicarea ştampilei acesteia.

Un exemplar se păstrează la unitate, iar celălalt se înmânează salariatului.
2.2. Contractul individual de muncă poate fi încheiat:
a) pe o durată nedeterminată;
b) pe o durată determinată, dar nu mai mare de cinci ani;
c) pe o durată determinată în vederea exercitării unor lucrări cu caracter temporar
în următoarele cazuri:
– cu persoanele pensionate pentru limită de vârstă – pe o perioadă de până la 2 ani;
– cu persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de învăţământ la cursurile de zi;
– la alegerea, pe o perioadă determinată a salariaţilor, în funcţii elective în autorităţile
publice centrale şi locale, în organele sindicale, patronale, alte organizaţii comerciale
şi necomerciale;
– cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii şefi ai unităţilor;
– în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
2.3. La încheierea contractului individual de muncă, Primăria Selemet
este obligată să ceară de la persoana care se angajează următoarele documente:
a) buletinul de identitate sau alt document, care să-i confirme identitatea;

b) documentul de evidenţă militară (pentru cei supuşi serviciului militar);
c) documentul de studii, care să-i permită activitatea în funcţia respectivă.
d) certificat medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Angajarea la serviciu fără prezentarea acestor documente nu se admite.

2.4. Dacă angajarea în funcţie necesită cunoştinţe speciale, angajatorul este dator să ceară de
la persoana ce se angajează un document care să adeverească dreptul de a activa în
această funcţie.
Se interzice a cere de la persoana care se angajează alte documente, neprevăzute de
legislaţie.
2.5. Angajarea se legalizează printr-un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) al angajatorului,
emis în baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi.
La încheierea contractului individual de muncă, acesta se perfectează conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
2.6. La începerea activităţii de muncă sau la transferarea la alt lucru a salariatului,
angajatorul este obligat:
a) să aducă la cunoştinţă salariatului esenţa lucrului, condiţiile de muncă, modul
de remunerare, drepturile şi obligaţiile lui de serviciu;
b) să aducă la cunoştinţă salariatului Regulamentul intern al unităţii şi
prevederile Contractului colectiv de muncă (dacă acesta este încheiat);
c) să efectueze un instructaj privind regulile tehnicii securităţii, respectarea lor, a regulilor
sanitare de producere, antiincendiare şi a altor reguli de protecţie a muncii.
2.7. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului
individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
Perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă. În
lipsa acestuia, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioada de probă.
Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte
obligaţiile stabilite de legislaţia muncii, de prezentul Regulament, de Contractul
colectiv şi cel individual de muncă.
2.8. Persoanele care se încadrează în serviciu şi nu dispun de gradul de calificare necesar
funcţiei respective, în termen de 6 luni de la data angajării sunt supuse atestării de către
comisia de atestare, care decide asupra conferirii gradului de calificare, însă nu mai înalt
de gradul inferior de calificare al rangului respectiv.
2.9. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de legislaţie; orice
renunţare la aceste drepturi este nulă.
2.10. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar de
părţile contractului, care se anexează la contractul de bază, fiind parte integrantă
a acestuia.
2.11. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni numai în
circumstanţele stabilite de legislaţie.
Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de
către salariat şi a plăţii drepturilor salariale (salarii, sporuri, alte plăţi) de către angajator.

2.12. Desfacerea contractului individual de muncă se face numai în baza
prevederilor legislaţiei muncii în vigoare a Republicii Moldova.
2.13. Salariatul are dreptul la demisie – să desfacă contractul individual de muncă, încheiat pe
un termen nedeterminat, urmând să anunţe în scris despre aceasta angajatorul cu 14 zile
calendaristice înainte.
Prin înţelegerea părţilor, contractul individual de muncă poate fi desfăcut şi înainte
de expirarea termenului stabilit.
După expirarea termenului stabilit de legislaţie sau de contractul individual de muncă,
salariatul este în drept să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea
totală a acestuia pentru munca prestată.

2.14. Desfacerea contractului de muncă încheiat pe o perioadă determinată poate fi
înfăptuită înainte de termen în cazul când salariatul, din motive de sănătate ori
invaliditate, nu-şi poate exercita funcţiile iar angajatorul nu-şi onorează obligaţiile
prevăzute de contract sau o face încălcând legislaţia muncii, în alte cazuri prevăzute de
Codul Muncii al Republicii Moldova.
2.15. Concedierea salariatului se face prin emiterea unei dispoziţii sau a unei decizii în cazul
secretarului consiliului , care se aduce la cunoştinţă salariatului contrasemnătură.
2.16. Concedierea (desfacerea) din iniţiativa angajatorului a contractului individual de
muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată se admite
pentru motivele stabilite în art. 86 din Codul muncii, cu respectarea procedurii de
concediere în cazul lichidării unităţii, a reducerii numărului sau statelor de personal.
2.17. Dacă, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul
(dispoziţia, decizia, hotărârea) de concediere a salariatului, procedura nu poate fi
repetată pe parcursul unui an calendaristic.
În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual
de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.
2.18. Ziua concedierii este ultima zi de muncă.
2.19.Transferul la o altă muncă a salariatului în cadrul Aparatului, precum şi în cadrul oricărei
altei organizaţii / entități se face în conformitate cu legislaţia şi cu consimţămîntul scris
al angajatului.
2.20. Restabilirea salariatului eliberat sau transferat nelegitim la o altă muncă se face în
baza unei hotărâri judiciare şi se execută imediat.
2.21. Salariaţii din cadrul Aparatului și secretarul Consiliului sunt funcţionari publici, cu
excepţia primarului.

Salariaţii personalului de deservire şi lucrătorii contabilităţii (centralizate) nu sunt
funcţionari publici.
2.22. Persoanele care se încadrează în serviciu şi nu dispun de gradul de calificare necesare
funcţiei respective, în termen de 6 luni de la data angajării sunt supuse atestării în
faţa comisiei de atestare, care decide asupra conferirii gradului de calificare, însă nu
mai înalt de gradul inferior de calificare al rangului respectiv.
III. OBLIGAȚIILE SALARIATULUI

Salariatul este obligat:
3.1. Să-şi îndeplinească riguros obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de
muncă, și / sau Fișa Postului, să respecte disciplina muncii, să îndeplinească la timp şi
calitativ obligaţiunile de serviciu, dispoziţiile primarului şi deciziile consiliului, utilizînd
în acest scop integral programul de lucru și obiectivele stabilite.
3.2. Să respecte, în exercitatea atribuţiilor, legislaţia în vigoare, să fie obiectiv,
respectuos, diplomat, şi imparţial, să nu provoace tergiversări şi birocratism.

3.3. Să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională.
3.4. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor ce constituie secret de stat sau secret
încredințat de către cetățeni şi să nu discrediteze colegii în faţa altor colegi sau a unor
terțe persoane, vehiculînd cu informaţii neverificate .
3.5. Să nu admită discriminarea colegilor sau a altor persoane după rasă, naţionalitate, sex,
religie, vîrstă, convingeri politice, limba vorbită, stare fizică sau materială, să respecte
intimitatea vîeţii personale a colegilor şi confidenţialitatea informaţiilor de ordin
particular.

3.6. Să manifeste atitudine gospodărească faţă de bunurile date spre gestionare.
3.7. Să respecte cu stricteţe normele şi regulile de protecţie, igienă şi securitate a muncii.
3.8. Să respecte cu stricteţe prezentul Regulament.

IV. OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Angajatorul este obligat:
4.1. Să organizeze corect şi eficient munca salariaţilor, conform specificului funcţiei și Fișei
Postului, la timp să le aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite şi obligaţiile funcţionale.
4.2. Să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii.
4.3. Să respecte întocmai cadrul juridic privind munca salariaţilor.
4.4. Să supravegheze şi să controleze respectarea de către salariaţi a obligaţiunilor puse în sarcina
lor şi îndeplinirea obiectivelor individuale de activitate.
4.5. Să contribuie la crearea în colectivul de muncă a unei atmosfere confortabile prin neadmiterea
discriminării pe motive religioase, de naţionalitate, sex, vîrstă ,convingeri politice, limba vorbită,
stare fizică sau materială, să sprijine iniţiativele salariaţilor orientate spre optimizarea muncii.
4.6. Să asigure pentru toţi salariaţii condiţii de muncă sănătoase şi inofensive.
4.7. Anual să evalueze corect și imperțial performanţele profesionale ale funcţionarilor publici cît
şi a angajaţilor de deservire tehnică.
4.8. Să semneze cu toţi angajaţii contracte individuale de muncă în vederea stabilirii clare
a drepturilor şi obligaţiilor atît ale angajatorului, cît şi ale salariatului.
4.9. Să asigure păstrarea bunurilor materiale.
Să păstreze cu stricteţe prezentul Regulament.

V.ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII APARATULUI .

TIMPUL DE MUNCĂ

5.1. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din Primăria Selemet nu poate fi mai mare
de 40 ore pe săptămână.
5.2. Pentru anumite categorii de salariaţi a căror muncă implică un efort deosebit – paznicii,
durata timpului de muncă se stabileşte pe o durată de 12 ore, ţinându-se cont de prevederile
legislaţiei în vigoare.
5.3. Săptămâna de muncă se stabileşte de 5 (cinci) zile cu 2 (două) zile de odihnă – sîmbăta şi

duminica.
5.4. Începutul zilei de muncă – ora 8.00
Pauza pentru odihnă şi masă – de la ora 12.00 până la ora 13.00
Sfârşitul zilei de muncă – ora 17.00
Pauza nu intră în timpul de muncă
5.5. Prin acordul dintre salariat şi angajator, pentru unele categorii de salariaţi se poate stabili un
alt program zilnic de lucru decât cel general.

5.6. Munca suplimentară, de regulă, nu se admite.
Angajarea la munca suplimentară poate fi dispusă numai în cazurile prevăzute de lege
(se va ţine cont de prevederile art. art. 104, 105, 106 din Codul muncii).
5.7. La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta munca în afara orelor de program în limita
a 120 ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, cu acordul reprezentanţilor
salariaţilor (organului sindical) această limită poate fi extinsă până la 240 ore.
5.8. Angajatorul este obligat să ţină evidenţa exactă, în modul stabilit, a timpului de muncă
prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, în zilele de repaus şi de
sărbătoare nelucrătoare.
5.9. Munca forţată (obligatorie) este interzisă.
Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă sau serviciu impus salariatului sub
ameninţare sau fără acordul acestuia (se va ține cont de prevederile art. 7 din Codul muncii).
5.10. Încălcarea termenilor stabilite de plată a salariului sau achitarea parţială a acestuia, se
consideră muncă forţată.
5.11. Locul de muncă al angajaţilor Aparatului şi personalului se consideră sediul Primăriei
5.12. Părăsirea locului de muncă de către salariaţii Aparatului, Personalului pentru soluţionarea
chestiunilor personale urgente, se admite numai cu aprobarea Primarului.
Secretarul Consiliului, părăsind locul de muncă în scop de serviciu, înştiinţează în mod
obligatoriu primarul.
Funcţionarii Aparatului, care părăsesc sediul în scop de serviciu înştiinţează în mod
obligatoriu secretarul Consiliului local.
5.13. Salariaţii care nu respectă regimul de muncă sînt sancţionaţi în conformitate cu
prevederile legale.
5.14. Primarul și secretarul Consiliului pot desfăşura doar activităţi didactice, în măsura în care
această activitate nu afectează îndeplinirea atribuţiilor la locul de muncă de bază . Angajaţii
Personalului pot cumula şi alte funcţii, compatibile cu cea deţinută, aducînd la cunoştinţă
despre acest lucru Primarului şi în măsura în care această activitate nu afectează îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de contractul individual de muncă.
V.15. Zilele de sărbătoare sunt cele declarate nelucrătoare de Codul Muncii al RM, și / sau
Hotărîrea Guvernului :

I. Zile nelucratoare
(conform art. 111 din Codul Muncii ):
a) 1 ianuarie – Anul Nou;
b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos ( Crăciunul pe stil vechi );
c) 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii;
d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;

e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor);

f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei,
Ziua Europei;
h) 27 august – Ziua Independenţei;
i) 31 august – sărbătoarea “Limba noastră”;
j) Ziua Hramului bisericii s.Selemet ’’ Sfîntul Dumitru’’ – 08 noiembrie .
k) 25 decembrie – Naşterea lui Isus Hristos ( Crăciunul pe stil nou ).

II ZILE PROFESIONALE

(conform Hotararii Guvernului nr. nr. 75 din 08.02.2012,
Hotararea Guvernului nr. 200 din 06.04.2012)

1. Ziua Autonomiei Locale si a lucrătorului din administrația publica locală (1 februarie).
2. Ziua functionarului public (23 iunie)

V.16. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră pentru
toţi salariaţii.

VI. CONCEDIILE.
Concediile anuale

6.1. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii Primăriei
Selemet:
– Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.
6.2. Dactilografului, contabilului – casier, îngrijitoarei de încăperi, paznicilor, şoferului Primăriei
Selemet, li se acordă anual un concediu anual plătit, cu o durată de 28 de zile calendaristice.

. Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.
6.2.1. Dactilografului, contabilului – casier, îngrijitoarei de încăperi, paznicilor, şoferului
Primăriei Selemet li se acordă anual un concediu anual plătit, cu o durată de 28 de zile
calendaristice.
6.3. Primarul şi funcţionarii publici beneficiază de concediu de odihnă plătit în conformitate cu
legislaţia în vigoare – de 35 zile calendaristice.

6.4. Personalul
de conducere
şi de
specialitate,
munca cărora
implică efort

psiho – emoţional
sporit va beneficia de un concediu suplimentar plătit cu durata 7 zile calendaristice, conform
Contractului colectiv de muncă.
6.5. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se va face de angajator cu
2 săptămîni înainte de sfîrşitul anului calendaristic

6.6. Cazurile excepţionale de amânare a concediului de odihnă pe anul de muncă vor fi negociate
între Angajator şi Angajat.
6.7. Divizarea concediului de odihnă anual în părţi se va face cu acordul scris al salariatului.
Una dintre părţi va avea durata de de cel puţin 14 zile calendaristice zile calendaristice.
Această interdicţie nu se va aplica la acordarea zilelor de concedii – restanţă.
Zilele de concedii – restante se vor acorda la cererea scrisă a salariatului şi cu acordul părţilor
sau vor fi alipite la concediile anuale.
6.8. Salariatul va fi prevenit în formă scrisă despre data începerii concediului de odihnă plătit cu
cu cel puţin 2 săptămîni înainte.
6.9. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni
de muncă la instituţia respectivă.
6.10.Salariaţilor transferaţi dintr-o unitate la Primăria Selemet, li se poate acorda concediul anual
de odihnă şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.
6.11.Transferarea concediului anual al salariatului, în caz de necesitate, pentru anul de muncă
următor se va face doar cu acordul conducătorului instituţiei.
6.12.În cazul unor evenimente familiale, salariaţii vor beneficia, la prezentarea documentelor
justificative, de concedii suplimentare plătite după cum urmează:
a) la căsătoria salariatului – 3 zile lucrătoare
b) la căsătoria copiilor salariatului – 3 zile lucrătoare
c) la decesul rudelor de gradul I – 3 zile lucrătoare
Aceste zile vor fi acordate strict în timpul survenirii evenimentului respectiv şi nu pot fi
transferate în altă perioadă a anului. În cazul în care salariatul se află în concediu anual, de
studii, medical – aceste zile de concediu – se acordă.
6.13. Indemnizaţia de concediu se plăteşte cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea
salariatului în concediu.
6.14. Salariatului i se poate acorda , la cerere , din motive familiale şi din alte motive întemeiate
un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice în decursul unui an.
6.15. Unuia dintre părinţi care are 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani ( sau un copil
invalid în vîrstă de pînă la 16 ani ) i se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit
cu durata de 5 zile calendaristice.
6.16. Unul dintre părinţi care are 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani ( sau un copil invalid
în vîrstă de pînă la 16 ani ), părinţii singuri necăsătoriţi poate beneficia, în baza unei cereri
scrise, de concediu neplătit cu durata de cel puţin 14 zile calendaristice).
6.17. Pentru muncă continuă la calculator secretarul Consiliului şi contabilul – şef beneficiază de
4 zile de concediu de odihnă suplimentare plătite.
6.18. RECHEMAREA DIN CONCEDIU :
Salariatul va fi rechemat din concediu de odihnă anual doar în cazurile specificate în legislaţia
muncii.
Rechemarea din concediu este însoţită de garantarea zilelor de repaus în altă perioadă a
activităţii de muncă a anului calendaristic, de comun acord cu ambele părţi.

În caz de rechemare, salariatul nu este obligat să restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite
din concediu.
Plata muncii salariatului rechemat se efectuează în baze generale.
Zilele nefolosite de concediu se acordă la încetarea situaţiei respective sau la acordul părţilor,
printr-un ordin al angajatorului, ele fiind fără menţinerea salariului.

VII Retribuirea muncii.
Pentru salariaţii din APL Selemet:

7.1. Remunerarea salariaţilor se va efectua în strictă conformitate cu legislaţia în
domeniul salarizării.
7.2. Sporurile la salariu pentru înaltă competenţă, intensitatea muncii, suplimentele de plată
pentru cumularea funcţiilor lucrătorului temporar absent etc. se stabilesc cu acordul
primarului.
7.3. Indicii de premiere, condiţiile de premiere, mărimile concrete ale premiilor se stabilesc
de către primarul s. Selemet.
7.4. Plata ajutorului material se va efectua în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţia
în vigoare cu privire la această plată.
7.5. Funcţionarii publici, precum şi personalul care efectuează deservirea tehnică, vor beneficia
de premii unice în mărime de unu salariu de funcţie:
 cu prilejul jubileelor de 40,50,60,70 ani
 cu prilejul pensionării pentru limita de vîrstă
 cu ocazia sărbătorilor profesionale :
– Ziua funcţionarului public
– Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare;
– Ziua profesională a lucrătorilor din sistemul financiar
– Ziua lucrătorilor din sistemul fiscal
 cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare :
– Sărbătorile de Iarnă
– 8 Martie
– Hramul Satului – 08 noiembrie
– în legătură cu alte situaţii – ajutor material (în caz de deces.)
7.6. La cumularea funcţiilor unor salariaţi temporar absenţi suplimentul la salariu va constitui
cel puţin 50 % din salariul de funcţie al lucrătorului absent, acesta fiind plătit din contul
mijloacelor economisite la fondul de salarizare.
7.7. Adaosurile şi sporurile la salariu cu caracter compensatoriu sunt stabilite doar în
mărimea minimă stabilită de legislaţie .
7.8. Salariaţii vor beneficia de sporuri pentru vechime în muncă corespunzător timpului
efectiv lucrat.
7.9. În caz de întroducere a unor noi condiţii de salarizare sau în caz de modificare a salariilor
existente , salariatul va fi anunţat cu 2 luni înainte, cu respectarea prevederilor art. 68 din
Codul Muncii.

VIII. STIMULĂRILE ŞI SANCŢIUNILE

8.1. Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, se folosesc următoarele

stimulări:

a) mulţumiri;
b) acordarea de premii;
c) distingerea cu un cadou de preţ;
d) distingerea cu Diplomă de Onoare;
e) alte stimulări.

8.2. Stimulările se fac printr-un ordin al angajatorului.
Se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al
salariatului.
8.3. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul poate aplica următoarele sancţiuni
disciplinare:

a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrarea aspră;
d) concedierea.

8.4. Aplicarea amenzilor şi a altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă
este interzisă.
8.5. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se aplică doar o singură sancţiune.

IX. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii.
9.1. Pentru a asigura creşterea calitaţii serviciului public, o bună administrare în realizarea
interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia
publică locală, salariaţii Primăriei Selemet trebuie să respecte următoarele norme de
conduită morală şi profesională:
a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în
aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu
respectarea eticii profesionale;
b) să apere în mod loial prestigiul Primăriei Selemet, să se abţină de la orice act sau
fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;
c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
Primăriei Selemet, cu politicile şi strategiile acesteia;
să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare
în care Primăria Selemet este parte;

să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte conditii decît cele
prevazute de lege;
c) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva Primăriei Selemet, dacă
nu au atribuţii în acest sens.
9.2. În relațiile cu salariaţii Primăriei Selemet, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, fiecare
salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă,
corectitudine şi amabilitate, avînd obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor
sesizări sau plângeri calomnioase.
9.3. Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi
eficientă a sarcinilor de serviciu.
9.4. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligația de a respecta demnitatea funcţiei
publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea
oricărui conflict.
9.5. Salariaţii desemnaţi de către primar să participe la activităţi sau dezbateri publice sunt
obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.
9.6. Atunci cînd salariaţii Primăriei Selemet, reprezintă interesele în cadrul altor organizaţii,
instituţii sau cu prilejul unor conferinţe sau alte activităţi, aceştia au obligaţia să
creeze/promoveze imaginea favorabilă a Primăriei satului, să nu exprime opinii personale
privind aspectele naţionale ori disputele internaţionale.
9.7. Atât în cadrul Primăriei,cît şi în deplasările în interes de serviciu, salariaţii au obligaţia de a
prezenta o conduită corespunzătoare, ţinută decentă (haine curate, călcate, cu o notă de eleganţă
simplă, adecvată unei persoane care este salarizată din bani publici, fără a se afişa opulenţă sau
indecenţă).
9.8. În procesul de luare a deciziilor salariaţii Primăriei sunt obligaţi să acţioneze conform
prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.
9.9. Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.
În activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau
participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele
funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.
9.10.În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict
de interese, aceştia îl vor anunţa imediat pe primar, care este obligat să ia masurile de rigoare.
9.11.
(1) Salariaţii Primăriei au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile instituţiei numai
pentru desfăşurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin.
(2) Potrivit atribuţiilor ce le revin, salariaţii sunt obligaţi să asigure folosirea banilor publici în
mod eficient şi justificat, conform prevederilor legale.

9.12.Salariaţii Primăriei pot achiziţiona bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a
Primăriei, supuse vânzării, numai cu respectarea legii.

X. SECURITATEA ÎN MUNCĂ

10.1. Angajatorul poartă responsabilitate pentru asigurarea protecţiei muncii în unitate.
10.2. Pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se plăteşte spor la salariu.
Lista lucrărilor concrete, a locurilor de muncă şi mărimile concrete ale sporurilor la salariu
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în baza atestării anuale a locurilor
de muncă şi devin parte integrantă a contractul colectiv de muncă a unităţii.
10.3. Îngrijitoarea de încăperi va fi asigurată gratuit lunar :

 cu materiale igienico – sanitare de protecţie colectivă şi individuală conform
sortimentului, cantităţii şi periodicităţii necesare

10.4. Angajatorul va organiza locul de muncă al salariaţilor care lucrează la calculator în strictă
conformitate cu cerinţele şi prevederile „ Regulamentului şi normelor igienice privind condiţiile
de muncă, organizarea regimului de muncă şi de odihnă a persoanelor care lucrează cu terminale
video, maşini personale electronice de calcul”.
10.5.Dacă salariatul refuză să presteze munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori
sănătatea sa, angajatorul este obligat să-i acorde salariatului, prin transfer sau permutare, alt
lucru, corespunzător nivelului de pregătire profesională a salariatului, pînă la înlăturarea
pericolului, cu menţinerea salariului de la locul de muncă precedent.
10.6. În cazul în care acordarea unei alte munci nu este posibilă, timpul staţionării salariatului
pînă la înlăturarea pericolului pentru viaţa sau sănătatea sa se plăteşte de angajator în
conformitate cu art. 163 alin. (1) din Codul Muncii .
10.7. În cazul neasigurării salariatului, conform cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, cu
echipament de protecţie individuală şi colectivă, angajatorul nu are dreptul să ceară
salariatului executarea obligaţiilor de muncă .
10.8. Refuzul salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea
sa din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă sau de a presta munca în
condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase ce nu sînt prevăzute în contractul individual de
muncă nu atrage răspunderea disciplinară.
10.9. În cazul vătămării sănătăţii salariatului în exercitarea obligaţiilor de muncă, prejudiciul
se compensează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
10.10. Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor Legii cu privire la
protecţia muncii.
10.11. Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor de protecţie
a muncii poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate

cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XI. ALTE GARANȚII SOCIALE :
11.1. Angajarea salariaţilor se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
11.2. În caz de depunere a cererii de demisie de către salariat nu se va recurge la angajarea unui
alt salariat pînă la expirarea a 14 zile calendaristice – perioadă în care salariatul are dreptul
oricînd să-şi retragă / anuleze cererea.
11.3. La concedierea salariatului / la eliberarea din funcţia publică acestuia timp de 2 luni i se
acordă 1 zi pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de
muncă.

XII. REGIMUL DE LUCRU AL PRIMĂRIEI

Luni – vineri : 8:00 – 17:00
Pauza de masă : 12:00 – 13:00
Audiență : zilele de Luni şi Joi

XIII. PRINCIPII FINALE

13.1. Oricare altă situaţie neprevăzută de prezentul Regulament se soluţionează în conformitate cu
Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
13.2. Controlul asupra respectării prezentului Regulament se pune în seama secretarului
Consiliului, care raportează în acest sens, direct primarului, autoritate competentă să aplice
sancţiuni pentru nerespectarea regulamentului.
13.3. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă fiecărui salariat al Primăriei Selemet
contrasemnătură, de către angajator şi are efecte juridice de la data semnării de către salariat.
13.4. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se face cu respectarea art.